Slovenská próza v medzivojnovom období

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.07.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 328 slov
Počet zobrazení: 1 690
Tlačení: 76
Uložení: 67

Slovenská próza v medzivojnovom období

1. Charakterizujte vývinové tendencie slovenskej prózy v medzivojnovom období.

 • Medzivojnová próza sa rozvíjala v rokoch 1918 – 1945
 • Prelínajú sa v nej rôzne smery
 • U staršej generácie pretrvávajú realistické diela (realizmus 1905 - 1918):

1. vlna realizmu

 • Martink Kukučín, P. O. Hviezdoslav, Svetozár Hurban Vajanský, Terézia Vansová, Elena Maróthy-Šoltésová

2. vlna realizmu

 • Jozef Gregor Tajovský, Božena Slančíková-Timrava, Ladislav Nádaši Jége

3. vlna realizmu

 • autori nadväzujúci na priame rozvíjanie realistických tendencií
  • vojnové zážitky a spomienky
   • Ladislav Nádaší Jége
   • Mária Gregorová
   • Janko Jesenský (Demokrati)
 • Sociálno-psychologický realizmus
  • Jozef Cíger-Hronský (Jozef Mak)
  • Milo Urban (Živý bič)
 • Socialistický realizmus
 • Nová tvorivé metóda, po 2. vojne jediná režimom schválená
  • Maxim Gorkij s dielom Matka (ruský autor)
  • Peter Jilemnický
  • Fraňo Kráľü Mladšia generácia
 • sa snaží o experimenty, odmieta príbehovosť
 • Jozef Cíger-Hronský (Jozef Mak, Sedem sŕdc)
 • Ján Hrušovský (Jánošík)
 • Martin Rázus (Maroško)

Mladá generácia

 • venovali sa avantgarde
 • v ich tvorbe sú typické experimenty

§ Gejza Vámoš

 • Odlomená Haluz – román zo židovského prostredia
 • Editino očko – poviedka, Edite vypichnú očko
 • Ivan Horváth (experimentálna tvorba)
 • Ján Hrušovský (Muž s protézou)
 • Delenie prózy z hľadiska spracovanej témy:
  • historická próza – Ladislav Nádaši Jége: Adam Šangala
 • psychologický román
 • Jozef Cíger-Hronský: Jozef Mak
 • Milo Urban: Živý bič
 • ornamentálna próza – zobrazovala prírodu, krásu, tiché prostredie, ale s nádychom smútku a melanchólie
 • socialistický realizmus
 • Zachytával problémy kolektivizácie, socializmu
 • Peter Jilemnický: Pole neorané
 • Fraňo Kráľ: Čenkove deti
 • lyrizovaná próza (próza naturizmu)
 • Margita Figuli: Tri gaštanové kone
 • František Švantner: Nevesta hôr
 • Dobroslav Chrobák: Drak sa vracia
 • Ľudo Ondrejov (s prvým dielom svojej trilógie – Zbojnícka mladosť)
 • V tomto období nastáva vrchol sociálno-kritického realizmu (vychádzal z expresionizmu)
 • Lyrizovaná próza (próza naturizmu)
  • vystupuje ako vlastný prúd v rokoch 20. Storočia
  • prejavuje sa silná lyrizácia (opisy prírody a úvahy postáv prevažujú)
  • vznik je podmienený mnohými faktormi (hlavne únikom z reality do čistého horského prostredia)
 • hnacím motorom je chýbajúca sila rozumu a protest voči nej (rozum zlyhal pri svetovej vojne)
 • snaží sa vniesť pocitové vnímanie do literatúry
 • lyrizované sú všetky zložky literárneho diela, aj postavy
 • príroda sa personifikuje (vstupuje do deja ako jedna z postáv, prejavuje sa v osudovosti = fatality)
 • jadrom je próza naturizmu, v ktorej vznikajú rozprávkové príbehy

o 20. roky

 • Rozoberá širšiu tematiku
 • Príbeh sa odohráva v prostredí mesta, smeruje k dedinskému a vrchárskemu prostrediu (aj exotické miesta)

o 30. roky

 • diela opisujú dedinské a vrchárske prostredie

o 40. roky (lyrizovaná próza vrcholí)

 • len dedinská tematika

Lyrizačné tendencie:

 • Ornamentálna próza
 • Je vzburou proti konvenciám (inšpiruje sa expresionizmom)
 • Prevláda pesimizmu a dôraz sa kladie na vnútro človeka, ktorý sa stavia proti krutej realite
 • Typickým znakom je voľné radenie myšlienok
 • Postavy majú nešťastné osudy
 • Využíva množstvo ozdobných prostriedkov (ornamentov)
  • Tido Jozef Gašpar
  • Gejza Vámoš
  • Ján Hrušovský
  • Ivan Horváth

o Lyricky tvarovaná próza

 • prechodné obdobie medzi ornamentálnou prózou a naturizmu
 • Inšpiruje sa expresionizmom a naturalizmom
 • Hlavná postava žije pasívne, prijíma skutočnosť ako prichádza (dôraz sa kladie na zmyslové poznanie)

· Ján Bodenek

 • Jozef Horák
 • Jozef Cíger-Hronský
 • vrcholom tvorby je próza naturizmu

2. Uveďte základné znaky prózy naturizmu.

 • Próza naturizmu (predstavitelia na 5)
  • Rozvíja sa v 40. rokoch 20. Storočia
  • Predstavuje svojráznu formu expresionizmu
  • Bola ovplyvnená folkórom, ornamentálnou prózou aj tvorbou Jozef Cígera- Hronského
 • Rozoberajú sa témy lásky, priateľstva, cti, úcty, prírody, domova, detstva
 • Príbehy sú mýtické, pôsobia až rozprávkovo (žánre):
§ Baladická rozprávka
 • Novela
 • Poviedka
 • Ojedinele sa písali romány
 • čas diel je prírodno-biologický (vyskytuje sa striedanie ročných období, dní)
 • Príbehy sa odohrávajú v dedinskom prostredí alebo prostredí hôr, na samotách, lazoch
 • Do protikladu sa dostávajú dva svety:
  • Dedina a jej intrigy, ohovárania
  • Vrchy, hory, samota a kopce, čisté, nedotknuté
o Znaky:
 • Príroda je personifikovaná (vstupuje do deja)
  • kôň, ktorý zabije Zápoľského v diele Tri gaštanové kone
  • kríž sformovaný z konárov, v novele Drak sa vracia, rovnako aj pes (ktorý sa Draka nebál) a voly (ktoré so Šimonom sprevádzali)
 • hlavnou postavou je vždy nemajetný muž (tulák, sirota, vyvrheľ, človek žijúci mimo spoločnosti)
 • postava bojuje aj proti prírode a živlom
 • aj keď hrdina vyniká svojimi schopnosťami, uťahuje sa do vlastných myšlienok
 • v dielach sa často vyskytujú metafory a množstvo personifikácii
 • autori sa odkláňajú od sociálnej problematiky (unikajú z reálneho sveta)
 • do popredia sa dostáva záhadnosť, tajuplnosť, tichosť, všetko neznáme

3. Zamerajte sa na spôsob zachytenia postáv v diele Dobroslava Chrobáka Drak sa vracia.

 • Diela je novelou (stredný rozsah, dynamické opisy situácií, ale aj statické opisy prírody, postavy sa charakterovo nemenia, neočakávaný záver)
 • Postavy v diele sú lyrizované, sú viac utiahnuté vo vlastných myšlienkach, konajú (alebo sú pasívne), menej hovoria (Drak nerozpráva skoro vôbec, len jednoslovné vety)
 • Hlavnými postavami sú:

o Šimon Jariabek

 • Vnímavý, veľa rozmýšľa
 • Je odhodlaný konať, ale vždy sa pred niečím zastaví a premýšľa, či to má urobiť alebo nemá (výnimkou je situácia, keď sa pustil do Poliakov,

o ktorých si myslel, že im Drak predáva voly)

 • Utiahnutý, má rád Evu, ale ich vzťah nenapreduje
 • Ochotný sa postarať o ňu aj o dieťa, ktoré nie je jeho (= miluje ju), ale ona je ako začarovaná
 • Veľa sa toho od Draka naučil
 • tichosťou a spôsobmi mu Šimon pripisuje nadľudské vlastnosti
 • v závere ho obviňuje, že chce predať čriedu volov Poliakom
 • podpáli mu dom, koná pudovo, živelne, keď je presvedčený, že Drak je proti nemu
 • nakoniec zistí, že črieda je v poriadku, s Drakom sa udobria, s Evou sa viac zbližujú

o Eva Jariabeková (Šimonova žena)

 • Krásavica, mladá, odvážna žena
 • Je do Draka zaľúbená, má s ním dieťa
 • Dedinčania vravia, že jej Drak počaroval (čarovne zaspatá ako šípková Ruženka)
 • Môže šťastne žiť so Šimonom, ale ona stále vyčkáva Draka
 • Milá, ale pasívna, myslí na svoj spoločný život s Drakom, ktorému je už koniec
 • V úvode spomína ako sa s ním spoznala, ako bola ešte úplne mladá
 • Prebudí sa až keď uvidí, že Drak si našiel iné dievča
 • Zostáva so Šimonom
 • V závere sa dozvedáme, že ona je rozprávačom príbehu svojmu vnukovi

o Drak (Lepiš Madlušovie, Čierny Macek)

 • Adoptoval si ho hrnčiar, starý Madlušovie, ktorý nakoniec zomrel neznámou smrťou (dedinčania ho našli mŕtveho v priekope, za vinu to dávali Drakovi)
 • Má tmavú pleť, je vysoký, chudý a má šikovné ruky (venuje sa hrnčiarstvu)
 • Na tvári má ružovú jazvu a chodí s páskou cez oko
 • Tajomný, záhadný, až priam nadprirodzený
 • v časti, kde si dedinčania splietli hrnčiarsku hlinu s múkou, v čase hladomoru, pôsobí ako strigôň
 • ľudia okamžite obvinia Draka, že im počaroval a premenil múku na hlinu
 • rovnako si myslia, že počaroval Eve
 • všetci sa ho obávajú, vidia ho ako symbol niečoho zlého, ale pritom je len iný
 • veľa nerozpráva, viac pracuje, preto sa ani neobhajuje (na klebety v§bec nedbá)
 • v skutočnosti je milý a spravodlivý, poriadny chlap, ľudia sa ho boja len kvôli povesti
 • počas Drakovej a Šimonovej cesty za čriedou volov sa im zjavujú znamenia
 • Drak často odchádza preč, takmer nerozpráva
 • z konárov sa v lese vytvorí rebrový kríž
 • Drak skrotí ovčiarskych psov tým, že im ponúkne kúsok chleba
 • Šimon nakoniec zistí, že od začiatku Drakovi krivdil, ten mu odpúšťa, keď sa poberá preč so svojou dievčinou

4. Objasnite prvky lyrizácie v ukážkach č. 2 a č. 3.

Vrátil sa teda.

Vedela odprvoti, že sa raz vráti, a čakala, že sa vráti práve v takýto večer, keď jej prsia budú navreté túhou a jej ústa rozpuknú sa milosťouAko ho volali? Drak, Čierny Macek, Lepiš MadlušovieA aké mená mu dávala ona? Ozaj, ako by ho oslovila, keby zrazu vyvstal pred ňou: vysoký, čierny, vychudnutý, s očami, ktoré vraj vedia porobiť.

Znaky z ukážky:

 • metafory (prsia navreté túhou, ústa rozpuknú sa milosťou)
 • záhadný človek, má množstvo mien (Drak, Čierny Macek, Lepiš Madlušovie) – a ktoré je pravé? (oči, ktoré si vedia porobiť, prečo? = záhadnosť)

o Otázky – typické utiahnutie postáv do vlastných myšlienok

. . .

„Zbojník, oklamal nás, začaroval múku na hlinu.“

„Zabijeme ho, strigôňa.“

No jedného rána ho našli pastieri v tej istej jame, kde našiel smrť starý Lepiš.

 • Znaky z ukážky:
  • prezývky, znova tajuplnosť
  • nazýva ho strigôňom, pre nadprirodzené schopnosti (začaroval hlinu na múku)
  • Našli ho tam, kde starého Lepiša (zariadila to príroda)

. . .

Drak skúma každé hniezdo jednotlivo a pod tie, ktoré sú plné, pribíja úzke doštičky.

Pekné zamestnanie pre chlapa!

Celkom zreteľne vidno lastovičie mláďa a jeho rozpleštený zobáčik so žltými fľakmi v kútikoch. Pritkýna si ho k ústam a dáva mu slinu spomedzi našpúlených perí.

Znaky z ukážky:

 • Zvolanie, vtiahnutie postavy do vlastných myšlienok
 • Opis súčasti prírody (lastovičie mláďa)
 • záhadné chovanie Draka, dáva mláďaťu slinu spomedzi perí (kto by to robil?)

Ešte pár krokov a pri náhodnom zdvihnutí hlavy ukáže sa trhlinou v hmle, v neuveriteľnej výške kamenný oltár, obliaty plným slnečným svetlom. Vznáša sa nad mrakmi ako zázračný nebeský koráb, zdá sa ti, pláva, tichučko plynie pomedzi zdrapy chmár a vrhá späť do tmavolesklých hladkých brál celé stohy zlatožltých slnečných lúčov. Hľa, Drak dvíha k nemu pravicu, ukazuje naň vystretým ukazovákom a vraví:

„Kriváň.“

 • Znaky z ukážky:
  • Prvý odsek je opis prírody, autor mu prikladá veľkú dôležitosť (vykresľuje celkovú atmosféru)
  • znaky naprirodzenosti v metafore (vznáša sa ako zázračný nebeský koráb)

o meno Drak je samotným prvkom lyrizácie postavy, značí, že ide

o postavu, ktorá sa vymyká z davu, preto sa zdá byť nadprirodzená

 • množstvo metafor (pláva, tichučko plynie pomedzi zdrapy chmár a vrhá späť...)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2019Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.024