Štúr - kodifikácia a Hattala

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 04.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 534 slov
Počet zobrazení: 182
Tlačení: 9
Uložení: 9

Vývin spisovného jazyka od obdobia romantizmu - charakteristika ŠTÚROVEJ spisovnej slovenčiny, porovnajte ju so súčasným spisovným jazykom

 1. storočie

Celonárodný slovenský spisovný jazyk uviedla do života štúrovská generácia. Ľ. Štúr, J. M. Hurban a M. M Hodža v roku 1843 v HLBOKOM uzákonili nový spisovný jazyk založený na STREDOSLOVENSKOM NÁREČÍ. Významnú úlohu pri kodifikácii mal Ľu­dovít Štúr. Vytvoril ho  na základe KULTÚRNEJ STREDOSLOVENČINY. Verejne bol vyhlásený na zasadnutí spolku Tat­rín v Liptovskom Mikuláši roku 1844. Štúr odôvodnil potrebu nového spisovného jazyka v diele Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí (1846). V Náuke reči slovenskej (1846) objasnil gramatiku nového jazyka. Štúrpodobne ako Bernolák zaviedol FONETICKÝ PRAVOPIS.

Základné znaky štúrovského pravopisu:

PRAVOPIS:

 • nemá písmená y/ý všade i/í – rozprávki/rozprávky, vidávať/vydávať, mekí/mäkký
 • dôsledné označovanie mäkkosti ďe, ťe, ňe, ľe/ ďi, ťi, ňi,ľi (ďeťi)
 • dvojhláska ô sa rozpisuje ako uo
 • dvojhlásky ia, ie sa píšu ako kombinácia písmen ja, je (najčistejšie/najčistejšje, nárečia/nárečja)
 • hláskasa píše ako u v G pl chlapou/ chlapov

HLÁSKOSLOVIE:

 1. nemáhlásky:  ľkrál/kráľ,ä - namiesto toho používaa, esvatí/svätý, é -  namiesto toho používa  jedobrjeho/dobrého, dvojhlásku iu - namiesto toho používa  ú božú /božiu
 2. dôsledné dodržiavanie rytmického zákona slúža/slúžia
 3. tvar minulého času má podobu mau, volau/ mal, volal
 1. M. Hodža neprijal Štúrov fonetický pravopis. Bol iniciátorom reformy štúrovskej spisovnej slovenčiny, ktorú ukončil v roku 1852Martin Hattala dielom Krátka mluvnica slovenská (hodžovsko – hattalovská reforma). Presadzoval etymo­logický (historický) princíp.

Rozlišoval: y / i,prestali označovať mäkčene v slabikáchde, te, ne, le/ di, ti, ni,li, dvojhláska uosa začala písať akoó, neskôr sa vyvinul vokáň.

Do spisovnej slovenčiny pridal hlásky: ľ, ä, é, dvojhlásky ia, ie, ô.

Namiesto štúrovských tvarov chlapou, dobruo, dobrjeho, mau zaviedli tvary chlapov, dobré, dobrého, mal.

! Nový jazyk zjednotil Bernolákovcov a Štúrovcov a stal sa východiskom pre súčasný jazyk. !

O ustálenie spisovného jazyka sa zaslúžil jazykovedec Samo Czambel, ktorý r. 1902 vydal Rukoväť spisovnej reči slovenskej, v ktorej spresnil gramatické poučky. Toto dielo v norme spisovného jazyka platilo až do r. 1931.

Po roku 1918 sa stal slovenský jazyk štátnym jazykom na Slovensku. Česi popierali samobytosť slovenčiny a vyhlasovali ju len za odnož československého jazyka. Tieto názory sa prejavili pri vydaní Pravidiel slovenského pravopisu r. 1931 Václava Vážneho – uprednostňovali niektoré české slová pred slovenskými napr. brusle - korčule.

1932puristické hnutie, ktoré chcelo očistiť slovenčinu od čechizmov (láhev, prášek, brusle...)

1953  – jednotné písanie -i (deti, ženy pracovaly – pracovali)

 • jednotné písanie predložiek z/zo, s/so
 • písanie predpôn s -, z-, začalo sa písať zbierať namiesto sbierať

Zásadná kodifikácia spisovnej slovenčiny sa uskutočnila v r. 1953. Zjednodušil sa pravopis a ustálila sa výslovnosť.

 Súčasná slovenčina – Krátky slovník slovenského jazyka

1991 – vyšli nové Pravidlá slovenského pravopisu

1998 – prepracované Pravidlá slovenského pravopisu

1995 – Zákon o štátnom jazyku

Ľudovít Štúr - Nauka reči slovenskej (úryvok)

 

y ia iu ia

Slov teda visloveňja patrí podstatne k tvoreňú a je jeho dovršeňja. Ono slovám dáva život a privoďí ich

iu y é ô y ý ý

k svojmu určeňú, lebo len slovo dobre vislovenuo muože vyjadriť ten pomisel, ktorí je doňho vložení a tak

ô y y é ia

ono dopomuože slovu k opravďivej bitnosťi. Slovo zle vislovenuo určeňja svojho alebo celkom

ia ia ý

ňedosjahne alebo na cesťe k postaťi svojej zablúďi, a doťjal na pravú cestu ňenaďabí, kím sa mu kolvek

ý ý y ô

dobrím a náležitím visloveňím ňespomuože.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#fonetický pravopis

Maturitné otázky zo slovenčiny (gramatiky)Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016