Slovná zásoba

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: 8888
Typ práce: Maturita
Dátum: 13.03.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 228 slov
Počet zobrazení: 22 724
Tlačení: 1 152
Uložení: 1 166
Slovná zásoba:
- je súhrn všetkých slov, ktoré existujú v jazyku.
Slovná zásoba (lexika) je otvorený súbor jednoslovných a viacslovných pomenovaní, ktoré slúžia človeku v istom jazykovom spoločenstve na vyjadrenie mimojazykovej skutočnosti .
Skúmaním slovnej zásoby sa zaoberá lexikológia.

Slovo je univerzálna jednotka jazyka. Je to ustálený, ako celok premiestniteľný sled hlások, ktorý má svoj vlastný lexikálny a gramatický význam.

Rozdelenie slov:

1. na základe lexikálneho významu
- jednovýznamové slová (pomenúvajú len jednu skutočnosť. Patria sem vlastné mená-
Slovensko, odborné názvy- dusík, ale aj niektoré bežné pomenovania- dievča)
- viacvýznamové slová (pomenúvajú viacero rôznych skutočností, majú viacero významov)

2. na základe významových súvislostí, vzťahov medzi slovami
- synonymá (rovnoznačné slová ktoré majú rovnaký alebo podobný význam- utekať/ bežať)
- antonymá (slová opačného významu, protikladné slová- príchod / odchod)

3. na základe vonkajšej podoby
- homonymá (rovnozvučné slová, slovo, ktoré znie rovnako ako iné slovo iného významu
napr. koruna na hlave, koruna stromu)
- paronymá (oko- okno, ona- tona)

4. na základe počtu slov
- jednoslovné pomenovania (hodiny, vrana)
- viacslovné pomenovania (ustálené slovné spojenia napr. štátny úradník)

Členenie slovnej zásoby:

1. podľa vecného významu:
- 10 slovných druhov (plnovýznamové, neplnovýznamové)
- jednovýznamové / viacvýznamové
- neodvodené / odvodené / zložené
- synonymá
- homonymá
- opozitá, antonymá
- paronymá
- súradné /nesúradné

2. podľa dobového výskytu:
- neologizmy
- zastarané slová - historizmy (kišasonka)
- archaizmy (mrazivo- zmrzlina)

3. podľa príslušnosti k štýlovej vrstve
- neutrálne
- štylisticky zafarbené – spisovné (poetizmy)
- nespisovné (fízel)

4. podľa expresivity
- neutrálne
- citovo zafarbené- pejoratíva
- demunitíva
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015