Slovotvorné postupy, tvorenie slov v slovenčine

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 03.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 170 slov
Počet zobrazení: 296
Tlačení: 13
Uložení: 13

Tvorenie slov, slovotvorné postupy v slovenčine

Jedným z najdôležitejších spôsobov obohacovania slovnej zásoby je tvorenie nových slov. Jazykovedná disciplína, ktorá sa zaoberá spôsobom tvorenia slov sa nazýva náuka o tvorení slov.

Slovotvorný postup je spôsob tvorenia nových slov. Nové slová v slovenčine sa tvoria:

Slovotvorný postup príklad

 1. odvodzovaním: prie – beh, let –ieť, po – zem - ský
 2. skladaním: dobr – o – druh, inter - -0 –net, zem – e- pis
 3. kombináciou odvodzovania a skladania: život – o - pis – ný, web – 0 – stránk –ový, nov – o – vek –ý, cest – o - pis -ný
 4. skracovaním: ZOH, SR, atd., TANAP
 1. ODVODZOVANIE– je najčastejší spôsob tvorenia slov. Odvodené slová sa tvoria zo slov, ktoré nazývame základové slová: napr. ryba – rybka – rybička – rybací - rybár. Základové slovo je slovo, ktorého slovotvorný základ sa môže pridaním slovotvorného formantu stať základom nových odvodených slov. Z nich môžu vznikať ďalšie odvodené slová napr.: rybár – rybársky – rybárstvo.

Každé odvodené slovo má istý význam a formu.

Odvodené slovo v porovnaní so základovým slovom môžezískať: a) nový význam (slovo – slovník),

 1. b) význam sa môže obmeniť (noha – nôžka, sladký – sladkastý) alebo sa môže c) zmeniť slovný druh (let – letieť, zvuk – zvučať). Odvodené slová tvoríme pomocou slovotvomých prípon (ička-geológ-geologička), predpôn (let – výlet) alebo kombináciou predpôn i prípon (let – letieťvyletieť, škola – školák - školák).

Isté slovotvorné prípony dodávajú slovám istý spoločný význam: napr. prípona - ička

 • vyjadruje zdrobneniny (mištička, kytička, redkvička, Anička)
 • tvoria sa ňou ženské substantíva od substantív mužského rodu = prechyľovanie (chirurg-

chirurgička, pedagóg – pedagogička). Ďalšie prípony: - ka, - kyňa, -yňa (Grék – Grékyňa, sok – sokyňa, sudca – sudkyňa).

Pri odvodzovaní dochádza k alternácii hlásokzákladového slova s odvodeným slovom. Najčastejšie k/č, h/ž, ch/š..... noha – nôžka, vták – vtáčik, dnes – dnešný....

Z hľadiska formy rozčleňujeme odvodené slová na dve časti (binárna štruktúra slova):

 1. slovotvorný základ (SZ) - je časť odvodeného slova, ktorú dostaneme po oddelení gramatických, slovotvorných prípon. Zhoduje sa s časťou základového slova (doba – obdobie), alebo je totožný s celým základovým slovom (tvar – útvar).

Je nositeľom základného lexikálneho významu: škol – a, dĺž - ka, skák –ať, troj-ica

Slovotvornými základmi môžu byť:

 • neodvodené slová: dom - domovník, deň - denný, písať – písanie, malý - maličký
 • odvodené slová: práca - pracovník - pracovníčka, koniec - končiť - dokončiť
 • zložené slová alebo slovné spojenia: veľkomesto – veľkomestský, Banská Bystrica – banskobystrický
 • predložkové spojenia: na brehu – nábrežie, pod zemou – podzemný, pred domom – priedomie

Slovotvorný základ, ktorý sa nevyskytuje samostatne nazývame viazaný slovotvorný základ = je to základ, ktorý sám o sebe neexistuje len v spojení s nejakým slovotvorným formantom.

Napr.: pre – klad, vy – loziť, vy -kládka, Slovensko, Japonec .....

 

 1. slovotvorný formant (SF) – je tá časť odvodeného slova, ktorá sa pripája k slovotvornému základu – predeň alebo za a významovo alebo funkčne ho modifikuje, obmieňa. Môže ním byť:

a, slovotvorná prípona - sufix (let – letieť, škola – školník, noč - )

b, slovotvorná predpona - prefix (písať – dopísať, cvičiť – vycvičiť)

c, kombinácia prípony a predpony - konfix ( ú – zem –ie,pod – voz - ok)

 1. SKLADANIE – je menej častý spôsob tvorenia slov. Nové slovo vznikne spojením dvoch alebo viacerých slovotvorných základov: živ –o –topis, hor – o –lezec, na – moj – pravdu.
 • Pravé zložené slová - nové slovo vznikne z 2 slovotvorných základov pomocou spájacejmorfémy–o-, (nosohltan, krutovládca, vzducholoď, snehobiely, zverolekár, plynovod, kosoštvorec, cukrovar).

Medzi zloženým slovom a slovotvornými základmi, z ktorých slovo vzniklo býva významový rozdiel napr. krásny korčuliar – krasokorčuliar, nový vek – novovek.

 • Medzi zložené slová patria aj zrazeniny - ide o nepravé zložené slová - vznikli spojením dvoch tvarovbez spájacej morfémy –o-, každý slovný druh je v inom páde a môžu sa navzájom kombinovať rôzne slovné druhy (delostrelec, minisukňa, rádioprijímač, hydroelektráreň, pravdepodobný, kníhtlačiareň, zemegul'a, trestuhodný).
 • Hybridné zloženiny – jeden slovotvorný základ je cudzieho pôvodu alebo oba slovné základy (autoškola, web – o –stránka, inter – o – net, vodoinštalácía, autodoprava, elektromagnet).
 • Zložené slová sú aj prídavné mená, ktoré sa píšu so spojovníkom (Slovensko – nemecký slovník, žlto – zelený, vedecko – technický, zle – nedobre, Rakúsko – Uhorsko).
 1. KOMBINÁCIA ODVODZOVANIA a SKLADANIA – napr. život – o - pis – ný,

nov –o – vek –ý, web – o – stránk -ový

 1. SKRACOVANIE - vyjadruje snahu o úsporné vyjadrovanie. Je to spôsob tvorenia nových slov zo skrátených častí skracovaných slov, pričom sa lexikálny význam slov skrátením nemení.

3 typy skracovania:

 1. typ „atď“administratívne skratky, požívajú sa len v písomnom prejave. Píše saza nimi vždy bodka, pri výslovnosti sa čítajú ako celé slová ( napr., tzv., ap., ul., Ing., doc., nám.)
 2. typ „SR“ - iniciálové skratky. Patrí k iniciálovým a skratkovým slovám. Používajú sa v ústnom i písomnom prejave. Vznikajú z iniciál - prvých začiatočných písmen viacslovného názvu (SOU, OSN, NATO, SNP, EÚ, SAD). Niektoré sa skloňujú (zo SĽUK-u)
 3. typ „TANAP“ skratkové slová, ktoré vznikajú spojením začiatočných hlások alebo slabík viacslovného názvu (TANAP, sitcom – situačná komédia).
 4. typ ustálené značky - osobitnou skupinou sú matematické a chemické značky– m (meter), km, l, (liter), sin..., za ktorými sa nepíše bodka!! Vyslovujú sa neskrátene.

UNIVERBIZÁCIA = je skracovanie dvojslovných a viacslovných pomenovaní najednoslovné: minerálna voda – minerálka, hlavný čašník – hlavný, panelový dom – panelák, žiak piatej triedy – piatak.

V podstate sa zachováva alebo upravuje prvá časť širšieho pomenovania, na ktorej je významový dôraz. Vzniká z prídavného mena viacslovného pomenovania a prípon – ka, -čka, -ák/ - iak, - ár/-iar. Napr. asfaltová cesta – asfaltka, panelový dom – panelák, tlačová konferencia – tlačovka.

Tieto slová sú štylisticky príznakové, vyskytujú sa v hovorovom štýle.

Opakom univerbizácie je:

MULTIVERBIZÁCIA  = je nahradenie jednoslovného pomenovania viacslovným. Vzniká vtedy, ak sa činnostné plnovýznamové sloveso rozloží na sloveso, ktoré je ibanositeľom gramatických kategórií a na slovo, ktoré pomenúva činnosť: zapisovať – robiť zápis, upratovať – robiť upratovanie, predať – uskutočniť predaj, navštíviť – vykonať návštevu, skontrolovať – uskutočniť kontrolu.

Tento spôsob je príznačný pre odborný štýl.

Vysvetlite vznik slov:

 • Zaútočil =odvodzovanie,slovotvorný formant = predpona: za- + slovotvorný základútočil“, základové slovo je však ÚTOK – z ktorého vzniklo odvodené slovo: útočil  pomocou prípony: - il. Pri odvodzovaní prišlo k alternácii hlásky základového slova s odvodeným slovom = k/č : útok = útoč - il
 • Okoloidúci = skladanie, nepravé zložené slovo bez spájacej morfémy - o -, idúci okolo
 • Kg = skracovanie = ustálená značka - osobitná skupina matematické a chemické značky, za ktorými sa nepíše bodka!! Vyslovujú sa neskrátene
 • Učiteľka = odvodzovanie, prechyľovanie - tvorenie ženských substantív od substantív mužského rodu: učiteľ – učiteľka slovotvorný základje už odvodené slovo„učiteľ“ + slovotvorný formant= prípona: -ka. Základové slovo – z ktorého vzniklo odvodené slovo: učiteľ pomocou prípon: - iteľ: uč -iteľ
 • SR = skracovanie = iniciálová skratka. Vzniká z iniciál – z prvých začiatočných písmen viacslovného názvu .
 • podudrávať si = odvodzovanie,slovotvorný formant = predpona: po- + slovotvorný základ„dudrávať si“, základové slovo je však DUDRAŤ – z ktorého vzniklo odvodené slovo: dudrávať si  pomocou prípony: - ávať si.
 • severovýchod= skladanie,pravé zložené slová so spájacou morfémou - o -

sever –o- východ

 • atď. = skracovanie= administratívna skratka,používa sa len v písomnom prejave. Píše saza ňou vždy bodka, pri výslovnosti sa číta ako celé slová
 • ľadoborec = skladanie, pravé zložené slová so spájacou morfémou - o -

ľad –o - borec

 • TANAP = skracovanie = skratkové slovo, ktoré vzniká spojením začiatočných hlások alebo slabík viacslovného názvu: Tatranský rodný park TANAP
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné otázky zo slovenčiny (gramatiky)Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018