Slovná zásoba národného jazyka

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 07.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 456 slov
Počet zobrazení: 205
Tlačení: 6
Uložení: 7

9b. Slovná zásoba národného jazyka

Slovná zásoba – súhrn všetkých slov v jazyku, tieto slová sú zapísané v slovníkoch.

Lexikografia - veda, ktorá sa zaoberá spracúvaním slovníkov

Priekopníckym dielom v oblasti lexikografie bol šesťzväzkový Slowár Slovenskí Česko-Latinsko-Nemecko-Uhorskí (1925-27). Druhy slovníkov:

 1. Knižné
 • výkladový - vysvetľuje význam slov a slovných spojení

Výkladový normatívny slovník: Krátky slovník Slovenského jazyka - Ján Kačala - je dôležitý najmä pri štúdiu Slovenského jazyka

Slovník slovenského jazyka - Štefan Peciar

maturant - a m.

 1. študent v období maturity
 2. kto má stredoškolské vzdelanie s maturitou

maturantka - y - tiek ž.

maturantský príd.

 • Slovník cudzích slov - druh výkladového slovníka, vysvetľuje význam cudzích slov a uvádza, z ktorého jazyka slovo pochádza , v súčasnosti najrozsiahlejší je Veľký slovník cudzích slov (obsahuje cca 120 000 slov), vyšiel v roku 1997, druhé vydanie v roku 2000
 • ortoepický slovník - registruje slová tak, ako sa vyslovujú, najväčším ortoepickým slovníkom sú Pravidlá slovenskej výslovnosti -.Ábel Kráľ
 • pravopisný slovník - ortografický - registruje slová tak, ako sa píšu, posledný pravopisný slovník vyšiel v roku 2000 - Pravidlá slovenského pravopisu - sú rozdelené na niekoľko častí:
  • slovníková časť - obsahuje poučky a pravidlá
  • pravopisný slovník
  • zoznam slovenských obcí
 • prekladový slovník - registruje slová v dvoch alebo viacerých slovách
 • frazeologický slovník - slovník frazém jazyka, tzn. je to ustálené slovné spojenie s preneseným významom - Malý frazeologický slovník
 • synonymický slovník - registruje synonymické rady slov - Synonymický slovník Slovenčiny (Pisárčiková, 2000)
 • etimologický slovník - zachytáva slová podľa ich pôvodu - Etimologický slovník jazyka Českého a Slovenského
 • frekvenčný slovník - usporadúva slová podľa častosti ich využívania (Frekvencia slov v Slovenčine)
 • retrogradný slovník - registruje slová odzadu (Retrogradný slovník Slovenčiny)
 • historický slovník - spracúva slovnú zásobu nejakého historického obdobia (Historický slovník Slovenského jazyka)
 1. Elektronické - tieto všetky slovníky máme v knižnej podobe na www.SLEX.sk

Druhy slovnej zásoby:

 • individuálna - je u každého iná, vplýva na to vek, pohlavie, povolanie, vzdelanie, rozvíja sa čítaním tlače, literatúry, počúvaním médií, bohatú by mali mať spisovatelia, novinári, učitelia, právnici...
 • aktívna - súhrn všetkých slove, ktorým rozumieme a v bežnej komunikácii ich využívame
 • pasívna - súhrn všetkých slov, ktorým síce rozumieme, ale v bežnej komunikácii ich nepoužívame
 • základná - ak sa učíme cudzí jazyk, sú to najfrekventovanejšie slová v bežnej komunikácii, tzv. basic jazyk, tvorí ju asi 800 slov

Systém slovnej zásoby

 • podľa lexikálneho významu
  • jednovýznamové - majú len základný význam
 • pojmové (škola)
 • termíny (odborné slová - neurón)
  • viacvýznamové - okrem základného významu majú aj prenesený význam a to na základe:
   • vonkajšej podobnosti - metafora (oko ľudské, oko na sieti)
   • vnútornej súvislosti - metonymia (líška zviera, líška kožuch)
  • podľa vzťahu medzi lexikálnymi významami
   • homonymá
   • synonymá
   • antonymá
  • podľa spisovnosti
  • spisovné (zemiaky)
  • nespisovné
   • nárečové - dialektizmy - sú slová so zemepisných nárečí (zemáky, krumple)
   • slangové - slová zo sociálneho nárečia (matika, klasák)
   • argotové - slová spodiny, asociálov (feťák, mariša)
  • podľa zaradenia do jazykového štýlu
   • hovorový
    • hovorové (kandidátka, zasadačka)
    • profesionalizmy (očiar,hasák)
   • náučný

Odborné názvy - termíny:

 • domáce (kyselina sírová)
 • cudzie (faktúra)
 • zmiešané (rozonančná skriňa)
  • umelecký
 • poetizmy - básnické slová (luna)
 • príležitostné (špatnokrásny)
 • knižné - nevšedné (bázlivý)
 • biblizmy (Spasiteľ)
  • administratívny
 • kancelarizmy (platca, položka)
  • publicistický
 • knižné (progres)
 • termíny (komuniké)
 • publicizmyžurnalizmy (balík opatrený)
  • všetky jazykové štýly - využívajú neutrálne slová
 • podľa pôvodu
  • domáce (stolička)
  • zdomácnené (škola)
  • cudzie (skener)
 • podľa dobového výskytu
 • archaizmy - predmet ešte existuje, ale vytvoril sa preň nový výraz (temnica - väzenie)
 • historizmy - predmet, ktorý slovo pomenúvalo zanikol (groš, zlatka, dukát)
 • zastaralé slová - predmet ešte existuje, vytvoril sa nový výraz, ale časť ľudí používa aj starý výraz (rínok - tržnica)
 • neologizmy - nové slová
  • domáceho pôvodu (výpočtová technika)
  • cudzieho pôvodu (mobil)
 • podľa citového príznaku
  • neutrálne - bez citového príznaku
  • expresívne - citovo zafarbené
   • s kladným citový príznakom

- zdrobneniny (nožička)

- rodinné (Janíčko)

- detské (havo)

- eufemizmy (zaspal naveky)

 • so záporným citovým príznakom

- hanlivé (frňák)

- nadávky (mamľas)

- slová so zveličujúcim významom (nosisko)

- vulgarizmy

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#slovný druh slova  Zozadu #Ortoepický -

Vypracované maturitné otázky zo slovenského jazyka a literatúryOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.025