Umelecký štýl

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: dunky
Typ práce: Referát
Dátum: 08.06.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 427 slov
Počet zobrazení: 34 400
Tlačení: 1 236
Uložení: 1 140
Umelecký štýl sa používa v umeleckých dielach – v poézii, v novelách, románoch, poviedkach, drámach a pod. Autor, spisovateľ, používa rôzne umelecké jazykové prostriedky, teda také, ktoré pôsobia aj citovo – sú expresívne, citovo zafarbené. Môžu to byť slova zdrobňujúce (deminutíva) – líčko, cestička; zveličujúce (augmentatíva) – vetrisko, velikánsky; maznavé (hypokoristiká) – ocko, hajať; zhoršujúce (pejoratíva) – papuľa, zagebriť; básnické (poetizmy) – luna, blankytný, sťa.
 
V umeleckom jazyku sa často využíva prenášanie významu slov – metafora (zámena pomenovaní podľa vonkajšej podoby javov) – v náručí šťastia, strieborné vlasy alebo metonymia (zámena pomenovaní na základe vnútornej súvislosti vecí a javov) – hrať Čajkovského, mesto sa zabávalo. Patrí sem aj personifikácia (zosobnenie) – príroda sa prebúdza.
 
Často sa v umeleckom štýle používajú i eufemizmy (jemnejšie pôsobiace výrazy) – odišiel (zomrel), potiahol (ukradol), mierne unavený (opitý) i epitetá (básnické prívlastky) – šíry svet, švárny šuhaj.
 
Umelecký štýl využíva slová zo všetkých vrstiev slovnej zásoby (i nespisovné). Vždy pri ňom záleží na rozprávačskom majstrovstve spisovateľa. Vzorom jednoduchého, ale pôsobivého štýlu sú ľudové rozprávky.
 
Rozlišujeme umelecký štýl lyriky – je najsubjektívnejší, lebo sa v ňom najvýraznejšie prejavujú autorove citové vlastnosti. Niektorí básnici a spisovatelia sú charakteristickí svojím štýlom – to je individuálny štýl autora. Lyrické prejavy sa vyznačujú obraznosťou – autor nevyjadruje myšlienku priamo, ale pomocou obrazov (symbolov) – napr. meč je symbol vojny, lev symbol sily, kniha symbol múdrosti.
 
Umelecký štýl epiky je taký, v ktorom sa striedajú dve štylistické pásma: pásmo rozprávača (autorská reč) a pásmo postáv (reč postáv).
 
Autorská reč je prostriedok tzv. objektívneho rozprávania. Autor ňou sám za seba alebo v stotožnení s rozprávačom rozvíja príbeh, opisuje a komentuje konanie postáv, uvádza reč postáv, zobrazuje prostredie. Používa tu aj ďalšie slohové postupy a útvary: opis, charakteristiku, úvahu. Autorská reč sa realizuje prevažne v oblasti spisovného jazyka (na rozdiel od reči postáv). Býva v tretej osobe minulého času alebo prvej osobe minulého alebo prítomného času.
 
Reč postáv – je jedným z prostriedkov, ktorými autor dramatizuje a oživuje rozprávanie. Realizuje s dialógom (je to rozhovor dvoch alebo viacerých postáv diela). Prehovor jednej postavy sa nazýva replika a vyjadruje sa priamou rečou. Dialóg môže mať rozličné funkcie: rozvíja príbeh, stupňuje konflikt alebo charakterizuje postavy.
 
V umeleckej literatúre má veľký význam úvod. Rozoznávame tri hlavé druhy úvodu románu alebo poviedky:
Expozícia – úvodný opis prostredia a postáv
In medias res – vpadnutie priamo do deja (do stredu veci)
Retrospektíva – pohľad naspäť. Začína sa vyvrcholením alebo rozuzlením príbehu, až potom sa dozvedáme, ako sa príbeh začal a rozvíjal. Tento spôsob sa používa najmä v detektívkach.
Umelecký štýl drámy – tu sa autorova osobnosť (individualita) prejavuje najmenej, pretože dráma obsahuje len jazykové pásmo postáv. Ich štýl závisí od prostriedia, ktoré v divadelnej hre predstavujú.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012