Syntax

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: verca123
Typ práce: Ostatné
Dátum: 23.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 959 slov
Počet zobrazení: 745
Tlačení: 25
Uložení: 21

Syntax

SYNTAGMY – SKLADY

 1. prisudzovací sklad - medzi podmetom a prísudkom
 2. priraďovací sklad - medzi viacnásobným vetným členom vo vete
 3. určovací sklad - medzi nadradeným a podradeným vetným členom, napr. varí polievku, pekný sveter, hrá sa na dvore

VETNÉ ČLENY

 1. hlavné (nadradené) – prísudok, podmet
 • podmet (2)
  1. vyjadrený – podstatným menom, prídavným menom, číslovkou, neurčitkom, trpným príčastím
  2. nevyjadrený – osobné zámeno
 • prísudok (1)
  1. slovesný - vyjadrený plnovýznamovým slovesom – píšem; vyjadrený neplnovýznamovým (pomocným) slovesom + neurčitkom plnovýznamového slovesa – chcem písať
  2. slovesno-menný (neslovesný) – sponové sloveso + podstatné meno (je robotníkom)/ prídavné meno (je dobrý)/ zámenom, číslovkou, príslovkou
 1. vedľajšie (podradené) – predmet, príslovkové určenie, prívlastok, doplnok, prístavok
 • predmet (3)
  1. priamy – v A bez predložky
  2. nepriamy - v A s predložkou a ostatných pádoch okrem N
 • príslovkové určenie (4) – vyjadrené príslovkou, podstatným menom (Idem od mamy), neurčitkom slovesa (Odišiel pracovať)
  1. miesta
  2. času
  3. spôsobu
  4. príčiny
 • prívlastok (5)
  1. zhodný - stojí pred podstatným menom (vyjadrený prídavným menom, zámeno, číslovkou, činným príčastím, trpným príčastím)
  2. nezhodný – stojí za podstatným menom
 • doplnok (6) - rozvíjací vetný člen, naraz rozvíja dva vetné členy – podmet a prísudok alebo predmet a prísudok
  1. podmetový - rozvíja podmet a prísudok (Jano dobehol prvý)
  2. predmetový - rozvíja zároveň predmet a prísudok (Otca zvolili za poslanca)
 • prístavok (7) – Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky, je mestom na Dunaji.

DELENIE VIET

podľa obsahu

 1. oznamovacia
 2. opytovacia
  1. zisťovacia – očakáva sa odpoveď áno/nie, stúpavá melódia
  2. doplňovacia – klesavá melódia
 3. rozkazovacia
 4. zvolacia – citové pohnutie (Tak sa mi to páči!)
 5. želacia – želanie (Bodaj by ....)

podľa členitosti

 1. jednočlenná
  1. slovesná (prší, hrmí ...)
  2. neslovesná - je často názvami, výkrikmi, odpoveďami na otázky, príkazmi ....
 2. dvojčlenná – má obidva hlavné vetné členy
  1. úplná - má vyjadrený podmet a prísudok
  2. neúplná - má nevyjadrený podmet

podľa zloženia

 1. jednoduchá – iba jeden prisudzovací sklad
  1. holá
  2. rozvitá
 2. zložená(súvetie)
  1. priraďovacie - dve rovnocenné vety, mohli by stáť aj samostatne, sú spojené priraďovacou spojkou alebo čiarkou
   • zlučovacie - dej prebieha súčasne, a, aj, ani, tiež, až, ani – ani, aj – aj, vše – vše, najprv – potom, jednak – jednak
   • stupňovacie - obsah druhej vety je svojou závažnosťou významnejší než obsah prvej vety, ba, ba ani, ba aj, ba i, ba priam, ba dokonca, nielenže – ale aj
   • odporovacie - obsahy si významovo odporujú, a predsa, a jednako, a napriek tomu, a vo význame ale, ale, no, lež, ibaže, avšak
   • vylučovacie - obsahy sa navzájom vylučujú. Ak sa realizuje dej prvej vety, nemôže sa uskutočniť dej druhej vety, alebo, buď, či, buď – alebo, alebo – alebo, či – či, buď – buď
  2. podraďovacie - je spojením dvoch nerovnocenných viet, obsahom hlavnej vety sa pýtame, obsahom vedľajšej vety odpovedáme
   • vedľajšia veta podmetová
    • v hlavnej vete je nevyjadrený podmet (neutečie) alebo vetný základ jednočlennej vety
    • odkazovacie spojky - ten, tá, to, tí, čo, že
    • Kto mlčí, ten svedčí. Svedčí mlčiaci.

Dobre obstáli tí, čo vyhrali. Dobre obstáli víťazi.

 • vedľajšia veta prísudková
  • v hlavnej vete chýba menná časť prísudku
  • hlavná veta sa končí taký, taká, také,že, aký
  • Anka je taká, že jej veriť nemožno. Anka je falošná.

Už nie som taký, aký som býval.nie som včerajší.

Jano je taký, že ho traja nepremôžu.

 • vedľajšia veta predmetová
  • v hlavnej vete chýba predmet (priamy)
  • hlavná veta končí (ak tam nie je nepriamy premet) slovesom
  • aby, kedy, že, čo
  • Oznám mu, kedy prídeš. Oznám mu príchod.

Začul, že čosi šuchoce. Začul šuchotanie.

 • vedľajšia veta prívlastková
  • rozvíja nadradené podstatné meno v hlavnej vete, ktoré je na konci hlavnej vety
  • ak nadradené podstatné meno nestojí na konci hlavnej vety, vedľajšia veta prívlastková sa vkladá do hlavnej vety
  • aký, ktorý, že
  • Stratil cestu, ktorú dobre poznal. Stratil známu cestu.

Dostal rozkaz, aby prišiel. Dostal rozkaz prísť.

Má správu, že syn je zdravý.

 • vedľajšia veta príslovková
  • v hlavnej vete chýba príslovkové určenie miesta. Hlavná veta končí slovesom a máva odkazový výraz: miesta (tam, odkiaľ, stade), času (vtedy, odvtedy), spôsobu (tak), príčiny (preto)
  • Každý ide tam, kde ho srdce ťahá. Každý ide domov.

Stalo sa to vtedy, keď bol z práce doma. Stalo sa to v čase voľna.

Spať bude tak, ako si ustelie. Bude zle spať. / Bude pohodlne spať.

Odišla, pretože ju nečakali. Odišla kvôli nim.

 • vedľajšia veta doplnková
  • v hlavnej vete je vždy sloveso, ktoré označuje zmyslové vnímanie – vidieť, zazrieť, zbadať, začuť
  • spojkaako
  • v hlavnej vete musí byť vyjadrený predmet. (Bez vyjadreného predmetu by nasledovala vedľajšia veta predmetová
  • Zbadal som ho, ako uteká. Zbadal som ho utekať.

POLOVETNÉ KONŠTRUKCIE

 • medzi jednoduchou vetou a súvetím sú polovetné konštrukcie
 • k jednoduchej vete pridruží taká časť vety, ktorá nemá formu prísudku s určitým slovesným tvarom
 • dej, ktorý je vyjadrený určitým slovesným tvarom, je hlavným dejom, dej vyjadrený neurčitým slovesným tvarom je sprievodným dejom.
 • vyjadrujú sa pomocou:
  1. priechodníku (opakujúc, kľačiac)
  2. príčastím (zaujímajúci, píšuci)
  3. neurčitkom (robiť, konať)
  4. slovesné podstatné meno (robenie, kreslenie)
 • príklady:
  • Chodil po triede, nahlas sa učiac - Chodil po triede a nahlas sa učil matematiku.
  • Peter, zaujímajúci sa o elektroniku, zmaturoval s vyznamenaním. - Peter sa zaujímal o elektroniku, maturoval s vyznamenaním.
  • Zašli sme do krčmy kúpiť si malinovku. - Zašli sme do krčmy, aby sme si kúpili malinovku.
  • Je potrebné vyhodenie. - Je potrebné, aby sme to vyhodili

MODIFIKÁCIA VETNEJ SKLADBY

 1. Vytýčený vetný člen
  • vo vlastnej vete je takýto vetný člen zastúpený zámenom
  • pri ústnom prejave sa oddeľuje osobitnou intonáciou
  • Čokoládovú zmrzlinu, mám rád.
 2. Osamostatnený vetný člen
  • intonačne aj interpunkčne je oddelený od predchádzajúcej vety, hoci gramaticky aj významovo je súčasťou
  • Mám rád zmrzlinu. Čokoládovú.
 3. Pripojený vetný člen
  • od vety ho oddeľuje v písomnom prejave pomlčka alebo čiarka, v ústnom prejave osobitná intonácia
  • Mám rád zmrzlinu, ale len čokoládovú.
 4. Výpustka (elipsa)
  • vynecháva sa slovo, ktoré je menej dôležité alebo známe z predchádzajúceho textu či zo situácie
  • Každý má rád sladkosti. Ja len zmrzlinu.
 5. Prerušená výpoveď (apoziopéza)
  • výpoveď nedokončíme z vonkajších alebo vnútorných príčin
  • charakterizujú ju tri bodky a neukončená melódia
  • Urobil by som to, ale ...
 6. Vsuvka (parantéza)
  • vyjadruje autorov postoj k obsahu výpovede alebo dopĺňa niektoré fakty
  • intonácia tejto časti vety je poklesnutá, býva oddelená pauzou a v interpunkcii čiarkami, pomlčkami či zátvorkami
  • Sľúbil nám to, ale, žiaľ, neprišiel.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#podstatne meno nadradene #Parantéza #slovesne sklady #priraďovací sklad


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.140