Hovorový štýl, charakteristické znaky a útvary hovorového štýlu

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: miruska (16)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 04.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 687 slov
Počet zobrazení: 1 028
Tlačení: 64
Uložení: 59

HOVOROVÝ ŠTÝL, charakteristické znaky a útvary hovorového štýlu

Je subjektívny štýl. Je to jediný štýl súkromného styku, ktorý sa realizuje zväčša ústne. Je to štýl súkromnej, rodinnej, priateľskej komunikácie, ktorá je stručná a expresívna. Obsahom hovorových textov sú témy blízke len osobám, ktoré sa na komunikácii zúčastňujú. Využívajú sa mimojazykové prostriedky – gestá, mimika, posunky, často nahrádzajú slová a slovné spojenia. 

Hlavnou funkciou hovorového textu je komunikatívna /dorozumievacia/ funkcia.

 Pre hovorový štýl sú:

 • typické spontánne – nepripravené prejavy, okrem súkromného listu (má písomnú podobu) sú všetky hovorené - ústne
 • využíva všetky slohové postupy – najmä rozprávací a opisný, slohové útvary majú jednoduchú úroveň
 • najtypickejším útvarom pre hovorový štýl je dialóg (pracovný, spoločenský rozhovor, spor) má ajmonologické útvary, napr. rozprávanie príbehu, anekdoty, jednoduché vysvetlenie, jednoduchý opis, krátka úvaha v 2 – 3 vetách

 ZÁKLADNÉ ZNAKY hovorového štýlu:

 

 1. ÚSTNOSŤ, spontánnosť - okrem súkromného listuprevládajú ústne útvary: dialóg a rozprávanie, veta má výraznú intonáciu, rýchlejšie tempo, využíva mimiku, gestikuláciu
 • nepresné údaje, absencia termínov (volal okolo tretej, kúpiť kvety - namiesto biele narcisy)
 • obrazné pomenovania a frazeologizmy (je to ešte len čučoriedka, akoby mi z oka vypadol)
 • pestrá modalita viet: napr. zvolacie, opytovacie vety, nedokončené vety ( Ja by som aj...), expresívna vetná stavba
 • vynechaný vetný člen – elipsa: tak zajtra ( vynechané - uvidíme sa ), a jeho zrazu nikde
 • vytýčený vetný člen: otec, ten vždy vie, čo hovorí
 • intonácia vety sa stáva významotvorným prvkom

(Predsa príde…- tá istá veta môže vyjadrovať prekvapenie, ľútosť, radosť a pod.)

 1. SÚKROMNOSŤ  - je to jazyk rodinného, priateľského prostredia
 • veľa dialektizmov (nárečových slov)krumple, kalap, švíbalky....
 • slangové výrazy bonzovať, žúrka, profka, matika...
 • nedôsledná výslovnosťštasný, prázny -nedodržiavanie pravopisnej a výslovnostnej normy
 • mimovoľne použité kontaktové slová (oné, viete, že, takže)
 • rodinné slová (Paľo, Miloško, tatino)
 1. SITUAĆNOSŤ - spontánnosť, improvizácia
 • využívanie situácie – namiesto opisu veľkosti predmetu naznačíme jeho rozmer rukami
 • veľa ukazovacích zámen (aj zbytočne - A tam ten chlap tak sedel)
 • parazitické výrazy namiesto opisu (slovom, oné, že, však, vlastne)
 • využívanie neverbálnych prostriedkov (posunky, gestá, malá vzdialenosť medzi komunikantmi)

 

 1. STRUČNOSŤ používajú sa skratky, značky
 • častá univerbilizácia (napr. klasifikačka, namiesto klasifikačná porada, minerálka - minerálna voda)
 • tvorenie nových slov zo skratiek (napr. eseročka, zédeeška, kádehák...)
 • vypúšťanie častí slov (napr. dovi, dopo, ...brý večer)

 

 1. EXPRESÍVNOSŤ – uvoľnenie vetnej skladby – veľa vsuviek, nedokončené vety (Veď je to...), časté expresívne slová: vulgarizmy (žrádlo, vychlastať to), eufemizmy ( požičal si to

namiesto ukradolto), rodinné slová (starký, Peťo, babina, maminka), príznakové cudzie slová (kumšt, bengál) a frazeologizmy (chlap ako hora, utrel hubu – nedostal nič), využívanie citoslovies na vyjadrenie pocitov, názorov (uhm! jaj! ), ukazovacích zámen (ten, tá, to), častíc (teda, samozrejme, no)

 1. DIALOGICKOSŤ - dialogická podoba textov, rozhovor 2 alebo viacerých komunikantov („skákanie do reči“)

ÚTVARY hovorového štýlu: jednoduché rozprávanie, súkromný rozhovor, telefonický rozhovor, sms správy, maily, internetové chaty, súkromný list, prosba, poďakovanie, ponosa, klebeta, zvada.

Môžu byť: Súkromné : jednoduché rozprávanie

Verejné neoficiálne: súkromný rozhovor, telefonický rozhovor, súkromný list, prosba

 1. KLASICKÉ
 • ústne - monologické:rozprávanie príbehu, vtipu

dialogické (replikované): telefonický rozhovor, súkromný rozhovor, hádka, debata, diskusia, polemický rozhovor

 • písomné : súkromný list, oznámenie, blahoželanie, kondolencia (posledné dva útvary majú aj ústnu podobu)
 1. MODERNÉ
 • ústne : čet/ chat, odkaz na záznamník
 • písomné : e-mail, SMS, vizitka, inzerát, reklama (televízna alebo rozhlasová má aj ústnu podobu)

JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY:

LEXIKA - používajú sa spisovné aj nespisovné slová:

 • dialektizmy – nárečové slová: zemiaky: švábky, krumple, zemáky
 • slang -študentský slang: vyučko, profák, žúrka...
 • často sa využívajú expresívne slová (citovo zafarbené) – zdrobneniny, hyperboly, vulgarizmy......
 • frazeologizmy
 • parazitické slová – keď stále opakujeme: vlastne, teda, teda, akosi, akosi...
 • univerbizácia
 • štylisticky príznakové (zafarbené) slová napr.profesionalizmy: lekárske – operačka, deckár, železničiarske – osobák, štreka, perón alebo novinárske – novinárčina, hovorové slová
 • nedôsledná výslovnosť

MORFOLÓGIA: časté používanie zámen, častíc a prísudkových slovies v činnom rode
SYNTAX: pestrá modalita vety - všetky druhy viet: oznamovacie, zvolacie, opytovacie, neukončená výpoveď, uvoľnená vetná skladba – vsuvky, nedokončené vety, jednoduché vety

 

MIMOJAZYKOVÉ PROSTRIEDKY:

Pohľad, mimika, gestikulácia, kinetika /pohyb tela/, intonácia (pauzy, rýchle tempo reči),  intenzita hlasu,  namiesto opisu naznačíme veľkosť predmetu rukami: také veľké...

!!! VEDIEŤ Znaky hovorového štýlu v literárnych ukážkach Maco Mlieč, Ťapákovci, Rysavá jalovica:

dialóg, slang, všetky druhy viet: oznamovacie, zvolacie, neukončená výpoveď, častice, nespisovné slová - nárečové, expresívne slová: vulgarizmy, pejoratíva, prirovnania, jednoduché vety, zložené vety, hovorové slová, slovesá

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné otázky zo slovenčiny (gramatiky)

Diskusia: Hovorový štýl, charakteristické znaky a útvary hovorového štýlu

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.026