Publicistický štýl a jeho slohové útvary

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: anika (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 06.03.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 375 slov
Počet zobrazení: 16 657
Tlačení: 964
Uložení: 911
Publicistický štýl

Štýl
▪ cieľavedomý výber jazykových prostriedkov s ohľadom na funkciu a situáciu jazykového prejavu

Publicistický štýl
▪ je štýl verejného styku
▪ jeho texty sa využívajú v prostriedkoch masového šírenia – masmédiách (tlačených i elektronických)
▪ cieľ: vyhľadávať a spracovávať informácie o aktuálnych spoločenských javoch 
funkcie: ▪ komunikatívna
 ▪ presvedčovacia
    ▪ informačná
 ▪ získavacia
    ▪ ovplyvňovacia 

výrazové prostriedky: ▪ neutrálne slová bez citového zafarbenia
▪ expresívne slová, obrazné pomenovania, hovorové slová
▪ časté publicizmy (nastoliť problém) a multiverbizácia (čitateľská verejnosť – čitatelia)
▪ používa sa tzv. klišé – slová, z ktorých sa častým a mechanickým používaním stali
ošúchané frázy

žánre: ▪ spravodajské: jednoduchá správa, interview, oznámenie, inzerát, plagát, referát...
▪ analytické: úvodník, komentár, posudok, recenzia, kritika, diskusia, debata..
▪ beletristické: fejtón, reportáž, črta...
 
Titulok
▪ poskytuje prvú informáciu o obsahu textu
▪ úloha: upútať, vzbudiť záujem
 
Správa
▪ spravodajský publicistický žáner
▪ maximálne stručný a výstižný text, ktorý objektívne, presne a stručne informuje o základných faktoch nejakej
udalosti (kto? kde? kedy? kto? prečo?)

Rozšírená správa
▪ okrem základných faktov obsahuje aj sprievodné okolnosti, ktoré dané fakty dopĺňajú alebo spresňujú
▪ je rozsiahlejšia, niekedy obsahuje aj hodnotiace prvky (uplatňuje sa vtedy úvahový sloh. postup)
 
Oznámenie
▪ informuje o tom, čo sa stane

Komuniké
▪ spravodajský publicistický žáner
▪ podobný správe, ale je rozsiahlejší
▪ sú v ňom spracovaná závery rokovania hlavne politických strán
▪ autormi sú účastníci rokovania
 
Reportáž
▪ beletrizovaný publicistický žáner
▪ o udalosti informuje vo vývine
▪ sleduje vec, udalosť v pohybe, opisuje jej vznik, vývin, zmeni a dopad
▪ základom je rozprávaci slohový postup + opisný a úvahový

Interview
▪ druh správy, ktorý má podobu dialógu
▪ úlohou je predstaviť nejakú osobnosť a zároveň informovať o závažných faktoch
 
Fejtón
▪ beletrizovaný publicistický žáner, ktorý využíva rozprávací, opisný a úvahový slohový postup
▪ kriticky sa v ňom poukazuje na každodenné udalosti, pričom využíva vtip, humor ale aj satiru a sarkazmus

Úvodník
▪ analytický publicistický žáner
▪ úvaha nejakej významnej osobnosti alebo šéfredaktora novín na aktuálnu tému
▪ miesto: na prvej strane novín

Komentár
▪ analytický publicistický žáner
▪ náplňou nie sú primárne informácie, ale úvaha na aktuálnu tému
▪ posudzuje významnú udalosť, jej príčiny a dôsledky
▪ na rozdiel od úvodníka, reaguje na udalosť, ktorá už bola v novinách uverejnená

Glosa
▪ analytický publicistický žáner
▪ predstavuje stručný štipľavý komentár k správe alebo priamo k udalosti
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012