Jazyk a reč

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Maturita
Dátum: 06.03.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 552 slov
Počet zobrazení: 48 300
Tlačení: 1 297
Uložení: 1 155

Jazyk a reč

Jazykje systém ustálených znakov a pravidiel, na základe ktorých vzniká konkrétna reč. Jazyk nie je jav prírodný, ale spoločenský, čo znamená, že ho nemáme vrodený. Musíme sa ho naučiť, dostať do svojho ja ako model, ktorý nám umožňuje dorozumievať sa. Jazyk si teda osvojujeme v sociálnom prostredí, ale dispozíciu osvojiť si ho máme vrodenú. Jazyk môžeme chápať ako dohodnutý kód, súbor znakov a pravidiel, ktoré sa používajú na vyjadrenie, prenos a výmenu informácií. Slúži ako sústava vyjadrovacích znakových prostriedkov istého ľudského spoločenstva.
 
Jazyk sa vnútorne člení na jednotlivé čiastkové systémy, tzv. jazykové roviny.
zvuková rovina jazyka – je vnútorne usporiadaný, systémovo organizovaný súbor prostriedkov a pravidiel, ktorými sa vytvára zvuková podoba hlások, slabík, slov a výpovedí v reči.
Významová (lexikálna) rovina jazyka – je vnútorne usporiadaný, systémovo organizovaný súbor pomenovacích jednotiek jazyka
Tvarová (morfologická) rovina jazyka – je vnútorne usporiadaný systémovo organizovaný súbor prostriedkov a pravidiel, ktorými sa obmieňajú tvary slov vo výpovediach.
Skladová (syntaktická) rovina jazyka – je vnútorne usporiadaný, systémovo organizovaný súbor prostriedkov a pravidiel, ktorými sa vyjadrujú vzťahy medzi slovami a realizuje sa skladanie slov do viet a viet do textov.
 
Reč – je konkrétne využitie jazyka na vyjadrenie určitých myšlienok (názorov, citov). Býva doplnená mnohými mimojazykovými prostriedkami napr. mimikou, pohybmi rúk alebo celého tela. Spôsob reči závisí aj od iných faktorov, napr. od osôb, s ktorými sa zhovárame, od prostredia, situácie.
Reč sa vyvíja postupne, jej zákonitosti sa začali vedecky študovať až potom, keď už bola na istom stupni rozvoja.

Základné funkcie jazyka

Základnou funkciou jazyka je dorozumievacia (komunikatívna) funkcia; v konkrétnom jazykovom prejave jazykovými prostriedkami vyjadrujeme svoje myšlienky, názory, city a pocity.
Ďalšie funkcie sú:
poznávacia (kognitívna) – čiže jazyk slúži ako nástroj myslenia (myslenie je viazané na slová)
estetická – ktorá rozvíja estetické cítenie človeka
reprezentatívna – jazyk patrí k dôležitým znakom národa, ktorými sa vymedzuje od ostatných národov, a zároveň je to prostriedok na vytváranie národného povedomia, národnej hrdosti

Sémantický trojuholník

- vzťah medzi objektívnou skutočnosťou a jej pomenovaním sa dá znázorniť v podobe sémantického trojuholníka, ktorý zároveň zobrazuje, že človek myslí v pojmoch
 
2.  Pojem  (význam, obsah jazykového znaku, ktorý je spoločný všetkým 
nositeľom daného jazyka, je to vlastne výpočet najdôležitejších 
znakov, čiže definícia: BUDOVA, STAVBA NA BÝVANIE)

1. Objekt, vec   3. Pomenovanie (DOM)
 
V sémantickom trojuholníku sú zachytené „fázy“ myslenia človeka, t. j.:

- Najprv máme nejaký podnet z objektívnej skutočnosti, napr. vidíme nejaký konkrétny predmet, v našom prípade DOM.
- Následne si uvedomíme, čo vidíme, a to tak, že si vybavíme najdôležitejšie vlastnosti tohto predmetu, t. j. budova, stavba na bývanie. V tejto fáze myslenie asi teda k videnému predmetu v mysli priraďujeme jeho základné charakteristiky.
- V poslednej etape myslenia priradíme k vybavenej definícii meno, pod ktorým ju máme v mysli uloženú, t. j. pomenujeme daný predmet, čiže vyslovíme, napíšeme alebo si len v duchu uvedomíme názov, t. j. slovo, ktoré pomenúva tento predmet – v našom prípade DOM.

Medzi objektom a jeho pomenovaním nie je bezprostredné spojenie, ale spája ich pojem, definícia, na základe ktorej máme daný objekt uložený v pamäti a ku ktorej máme priradený nejaký dohodnutý názov = JAZYKOVÝ ZNAK, v našom prípade slovo DOM. V inom jazyku by k tomuto predmetu mohol byť a aj je priradený iný názov (napr. angl. house, nem. haus), ale aj v týchto jazykoch sa bude k týmto pomenovaniam priraďovať veľmi podobná resp. totožná definícia označeného predmetu. Tento fakt je dôkazom toho, že každý jazyk vznikol na základe spoločenskej dohody, t. j. že konkrétne predmety, javy budeme volať konkrétnymi menami.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017