Zóny pre každého študenta

Rozprávanie - slohový postup a útvar

Slohový postup a útvar. Rozprávanie

Slohový postup

▪ je proces skladania textu do celku – do slohového útvaru

▪ jeho voľba závisí od cieľa jazykového prejavu

Slohový útvar

▪ je ustálený myšlienkový celok, ktorý má svoju pevnú štruktúru a špecifické znaky

▪ slúži ako vzor, v ktorom sa realizuje vybraný slohový postup

Rozprávanie

▪ základný útvar rozprávacieho slohového postupu

▪ podáva sa ním príbeh, dej

▪ na vyjadrenie dejovosti sa používajú predovšetkým činnostné slovesá

kompozícia:

▪ úvod
▪ zápletka
▪ zauzľovanie
▪ vyvrcholenie
▪ rozuzľovanie
▪ rozuzlenie

a) jednoduché rozprávanie

▪ založené na aktuálnom a jedinečnom príbehu, ktorý sa odohráva v čase a priestore, pričom autor
▪ dodržuje prirodzenú časovú postupnosť

b) umelecké rozprávanie (dramatické rozprávanie)

▪ vyskytuje sa v umeleckej literatúre

▪ príbeh sa odvíja vo fiktívnom čase a priestore, časová následnosť sa striktne nedodržiava (napr. autor
môže využiť retrospektívne rozprávanie)

▪ využíva umelecké prostriedky

▪ náročnejšia kompozícia

▪ často sa využíva historický prézent - sloveso v prítomnom čase sa používa na vyjadrenie minulosti

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/gramatika/5822-rozpravanie-slohovy-postup-a-utvar/