Frazeologizmus, vysvetlenie ustálených spojení

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: miruska (16)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 03.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 040 slov
Počet zobrazení: 4 167
Tlačení: 91
Uložení: 84

Frazeologizmus, vysvetlite ustálené spojenia

 • Judášsky bozk = zrada
 • Achillova päta = zraniteľné miesto
 • Oidipovský komplex = nenávisť voči otcovi, prehnanú až chorobnú lásku syna k matke
 • Danajský dar = trojský kôň, označuje podozrivý dar, od ktorého možno očakávať len nešťastie
 • Sizyfovská práca = márna, zbytočná práca
 • Ležať ako Lazár = žobrák, chorý, zmrzačený človek

FRAZEOLOGIZMUS ( frazeologická jednotka) - je ustálené slovné spojenie najmenej dvoch slov, ktoré má obrazný, prenesený význam. Ten je často expresívny. Spolu tvoria významovú jednotku.

Náuka o frazeologizmoch aj súhrn všetkých frazeologizmov v jazyku sa nazývafrazeológia.

Vlastnosti frazémy:

 • ustálenosť
 • obraznosť, prenesenosť významu
 • viacslovnosť

FRAZEOLOGIZMY podľa POVODU môžeme rozdeliť na :

 1. ĽUDOVÉ (príslovia a porekadlá)
 2. INTELEKTUÁLNE (prevzaté prostredníctvom vzdelania z iných jazykov napr. z latinčiny: In vino veritas – Vo víne je pravda

ĽUDOVÉ: príslovia a porekadlá- vyjadrujú múdrosť, bystrosť, vtip a mentalitu nášho ľudu:Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. Vzal nohy na plecia. Byť tŕňom v oku.

INTELEKTUÁLNE:

 1. Mytologické – vychádzajú z gréckej a rímskej mytológie:

Achilova päta, Pandorina skrinka, Trójsky kôň, Danajský dar, Gordický uzol

 1. Biblické vychádzajú z Biblie:

Leží ako Lazar, Sodoma a Gomora, Lóthova žena, Neveriaci Tomáš, Judášov bozk

 1. Historické – týkajú sa významných historických udalostí:

Kocky sú hodené, To je jeho Waterloo, Objaviť Ameriku,...

 1. Literárne – vychádzajú z istých literárnych diel:

Keď ste si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte... Boj proti veterným mlynom.

PRÍSLOVIA = sú také ustálené slovné spojenia, ktoré majú konštrukciu vety alebo súvetia. Sú stručným vyslovením ľudového názoru na nejakú skutočnosť, zhustenou formou vyjadrujú ľudovú múdrosť, pričom z nich vyplýva ponaučenie: Všade dobre, doma najlepšie. Pod lampou býva najväčšia tma.

Využívame ich v hovorovom a umeleckom štýle.

POREKADLÁ = obrazným pomenovaním, ktoré sú blízke prísloviam, ale nevyplýva z nich ponaučenie: Dostal sa z blata do kaluže. Akoby hrach na stenu hádzal. Porekadlo nevychováva, iba komentuje poznatok, čin alebo pripomenie skúsenosť.Skonštatuje na margo udalosti.

PRANOSTIKY= sú ustálené slovné spojenia, ktoré predstavujú ľudové skúsenosti z dlhodobého pozorovania prírodných javov a počasia (dlhodobé predpovede počasia spojené s kalendárom): Katarína na ľade a Vianoce na blate. Medardova kvapka 40 dní kvapká.

SÚSLOVIA - sú dvojčlenné spojenia slov, ktoré sa píšu cez pomlčku (fifty - fifty , zoči - voči, kade- tade)

Frazeologické zrasty - sú spojenia slov, ktoré navzájom nesúvisia (hádzať hrach na stenu, hľadať ihlu v kope sena).

EUROPEIZMY– sú frazeologizmy, ktoré máme spoločné so slovanskými jazykmi

IDIOMY– sú také ustálené slovné spojenia, ktoré už nemôžeme rozdeliť ani z významovej, ani z formálnej stránky, napr. od buka – do buka, lážo – plážo, na cimpr – campr.

Dobré ovládanie frazeologizmov zvyšuje pohotovosť vo vyjadrovaní, uľahčuje výber výstižného, najvhodnejšieho pomenovania a dodáva tak štýlu pestrosť a živosť.

Neznalosť frazeologizmov môže naopak zapríčiniť nedorozumenie nielen v cudzej, ale aj v materinskej reči:vziať nohy na plecia, zapísať si za uši, bežať ostošesť, hádzať hrach na stenu, vodiť za nos, utopiť v lyžičke vody, spať na vavrínoch

V súčasnom jazyku používame veľa antických i biblických frazeologizmov: Amorov šíp, Achillova päta, Sizyfovská práca, Adamovo rebro, Evino jablko

Judášsky bozk = je symbolom zrady

Judáš Iškariotský bol jedným z dvanástich apoštolov, ktorých si Ježiš vyvolil. Judáš zradil Ježiša za 30 strieborných – v Getsemanskej záhrade ho pobozkal (zradcovský bozk), a tým označil Ježiša, ktorého zatkli a odsúdili na smrť.

Achillova päta = označuje slabú stránku, slabinu niekoho alebo niečoho, zraniteľné miesto, ktoré môže negatívne ovplyvniť, ohroziť celok.

Achilles bol najväčším gréckym hrdinom, ktorý bojoval proti obrancom Tróje. Hneď po narodení ho matka (morská víla Tetis) ponorila do rieky Styx, oddeľujúcej v podsvetí svet mŕtvych od živých. Tým sa stal nezraniteľným. Zraniteľnú mal iba pätu, za ktorú ho matka držala. Veľmi sa oňho bála, lebo mu osud určil zahynúť v trójskej vojne. Takto ho chcela zachrániť. Podľa Homérovej Iliady bol Achilles najkrajším, najstatočnejším a najrýchlejším bojovníkom v trójskej vojne. Nemohol ho zabiť žiadny smrteľník, iba keby mu pomohol Boh. Podľa báji boh Slnka Apolón riadil šíp vystrelený Parisom tak, aby zasiahol zraniteľnú Achillovu pätu.

Oidipovský komplex = označuje prehnanú až chorobnú lásku syna k matke

Oidipus bol syn Tébskeho kráľa, ktorý zbavil Téby Sfingy. Podľa veštby mal zabiť vlastného otca a oženiť sa s vlastnou matkou. Zúfalí rodičia ho preto dali zabiť, ale zachránil ho pastier. Ako dospelý naozaj nevedomky zabil svojho otca a za to, že zbavil Téby Sfingy, dostal kráľovstvo a kráľovnú za ženu = vlastnú matku. Narodili sa im 4 deti: Polyneikos, Eteokles, Antigona a Ismena. Keď sa Oidipus dozvedel pravdu, jeho matka - manželka sa obesila a on sa oslepil. Synovia ho vyhnali z krajiny, on ich preklial. Zomrel na pahorku blízko Atén.

Sizyfovská práca = ide o ťažkú a zároveň beznádejnú, bezvýznamnú prácu, ktorá sa nikdy neskončí

Podľa bájí bol Sizyfos korintský kráľ. Bol veľmi prefíkaný, ale aj tak sa mu nepodarilo oklamať boha smrti Tanata. Keď si poňho prišiel Tanatos, vyšmykol sa mu z rúk a spútal ho. Ľudia na celom svete prestali umierať, prestali prinášať obete bohovi.

Zeus preto zoslal na svet boha vojny Aresa, aby Tanata oslobodil. Sizyfos skončil v podsvetí a Zeus mu uložil krutý trest. Naveky musí váľať balvan na vysoký vrch, pred vrcholom sa mu však vždy zošmykne, zrúti sa dolu a musí začať odznova. Zmysel tejto práce pozostáva v tom, že Sizyfos si uvedomil svoju beznádejnú situáciu.

Ležať ako Lazár = slovo lazar označuje zmrzačeného alebo chorého človeka, chudáka, úbožiaka, mrzáka

V Biblii, z ktorej tento výraz pochádza, sa vyskytujú dvaja Lazarovi. Jeden z nich bol úbohý žobrák, postihnutý malomocenstvom. Ležal pri bráne boháča a márne prosil o zvyšky. Nikto sa nad ním nezľutoval. Lazarovo veľké utrpenie počas života bolo odmenené po smrti. Anjeli ho doviedli do ,,lona Abrahámovho“. Naproti tomu boháč bol potrestaný, po smrti kruto trpel v pekelných mukách.

Druhý Lazár bol Ježišov priateľ z Betánie, ktorý v Ježišovej neprítomnosti ochorel a zomrel. Keď prišiel Ježiš, zistil, že Lazára pred štyrmi dňami pochovali do jaskyne, ktorej otvor zavalili kameňom. Ježiš kázal hrob otvoriť a Lazára vzkriesil.

Danajský dar = označuje každý podozrivý dar, od ktorého možno očakávať iba nešťastie, v lepšom prípade viac škody ako úžitku.

Pôvod súvisí s Trójskou vojnou. Danajcami nazýva Grékov Homér (podľa mena argolského kráľa Danaa). Po 10 - ročnom obliehaní Tróje sa Gréci rozhodli pre rafinovaný úskok. Dali postaviť obrovského dreveného koňa, do ktorého sa skryli najudatnejší bojovníci na čele s Odyseom a poslali ho Trójanom ako dar. Ostatní Gréci, aby oklamali nepriateľa, naoko odplávali. Trójania uverili tomuto daru, ktorý vôbec nebol darom a Danajci dobyli Tróju.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné otázky zo slovenčiny (gramatiky)Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018