Syntax a syntaktické pojmy

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Chlapec sp-prace (12)
Typ práce: Maturita
Dátum: 22.07.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 247 slov
Počet zobrazení: 15 444
Tlačení: 969
Uložení: 1 021
Jazyková otázka:
Charakterizujte syntax ako jazykovednú disciplínu.
Objasnite základné syntaktické pojmy.
 
Syntax alebo skladba- časť gramatiky zaoberajúca sa vzťahmi medzi slovami vo vete, správnym tvorením vetných konštrukcií a slovosledom.
Textová syntax- javy, ktoré presahujú vzťahy vo vetách
Vetný člen- „stavebná jednotka“ vety. Medzi vetné členy patria
1.plnovýznamové slovné druhy (podstatné mená, slovesá, prídavné mená, číslovky, príslovky)
2. slovný druh, ktorý tieto plnovýznamové slovné druhy zastupuje, resp. odkazuje na predmety, javy a príznaky (zámená)
Medzi vetné členy nepatria predložky, spojky a častice.

Delenie vetných členov:
Základné (alebo hlavné) vetné členy:
(2) podmet – Kto? Čo? – vyjadrený alebo nevyjadrený
(1) prísudok – Čo robí? Čo sa deje? – slovesný alebo neslovesný (menný)
Rozvíjacie (alebo vedľajšie) vetné členy:
(3) predmet – podľa zhody v páde ho delíme na priamy (ak je v akuzatíve bez predložky) a nepriamy (v akuzatíve s predložkou alebo v inom páde)
(4) príslovkové určenie – miesta, času, spôsobu a príčiny
(5) prívlastok – zhodný a nezhodný; a prístavok – voľný zhodný prívlastok, vždy rozvíjajú podstatné meno
(6)doplnok – má zvláštne postavenie, viaže sa naraz k dvom vetným členom. Poznáme podmetový –Otec prišiel unavený, alebo predmetový –Otca sme našli unaveného.
 
Sklad- minimálne významové, štruktúrne uzavreté spojenie dvoch (niekedy aj viacerých) plnovýznamových slov vo vete
1. prisudzovací sklad – spája podmet a prísudok (predikát); pr. Mama píše.
2. podraďovací sklad (určovací sklad)– spája nadradený a podradený vetný člen; pr. píše list alebo dlhý list
3. priraďovací sklad - spája rovnocenné vetné členy; pr. list a pohľadnica
Zdroj: Lujzka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7.4)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016