Slovenská moderna a symbolizmus

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 24.05.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 434 slov
Počet zobrazení: 1 519
Tlačení: 85
Uložení: 99

8. Slovenská moderna a symbolizmus

Spoločenská situácia: zrýchľuje sa ekonomika v R-U. Výstavba železnice. Slovensko sa stalo najpriemyselnejšou časťou Uhorska, avšak priemysel sa nerozvíjal na celom Slovensku, čo zhoršilo podmienky slovenských roľníkov. Na jednej strave sa zrýchľovala modernizácia  spoločnosti, na druhej strane sa stupňovalo hospodárske a sociálne zbedačovanie obyvateľstva. V rámci národnostnej otázky pokračuje odnárodňovanie.
 
Kultúrny život: dochádza k hlbokej spoločenskej kríze. Je tu nejednotnosť v názoroch, ako viesť a riadiť národný kolektív. Slabé postavenie buržoázie, obavy o uchovanie národa slov. spoločnosti a kultúry.
Dochádza k zmene postoja spisovateľa, čiže štatútu spisovateľa verejného, politicko-spoločensky angažovaného sa stáva tvorivá osobnosť, individualita. Zobrazuje skutočnosť cez svoje myšlienky, má právo presadzovať vlastný názor, ktorý nemusí zastupovať národné ciele. Literárna moderna na SR nebola programovo uzavretá skupina.
 
Medzi básnikov patria: Janko Jesenský, Ivan Krasko, Vladimír Roy, Ivan Gal, Andrej Klas
 
V myslení v literatúre dochádza ku kríze v umení, v jeho postoji, funkcii i zámeroch. Do popredia sa dostáva modernosť ako nový vzťah k tradícií národnej literatúry. Tradíciu prekonávali novými umeleckými postupmi, neodvrhovali ich. Krasko nadväzoval na Hviezdoslava, Jesenský na Timravu. Modernosť sa prejavovala v prístupe ku skutočnosti cez sociálno-mravné motívy, v netradičnej veršológii ((rytmická usporiadateľnosť verša), v netradične psychické a sociálne prežívanie lyrického subjekta a strata spoločenského ideálu. 
 
Ivan Krasko
Je hlavný predstaviteľ slovenskej lit. moderny - symbolizmu. Žil na prelome 19. a 20. stor. Vlastným meno Ján Botto. Využíval preudonym Ivan Krasko alebo Ján Cigáň. Pôvodne vyštudoval za chem. inžiniera, ale napriek tomu sa celý život venoval poézii. Istý čas žil v Čechách, v Ba, ale na dôchodku sa presťohoval do Piešťaň, kde zostal až do svojej smrti. Za svoj život napísal a vydal iba 2 zbierky:
1. Nox et solitudo
2. Verše.
V jeho básňach sa často objevuje smútok, melanchólia, samota, úvahy o živote a smrti. Dosť často používa prirovnania, symboly, metafory (kríž, havrany, hroby).
 
Vladimír Roy
Patrí tiež do generácie mladých symbolistov, bol slovenským básnikom a prekladateľom a bol vnukom slov. národného buditeľa Jozefa Miloslava Hurbana. Písal veľmi často reflexívnu, ľúbostnú a vlasteneckú lyriku. Tak ako Krasko opisuje životnú skepsu, zádumčivosť a osamelosť.
 
Medzi jeho najvýznamnejšie zbierky patria:
1.Keď miznú hmly
2.Rosou a tŕním
 
Báseň Havrany
Témou tejto básne je strata chuti do života, autro nemá chuť žiť, a preto volá havranov (havran = symbol zla s temnoty), aby ho prišli odbremeniť od žiaľu, kt. ho trápi. Táto báseň patrí do osobnej, intímnej lyriky. Nájdeme tu symboly, prirovnania a metaforu: "Zomrela mi mladosť." Členenie je pravidelné, 4 strofy, každá po 4 veršoch. Rým je prerývaný a má schému a b c b.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015