Sociálno-psychologický román

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Chlapec sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.07.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 404 slov
Počet zobrazení: 4 376
Tlačení: 129
Uložení: 119

Sociálno-psychologický román

1. Zaraďte sociálno-psychologický realizmus do vývinového kontextu slovenskej literatúry.

V slovenskej literatúre sa sociálno-psychologický román objavil v období medzivojnovej literatúry (1918 – 1945).

Obdobie je charakteristické mnohými významnými medzníkmi:

 • vznik ČSR – 10.1918
 • slovenčina sa stala štátnym aj úradným jazykom
 • viac slobody a demokracie – obdobie bohaté na literárnu tvorbu (po realizme)
 • vytvára sa široký priestor pre tradičnú aj modernú tvorbu = pluralitný systém v literatúre
 • umenie sa otvára svetu a Európe
 • témy:
  • vojnová tematika – zážitky, spomienky
  • povojnová sociálna tematika
  • mladosť
  • historická tematika – návrat ku koreňom
  • spoločenská, politická, kultúrna situácia
 • Prozaikov možno zaradiť do viacerých generácií
 • Generačný prehľad autorov:

o Staršia generácia

 • pokračovanie realistickej metódy
 • autori píšuci už pred WW1, po vojne ich tvorba doznieva
 • próza založená na dejovosti a príbehovosti – typická postava v typických okolnostiach v typickom prostredí
 • vlna realizmu:

· Martin Kukučín

 • Svetozár Hurban Vajanský
 • Terézia Vansová
 • Elena Maróthy Šoltésová
 • vlna realizmu

· Jozef Gregor Tajovský

 • Božena Slančíková Timrava
 • Ľudmila Podjavorinská
 • vlna realizmu

· Ladislav Nádaši-Jége

 • Janko Jesenský
 • Hana Gregorová
 • má tri fázy z hľadiska zobrazenia témy:
 1. priame rozvíjanie realistickej tradície
  • Ladislav Nádaši-Jége
  • Janko Jesenský (Demokrati)
 1. sociálno-psychologický realizmus
  • Jozef Cíger-Hronský (Jozef Mak)
  • Milo Urban (Živý bič)
 1. socialistický realizmus
  • Fraňo Kráľ
  • Peter Jilemnický

o Stredná generácia

 • autori začínajú sa pokúšajú sa o experimentovanie v próze
 • odmietajú príbehovosť (nijaká fabula)

· Martin Rázus

 • Štefan Krčméry
 • Jozef Cíger-Hronský
 • Ján Hrušovský
 • Mladá generácia
  • skupiny, ktoré sa združovali okolo časopisov (DAV, ..)
  • líši sa od realistickej tvorby, využívali hlavne avantgardu (expresionizmus, naturizmus, psychologický realizmus)

· Ivan Horváth

 • Gejza Vámoš
 • Milo Urban
 • Peter Jilemnický
 • Fraňo Kráľ
 • Pre celé obdobie je typická tematická rôznorodosť
  • historická próza
 • socialistický realizmus
 • sociálno-psychologický realizmus
 • ornamentálna próza
 • lyrizovaná próza (= próza naturizmu):
  • Ľudo Ondrejov (Zbojnícka mladosť)
  • Margita Figuli (Tri gaštanové kone)
  • Dobroslav Chrobák (Drak sa vracia)
  • František Švantner (Nevesta hôr)
 • Rozvíjajú sa rôzne druhy románov:

o Sociálny román

 • Epické dielo veľkého rozsahu, ktoré sa zaoberá sociálnymi problémami
 • zobrazuje sociálne podmienky, príslušnosť k sociálnej skupine
 • v postave sa zovšeobecňuje skupina
 • postavy nadobúdajú vlastnosti typické pre celú sociálnu skupinu, reprezentujú ju = sociálny typ
 • Reprezentanti:
  • Martin Kukučín – Dom v stráni (realizmus)
  • Jozef Cíger-Hronský – Jozef Mak (medzivojnová literatúra)
  • Milo Urban – Živý bič (medzivojnová )
  • Lev Nikolajevič Tolstoj – Vojna a mier (realizmus)

o Psychologický román

 • Jeho zakladateľom je Fjodor Michalejovič Dostojekvskij s dielom Zločin a trest
 • Hlavnou témou je vnútorný svet postáv
 • Postavy sú ako bytosti veľmi komplikované
 • V priebehu románu sa autor dostáva medzi príčiny konania postáv
 • Na záver nastáva odhalenie alebo oslobodenie postavy od trýzne
 • Ak prevažuje psychika postavy nad dejom, je román psychologický
 • Predstavitelia:
  • Martin Kukučín – Dom v stráni (realizmus)
  • Jozef Cíger-Hronský – Jozef Mak
  • Erich Maria von Remarque – Na západe nič nové

ü Sociálno-psychologický realizmus

 • cieľom je prekonať tradičné postupy
 • čerpá z domáceho i svetového realizmu
 • vyvíja sa najmä pod vplyvom európskeho expresionizmu
 • dôraz kladie na sociálnu tematiku, dôležité je kritika z pohľadu ľudu zatláčaného na okraj spoločnosti
 • v centre záujmu stoja obyčajní ľudia, ktorí sú v mravnej prevahe proti mocným a bohatým
 • autor sa sústreďuje na ponor do ich vnútorného sveta a psychiky, tzn. charakteristika postavy je dôležitejšia ako dej
 • Prostredie: väčšinou dedinské
 • Postava je väčšinou pasívna
 • Ak koná, tak živelne, pudovo, je ovládaná citmi
 • touto živelnosťou chce prekonať zlo a nespravodlivosť

Jozef Cíger-Hronský

 • píše novely a poviedky, neskôr romány
 • novely:

· Tomčíkovci

 • Podpolianske rozprávky
 • Sedem sŕdc
 • naznačuje hlbší ponor do vnútorného sveta postáv v slovenskej dedine, ale sú podložené zaujímavým príbehom

ü Jozef Mak

 • sociálno-psychologický román
 • 75 kapitol
 • vychádza z dedinského prostredia
 • dielo je ponorom do psychiky pasívneho, ničím výnimočného človeka, Jozefa Maka

o čas a miesto:

 • horehronská dedina Hudákovo, asi 1870 – 1930

o hlavná postava:

 • Jozef Mak = človek-milión (lebo aj zrniečok maku je veľmi veľa – drobnosť, bez jedinečnosti a výnimočnosti)
 • je voči svojmu osudu pasívny, znáša všetko utrpenie, ktoré mu život prináša (zradu brata, svojej milej, smrť matky, manželky) → jeho údelom je trpieť → je s tým vyrovnaný
 • osud mu už pri narodení udelil ukrižované ruky – symbol (stvorené len na prácu) a nemé ústa (aby nemohol povedať, čo si myslí)
 • bol nemanželským synom
 • vďaka bratovi prichádza o majetok
 • proti osudu je schopný vzbúriť sa len veľmi málo
 • do jeho života zasahuje odchod na vojnu
 • keď sa vráti, stavia nový dom
 • symbolizuje obyčajný ľud – bežný človek (no nie s bežným osudom)
 • v závere sa mu autor prihovára slovami: „Trp, Jozef Mak, človek si, milión, nuž vydržíš všetko.“
 • V celom diele je veľmi silná myšlienka osudovosti (fatality) – ukrižované ruky, osud sa nedá zmeniť
 • Okrem symbolu ukrižovaných rúk je významným symbolom aj inovať spätá s Jožovou ženou Julou (Petriskovou)
 • pri Jožovej svadbe biely závoj ako inovať
 • Keď Jula nakoniec zomrela, je bledá, tuhá a studená ako inovať
 • Významným dejateľom je aj príroda, v románe nájdeme množstvo lyrizovaných pasáží

Chlieb

 • sociálny román
 • vzniká v čase hospodárskej krízy, vysťahovalectva, chudoby
 • autor naznačuje prostredie dediny ako kolektívneho hrdinu, ktorý bojuje ako jeden človek o svoj každodenný chlieb (=unanimistický román, una anima = jedna duša)

Pisár gráč

 • pokus o experimentovanie
 • zachytáva autorovo podvedomie (vplyv európskych smerov – expresionizmus, existencializmus)
 • v postave pisára Gráča podáva autor svoje osobné skúsenosti z svetovej vojny
 • blížiacu sa sv. vojnu označuje ako cirkus
 • hrdinstvo a vlastenectvo označuje ako falošné hodnoty
 • Romány, ktoré napísal v emigrácii:

Svet na trasovisku

 • Andreas búr majster
 • Milo Urban
  • začína novelami, vrcholí v románe
  • rozoberal hlavne sociálnu tematiku
  • v centre pozornosti: vykreslenie individuálnych ľudských osudov pod vplyvom fatality (= osudovosti)
  • hlavnými postavami sú jednoduchí ľudia s problémami vyjadrovania (nič nepovedia navonok, len prežívajú), dochádza k ponoru do psychiky
  • Prostredie: slovenská dedina
  • Základný konflikt v dielach autorazločin a trest (otázky viny, svedomia)
  • novely so sociálnou tematikou, ponor do vnútorného sveta postavy:
   • Výkriky bez ozveny
   • Z tichého frontu
   • Jašek Kutliak spod Bučinky
    • konflikt v súvislosti s prvou láskou, do deja vstupuje príroda
   • Za vyšným mlynom
    • podklad k vytvoreniu opery Eugene Suchoňa, Krútňava

 

 • významnejšia je románová tvorba:
 • napísal päťdielny cyklus – Pentalúgiu
 • najvýznamnejším dielom je román Živý bič
 • celý románový cyklus sa odohráva na hornooravskej dedine Ráztoky od začiatku
 1. až do konca 2. sv. vojny

Živý bič

 • unanimistický román (z lat. una anima = jedna duša) skupina ľudí (v tomto prípade dedina Ráztoky) vystupujú a konajú ako jeden
 • najviac prekladané dielo do cudzích jazykov
 • téma:
  • brutálne zasahovanie 1. vojny do osudov človeka
 • v celom diele je síce zobrazená nepriamo (len na pozadí), ale jej prítomnosť a následky badať na hlavných postavách
 • ľudí ovplyvňuje trojakým spôsobom:
  • majetkové dôsledky – rekvirácie = habanie majetkov (jedlo, zvieratá)
  • fyzické dôsledky – smrť, mrzačenie (Ondrej Koreň, Števko Ilčík)
  • psychické dôsledky – strata otcov, mužov, synov, rozchody, znásilňovanie, strata životného cieľa
 • román je zložený z 2 časti:
  • Stratené ruky
   • Niekoľko dedinských príbehov, ktoré vyjadrujú utrpenie ľudu počas vojny (stratené ruky)
   • Mladého Števka Ilčíka odvádzajú na vojnu, kde sa postaví dôstojníkovi, ktorý prinútil jeho priateľa k samovražde
   • Zabije dôstojníka a umiera zastrelením
   • Eva Hlavajové v snahe vyreklamovať (=aby nemusel slúžiť na vojne) svojho muža z vojny ide za notárom Okolickým, ktorý situáciu využije a Eva otehotnie
   • Nikomu nechce povedať s kým čaká dieťa, všetci jej odmietajú pomôcť
   • Výnimku tvorí farár, ktorý jej podá pomocnú ruku
   • Domov sa vracia Ondrej Koreň, celý zmrzačený (nemá ruku) a nemý
   • Konfiškujú majetok a ľuďom berú aj to málo, čo im zostalo
   • Smutný nádych, príbehy končia tragicky
   • Eva sa nakoniec po narodení syna utopí v rieke
 • Adam Hlavaj
  • Revolučná časť, hlavná dejová línia predstavuje príbeh Adama Hlavaja
  • Zobrazuje ako sa skrýva a snaží sa dozvedieť pravdu o Evinej smrti
  • Zistí, že za všetkým je notár Okolický
  • Z štátneho úradníka sa stáva biely prízrak, desí sa čo len vyjsť von na ulicu
  • Nakoniec ho dedinčania chytia, priviažu na klát a ten sa zlomí práve na tom mieste, kde sa Eva utopila, notár Okolický umiera
  • Židovi v dedine podpália krčmu (žil si v bohatstve a požičiaval peniaze za obrovské úroky)
 • hlavnou postavou okrem Adama Hlavaja je celá dedina, kolektívny hrdina, vystupuje ako jednoliaty celok proti panskej vrstve
 • charaktery dedinčanov sa počas plynutia deja výrazne menia – vplyv vojny aj situácie v dedine
 • Rozbor charakteru postáv:
  • Adam Hlavaj
   • hlavná postava
   • odvedený na ruský front
   • dozvedá sa o osude svojej manželky Evy, túži ju znova vidieť, preto dezertuje
   • útek sa mu podarí, no keď sa vráti domov, dozvedá sa od Ilčíčky o smrti svojej ženy
   • všetky údery, ktoré ho postihnú, chápe ako dôsledok vojny
   • berie osud do svojich rúk a na čele rozvášneného dedinského davu sa chce pomstiť pánom, ktorí túto vojnu spôsobili a sú jej prisluhovačmi
 • Eva Hlavajová
  • mladá, jednoduchá žena
  • chce vyárendovať svojho muža z frontu
   • žiada o to notára Okolického
   • zneuctí ju
  • čaká dieťa, dedina ju odsúdi, pretože nepoznajú okolnosti
  • po narodení syna, stále opustená a odsúdená, sa utopí v rieke
 • Ilčíčka
  • tragická postava
  • vo vojne stratila jediného syna – nezniesol šikanu svojho nadriadeného a zabil ho
  • bol popravený
  • nevie sa zmieriť s jeho smrťou
  • ostro vystupuje proti nespravodlivosti a zlu
  • spolu s Adamom stojí na čele dedinského davu
 • notár Okolický
  • nečestný, vypočítavý, reprezentant štátnej moci
  • rozhoduje o ich odvodoch → oberá rodiny o živiteľov
  • celá dedina ho chce potrestať – aj za to, čo spôsobil Eve
  • pokúša sa ujsť na voze so slamou, ale dedinčania ho nájdu a ponoria do potoka, aby si vytrpel nejaký trest → klát sa uvoľní a on zomiera

2. Uveďte typické znaky daného umeleckého smeru na základe diela Jozefa Cígera Hronského Jozef Mak. (odpoveď na stranách 9 - 10)

Charakterizujte hlavnú postavu románu vo vzťahu k ostatným postavám v 
 • Jozef Mak je veľmi pasívna postava
 • Nie je schopný nadviazať rozhovor s inými (Väčšinou odpovedá len slovíčkom uhm, alebo neverbálne)
 • Nedokáže vyjadriť city k svojej žene, až na samom konci diela
 • Ťažko nadväzuje kontakty, ani sa neobhajuje
 • Ťažko sa stavia proti a hovorí nie, radšej znesie viac, ako by sa mal ozvať
 • Nedokáže sa ozvať a vyhodiť svojho brata
 • Dobrák, nechce nikomu zle, ani uškodiť
 • Občas veciam nerozumie, ale berie, že takto majú byť (osudovosť = fatalita)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 9.3)

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2019Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.024