Rečový prejav

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.12.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 293 slov
Počet zobrazení: 5 301
Tlačení: 470
Uložení: 441
Rečový prejav vzniká spájaním hlások do slabík, slov do viet. V rečovom prejave využívame: prízvuk, dôraz, melódiu, prestávku, tempo, rytmus, silu hlasu.
 
Hlavný prízvuk v slovenčine je na 1. slabike. Vo viacslabičných slovách sa strieda prízvučná slabika s neprízvučnou. Jednoslabičné predložky sú neprízvučné. Dôraz je na nich, len keď stoja pred jednoslabičným slovom.
Jednoslabičné tvary zámen, tvary pomocného slovesa byť a častica by sú takisto neprízvučné.
 
Ak zvýrazňujeme najdôležitejšie slovo vo vete, tvoríme dôraz (vetný prízvuk). Melódia je tónové vlnenie hlasu. V slovenčine existujú tri formy melódie:

- stúpavá melódia – obsahuje otázky, ktorých úlohou je zistiť, či informácia v nich obsiahnutá je alebo nie je pravdivá » opytovacie vety zisťovacie; odpovedáme na ne slovami ÁNO/ NIE; opytovacie vety bez opytovacieho zámena: kto, čo, aký, ktorý, čí, ako, kde,...
- klesavá melódia – obsahuje v opytovacej vete na začiatku opytovacie zámeno, ktorého cieľom je vyvolať odpoveď, v ktorej sa doplnia chýbajúce informácie » opytovacie vety doplňovacie
- melódia s rovným priebehom – obsahujú ju vety alebo časti viet pred prestávkou, veta má rovný priebeh

Prestávka (pauza) je prerušenie ústneho prejavu. Je vyvolaná potrebou nadýchnuť sa (fyziologická), ale zároveň člení reč na významové celky (logická). Prestávku (pauzu) robievame aj pred slovom, ktoré chceme vo výpovedi zdôrazniť, ale i v hovorenej reči na tom mieste, kde je interpunkčné znamienko. Umelecká pauza sa využíva na zefektívnenie prejavu, umožňuje hovoriacemu premyslieť si ďalší prejav.
 
Tempo reči je rýchlosť vyslovovania slabík, slov, viet, textov. Je tým pomalšie, čím je v texte viac nových a dôležitých poznatkov.
 
Rytmus je pravidelné striedanie skupín slabík, z ktorých jedna je vždy výraznejšia ako ostatné. Rytmus si v slovenčine uvedomujeme vďaka prízvukovanej prevej slabike slova.
 
Sila hlasu závisí od vzdialenosti ľudí, ktorí sa rozprávajú a od prostredia, v ktorom sa rozhovor uskutočňuje. Ľudia majú rozličnú farbu hlasu. Keď niekto napodobňuje hlas iných ľudí, mení zafarbenie hlasu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016