Prozodický systém

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča kajka (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 01.11.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 395 slov
Počet zobrazení: 8 188
Tlačení: 347
Uložení: 378

Prozodický systém

Systém, akým je usporiadaný verš po rytmickej stránke.

1. SYLABICKÝ VERŠOVÝ SYSTÉM: Nemá stopovo organizovaný verš !!!

 • V slovenskej poézii ide o najstarší veršový systém (už v 16. a 17. storočí).
 • Tvoril aj rytmický základ ľudových piesní (ústna ľudová slovesnosť).
 •  Často sa nazýva aj Štúrovský veršový systém.

Vlastnosti sylabického veršového systému:

 1. izosylabizmus: rovnaký počet slabík vo veršoch,
 2. intonačná prestávka (dieréza – veršový predel): rozdeľuje verš na dve časti – polverše ->  spájanie veršov do dvojverší, dvojveršov do štvorverší ...

„Horí ohník, horí // na Kráľovej holi.

 1. združený rým – aabb
 2. rytmicko-syntaktický paralelizmus -  1 verš = 1 veta – nie sú tam veršové presahy

„Zleteli orly z Tatry, tiahnu na podolia.

 Ponad vysoké hory, ponad rovné polia.“

2. SYLABICKO-TONICKÝ VERŠOVÝ SYSTÉM: Stopovo organizovaný verš !!!

 • Občas sa používal sa v období baroka, klasicizmu (J. Kollár v znelkách Slávy dcery).
 • Naplno sa v slovenskej poézii použil v období realizmu a symbolizmu - S. H. Vajanský a P. O. Hviezdoslav, I. Krasko.

Vlastnosti sylabicko-tonického veršového systému:

 1. rozhodujúci je prízvuk, a nie dĺžka slabiky (ako v časomernom prozodickom systéme),
 2. rytmus vzniká: pravidelným opakovaním rovnakého počtu rovnakých slabík,
 3. narúšanie polveršového členenia,
 4. narúšanie rytmicko-syntaktického paralelizmu,
 5. tri druhy stôp: daktyl  (-UU) 3 slabiky; trochej (-U) 2 slabiky; jamb (U-) 2 slabiky.
 1. Dvojslabičné slová = trochejské stopy:  voda, láska, (-U).
 2. Trojslabičné slová = stopy daktylské: zabudne, zaplače (-UU).
 3. Ak pred slovom stojí slabičná predložka (na, do, pod...), prechádza prízvuk spravidla na túto predložku: na vode (-UU).
 4. viacslabičné slová tvoria dve stopy:
 • štvorslabičné slová: prízvuk na prvej a tretej slabike => dve trochejské stopy,
 • päťslabičné slová: prízvuk na prvej a štvrtej slabike => daktyl a trochej.

3. ČASOMERNÝ VERŠOVÝ SYSTÉM: Stopovo organizovaný verš !!!

Zakladajúci prvok rytmu = kvantita slabiky, rytmus vzniká striedaním dlhých a krátkych slabík.

Druhy dlhých slabík:

 1. Dlhá prirodzene (natura longa): dlhá samohláska alebo dvojhláska, resp. ŕ, ĺ
 2. Dlhá polohou (positione longa):
 • po samohláske nasledujú dve a viac spoluhlások, aj keď sa tieto spoluhlásky nachádzajú v ďalšom slove,
 • môžu sa hodnotiť aj ako krátke, ak to vyžaduje daný rytmus.

Stopy: daktyl (-UU), trochej(-U),  jamb (U-), spondej (- -)

Rytmický prízvuk časomerného verša sa nezhoduje s prirodzeným prízvukom v slovenčine, ktorý je na prvej slabike slova

DRUHY ČASOMERNÉHO VERŠA:

1. Hexameter: šesťstopový časomerný verš –používal ho Ján Hollý (eposy, selánky)

2. Pentameter: päťstopový daktylský verš, je rozdelený v polovici intonačnou prestávkou (dieréza). Oba polverše sú zložené z dvoch daktylských stôp a jednej neúplnej stopyoba neúplné stopy v jednom polverši aj v druhom polverši tvoria spolu jednu stopu.

ELEGICKÉ DISTICHON: striedanie hexametra a pentametra => lyrické básne, ktoré mali smutný (elegický) charakter.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018