Informácia a komunikácia

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 27.12.2007
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 344 slov
Počet zobrazení: 10 330
Tlačení: 875
Uložení: 843
Informácia
Základné údaje informácie sú odpovede na otázky čo?, kde?, kedy?, kto? a prípadne aj prečo? a ako?.
Administratívny štýl a jeho útvary
Vyjadrovanie v informačných útvaroch je stručné, presné, vecné – vystihuje podstatu veci. Ďalším dôležitým znakom je ich prehľadnosť, preto majú ustálenú formu. Musia byť čitateľné, preto sa píšu na stroji alebo krasopisne rukou.
FORMY: Splnomocnenie, Reklamácia.

Komunikácia
Komunikácia je výmena informácií medzi podávateľom a prijímateľom v istej komunikatívnej situácii, Proces utvorenia jednej výpovede sa rozčleňuje na tri fázy: pozorovanie objektívnej skutočnosti, formovanie psychického obsahu, výber jazykových prostriedkov na jeho vyjadrenie. Komunikáciu však môže znehodnotiť nízka intenzita hlasu, neprimerané tempo reči, zlá výslovnosť; v písomnej forme nečitateľné písmo, neprehľadnosť, neúplnosť alebo nepresnosť údajov.
V spoločenskom styku, v rečovej komunikácii okrem presného a vecného štylizovania treba uplatňovať aj zásady zdvorilého spoločenského správania – rečovú etiketu, ktorou kladne ovplyvňujeme partnerov komunikácie.

Anketa
Anketa je spôsob zisťovania verejnej mienky formou odpovedí na určité otázky.

Test
Test je skúška (zväčša písomná), pomocou ktorej sa rýchlo (podľa šablóny) zisťuje porozumenie pojmov a ich vzájomných vzťahov alebo úroveň schopnosti vykonávať nejakú činnosť.

Jazyk v kolektívnom styku

Správa o činnosti (referát)
Hlavnou časťou programu schôdzok, konferencií a zjazdov bývajú referáty. Na vedeckých konferenciách a seminároch sa prednášajú odborné referáty. Ak ide o širokú problematiku, bývajú okrem hlavného referátu aj koreferáty, ktoré sa zaoberajú podrobnejšie niektorým čiastkovým problémom. Funkciou referátu je informovať a referovať, kompozícia je jednoduchá a prehľadná a štylizácia vecná a oficiálna.

Diskusia
Cieľom diskusie je výmena názorov na daný problém. Je to usmerňovaný rozhovor, ktorý má určité pravidlá:
vedúci, predseda
1. otvorí diskusiu, uvedie problém,
2. usmerňuje diskusiu, aby neodbočovala od zásadných problémov,
3. upozorňuje na dôležité otázky, o ktorých sa ešte nehovorilo,
4. nabáda do diskusie, ak viazne,
5. zhrnie, zhodnotí diskusiu, poďakuje diskutujúcim,
6. formuluje uznesenie alebo návrhy uznesení.

Diskusný príspevok
Vlastný názor alebo návrh vyjadrujú účastníci diskusie diskusným príspevkom. Skladá sa z dvoch častí:
1. nadviazanie (súhlasné alebo nesúhlasné) na niektorí predchádzajúci diskusný príspevok, referát alebo na prednesený problém;
2. stručné a vecné vyjadrenie vlastného názoru.

Zápisnica
Zápisnica je dôležitý dokument o priebehu schôdzky a diskusie. Umožňuje systematickú kontrolu práce a plnenia úloh.
FORMA.

Zápis
Krátka zápisnica.

Protokol
Je obšírnejší, podrobnejší než zápisnica, obsahuje viac dokladov, materiálu. Používa sa pri oficiálnych rokovaniach a súdnych procesoch.
Zdroj: Martin Slota
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.024