Dráma

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča kajka (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 01.11.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 823 slov
Počet zobrazení: 5 065
Tlačení: 193
Uložení: 176

Dráma

V širšom význame - literárny druh, ktorý je rovnocenný s lyrikou a epikou.

V užšom význame - dramatický žáner ( tragédia, dráma).

VZNIK DRÁMY: v antickom Grécku

 • grécky herec Thespis vyčlenil jedného herca a zbor (chór),
 • Aischylos uviedol na javisko 2 herca - umožnil vznik dramatického dialógu,
 • Sofokles zaviedol na javisko 3 herca, obmedzil úlohy zboru zavŕšil vývin gréckej tragédie.

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY DRÁMY:

 • neprítomnosť rozprávača,
 • verš/próza,
 • sujetovosť, dejovosť, prítomný čas,
 • dramatický konflikt - ktorý vyvoláva dramatické napätie,
 • dynamické motívy – nie každý motív a konflikt z reálneho života je prenosný do divadla.
 • dialogickosť, hovorovosť,

VNÚTORNÁ KOMPOZÍCIA DRÁMY

 • expozícia (úvodná časť) - uvádza diváka do čias a prostredia, oboznamuje s postavami,
 • kolízia, konflikt – zápletka: udalosť s rozhodujúcim vplyvom na vývin a priebeh deja,
 • kríza - zauzlenie (kulminácia, vyvrcholenie),
 • peripetia - rozuzľovanie (dejový obrat) - nečakaný dejový obrat ako retardujúci prvok,
 • katastrofa (rozuzlenie) - riešenie konfliktu.

VONKAJŠIA KOMPOZÍCIA DRÁMY

 • Replika: prehovor jednej osoby alebo lit. postavy (zákl. jednotka dialógu).
 • Dialóg (polylóg): rozhovor medzi dvoma alebo viacerými osobami. Musí mať aspoň 2 repliky.
 1. Symetrický dialóg, striedajú sa repliky A,B.
 2. Asymetrický dialóg – postavy prestanú komunikovať - vnútorný monológ.
 • Monológ: neprerušovaný prehovor jednej postavy, nie je súčasťou dialógu.
 • Vnútorný monológ: výpoveď osoby, kt. táto adresuje sama sebe (myslená).
 • Výstup - zmena počtu osôb na scéne – príchod alebo odchod ďalšej osoby.
 • Scéna (obraz) - uzavretá, dejovo rozvedená časť, širšia ako výstup, ale užšia než dejstvo - zmena dekorácií, osvetlenia i hercov na javisku.
 • Dejstvo - celok, ktorý má svoju čiastkovú expozíciu, zápletku i jej čiastkové rozuzlenie - časti hry oddelené zvyčajne spustením opony.
 • Scénické poznámky: v zátvorkách, osvetľujú miesto deja, konanie a pohyb postáv.

Dramatické žánre

TRAGÉDIA: je najstarší dramatický žáner.

 • boj jednotlivca, prípadne skupiny s nepriateľskými silami => smrť hlavného hrdinu,
 • Hrdinom tragédie je vždy výnimočný človek, ktorý nerobí kompromisy ale odvážne ide za svojim cieľom => jeho činy sú morálne hodnotné a v divákovi vyvolajú katarziu (očistenie).
 • tragédia mala obyčajne päť dejstievDodržiavala sa pritom jednota miesta, času a deja.

 

KOMÉDIA:  podstatou je komickosť s cieľom vyvolať smiech u diváka. Hrdinom komédie nemôže byť človek tragický a výnimočný – iba bezvýznamný človek. Vznikla v Grécku (Aristófanes) a v Rím­skej ríši (Plautus)

 • situačná komika: zakladá sa na grotesknosti, smiešnosti situácie, v ktorej sa vyskytnú postavy
 • charakterová komika: zakladá sa na komickosti charakterov postáv

 

VESELOHRA: je názov pre novodobú komédiu. Rozdiel medzi komédiou a veselohrou spočíva v tom, že vo veselohre postavy vedia o svojej smiešnosti, preto si „strieľajú“ aj zo seba. V komédii sa postavy tvária vždy vážne, sú typologicky vyhranené.

V stredoveku  sa náboženské hry hrali v chrámoch (scény zo života Krista a svätých) => svetské scény z evanjelií a humorné scénky sa v chráme nemohli hrať, preto sa začali inscenovať pred kostolom - veselohra.

ZAKLADATELIA SLOVENSKEJ VESELOHRY: Ján Chalupka (Kocúrkovo, 1836), Jonáš Záborský (Najdúch, 1865) a Ján Palárik (Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch, 1860Inkognito, 1858) => písali pre široké vrstvy obyvateľstvapreto si zvolili za žáner ľahkú, nenáročnú a úsmevnú veselohru (nie náročnú tragédiu, resp. komédiu).

DVA NAJDÔLEŽITEJŠIE KONFLIKTY SLOVENSKEJ VESELOHRY TÝCH ČIAS:

 • napätý vzťah medzi aristokraciou (zemanmi) a ostatnými spoločenskými vrstvami (vzdelanci, mešťania, roľníci a remeselníci)
 • snaha uvedomelých predstaviteľov všetkých vrstiev nášho národa zabrániť rodiacej sa maďarizácii Slovákov.

 

ČINOHRA: je dráma v užšom zmysle. Vyvíjala sa popri tragédii a komédii od 19. storočia. Zobrazuje vážne spoločenské problémy. Základom jej dramatického napätia bývajú rozpory medzi postavami.

Dramatické umenia

SYSTÉM DRAMATICKÝCH UMENÍ:

 1. Divadlo – audio-vizuálne umenie.
 2. Film – technické audio-vizuálne umenie.
 3. Televízia – tech. audio-vizuálne umenie.
 4. Rozhlas – tech. audiálnym umenie bez možnosti využitia zrakového princípu.

HEREC: je spojením medzi autorom (textom), režisérom a divákom => vytvára hereckú postavu => postave bez herca neexistuje (herec – človek, herec – bábka – bábkoherec)

Pre existenciu divadelného tvaru je nevyhnutnou podmienkou jeho existencie => všetky ostatné divadelné zložky sa prejavujú iba skrze herca, jeho konanie a významy, ktoré vytvára

 

REŽISÉR: hru prečíta, upraví, vyberie hercov, vytvorí koncepciu javiska, určuje atmosféru a zameranie  inscenácie. dáva pozor, aby hru nenadinterpretoval=> má pozíciu druhého autora

vedie herca, scénografa, hudobného skladateľa, choreografa...

 

DRAMATURGIA: prípravná umelecká činnosť

DRAMATURG: je poverený výberom a zostavovaním repertoáru - repertoár býva zostavovaný s veľkým časovým predstihom (aj niekoľko rokov dopredu) => určuje smerovanie divadla, kolektívu….

 • zabezpečuje literárnu prípravu diela a ideové - zameranie inscenácie preklad – literárna časť práce dramaturga
 • práca s verbálno-hereckými prostriedkami  a režijno-koncepčnými postupmiu + spolupráca s režisérom a ostatnými členmi tvorivého štábu

 

INSCENÁCIA: prenesenie dramatického textu na javisko,  do televízie alebo do rozhlasu => je syntézou hereckej, dramaturgickej, režijnej a výtvarno-hudobnej zložky.

Naštudovanie divadelného diela do podoby divadelnej hry (inscenácie) sa nazýva INSCENOVANIE.

Predpremiéra: neoficiálne uvedenie divadelnej hry pre novinárov a pozvaných hostí.

Premiéra: prvé uvedenie divadelnej hry.

Repríza: druhé uvedenie divadelnej hry.

Derniéra: posledné uvedenie divadelnej hry.

INSCENAČNÉ FORMY: 

 • DIVADELNÁ (rozhlasová, televízna) HRA: literárna forma patriaca do literárneho druhu DRÁMA. Má podobu dramatického textu. – audiovizuálne umenie realizujúce sa na špeciálne upravenom priestore – javisku => divák je prítomný
 • FILM: dramatický žáner, ktorý v sebe spája obraz, slovo, hudbu a zvuk, môže byť celovečerný, krátky, hraný, animovaný, prírodopisný, dokumentárny... => divák nieje prítomný
 • ROZHLASOVÁ HRA: je literárno - dramatický žáner využívajúci iba zvukové prostriedky, je to audiálne umenie (sluchové), bez možnosti využitia zrakového princípu, hlavným prvkom je zvuk a zvukové efekty => divák nie je prítomný
 • TELEVÍZNA HRA: dramatický žáner, technické audiovizuálne umenie, dôraz sa kladie na sluchové (audiálne) vnímanie textu, v porovnaní s filmom, je viac založená na slove, vyznačuje sa malým časovým a priestorovým rozpätím, menší počet postáv, tematicky spracováva domáce, rodinné príbehy, spoločen. udalosti => divák nie je prítomný.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7.7)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.022