Próza naturizmu znaky

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.07.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 235 slov
Počet zobrazení: 3 800
Tlačení: 107
Uložení: 104

Próza naturizmu

1. Objasnite vznik prózy naturizmu v slovenskej literatúre vzhľadom na spoločenské podmienky v danom období.

 • V medzivojnovom období nastáva vrchol sociálno-kritického realizmu (vychádzal z expresionizmu)
 • Došlo ku koncu vojny, sklamanie a zmierenie sa s výsledkami bolo ťažkým úderom spoločnosti
 • Vznikla Česko-slovenská republika a slovenský jazyk sa začal používať aj v úradnom styku
 • o jeho kráse sa presvedčilo mnoho spisovateľov a snažili sa ho využiť (lyrizovať prozaické diela)
 • Sklamanie z 1. vojny nútilo autorov odkloniť sa z reality a hľadať čistotu v horskom prostredí a na dedine
 • Okrem neho vzniká aj lyrizovaná próza (próza naturizmu)
  • Margita Figuli: Tri gaštanové kone
  • František Švantner: Nevesta hôr
  • Dobroslav Chrobák: Drak sa vracia
  • Ľudo Ondrejov (s prvým dielom svojej trilógie – Zbojnícka mladosť)

Lyrizovaná próza (próza naturizmu)

 • vystupuje ako vlastný prúd v rokoch 20. Storočia
 • prejavuje sa silná lyrizácia (opisy prírody a úvahy postáv prevažujú)
 • vznik je podmienený mnohými faktormi (hlavne únikom z reality do čistého horského prostredia)
 • hnacím motorom je chýbajúca sila rozumu a protest voči nej (rozum zlyhal pri svetovej vojne)
 • snaží sa vniesť pocitové vnímanie do literatúry
 • lyrizované sú všetky zložky literárneho diela, aj postavy
 • príroda sa personifikuje (vstupuje do deja ako jedna z postáv, prejavuje sa v osudovosti = fatality)
 • jadrom je próza naturizmu, v ktorej vznikajú rozprávkové príbehy

o 20. roky

 • Rozoberá širšiu tematiku
 • Príbeh sa odohráva v prostredí mesta, smeruje k dedinskému a vrchárskemu prostrediu (aj exotické miesta)

o 30. roky

 • diela opisujú dedinské a vrchárske prostredie

o 40. roky (lyrizovaná próza vrcholí)

 • len dedinská tematika

Lyrizačné tendencie:

 • Ornamentálna próza
  • Je vzburou proti konvenciám (inšpiruje sa expresionizmom)
  • Prevláda pesimizmu a dôraz sa kladie na vnútro človeka, ktorý sa stavia proti krutej realite
  • Typickým znakom je voľné radenie myšlienok
  • Postavy majú nešťastné osudy
  • Využíva množstvo ozdobných prostriedkov (ornamentov)
   • Tido Jozef Gašpar
   • Gejza Vámoš
   • Ján Hrušovský
   • Ivan Horváth

o Lyricky tvarovaná próza

 • prechodné obdobie medzi ornamentálnou prózou a naturizmu
 • Inšpiruje sa expresionizmom a naturalizmom
 • Hlavná postava žije pasívne, prijíma skutočnosť ako prichádza (dôraz sa kladie na zmyslové poznanie)

· Ján Bodenek

 • Jozef Horák
 • Jozef Cíger-Hronský
 • Próza naturizmu
  • Rozvíja sa v 40. rokoch 20. Storočia
  • Predstavuje svojráznu formu expresionizmu
  • Bola ovplyvnená folkórom, ornamentálnou prózou aj tvorbou Jozef Cígera- Hronského
 • Rozoberajú sa témy lásky, priateľstva, cti, úcty, prírody, domova, detstva
 • Príbehy sú mýtické, pôsobia až rozprávkovo (žánre):

§ Baladická rozprávka

 • Novela
 • Poviedka
 • Ojedinele sa písali romány
 • čas diel je prírodno-biologický (vyskytuje sa striedanie ročných období, dní)
 • Príbehy sa odohrávajú v dedinskom prostredí alebo prostredí hôr, na samotách, lazoch
 • Do protikladu sa dostávajú dva svety:
  • Dedina a jej intrigy, ohovárania
  • Vrchy, hory, samota a kopce, čisté, nedotknuté

1. Uveďte výrazných predstaviteľov slovenskej prózy naturizmu.

o Predstavitelia:

 • Margita Figuli: Tri gaštanové kone
 • František Švantner: Nevesta hôr
 • Dobroslav Chrobák: Drak sa vracia
 • Ľudo Ondrejov (s prvým dielom svojej trilógie – Zbojnícka mladosť)

Ľudo Ondrejov

 • bol profesionálnym spisovateľom
 • debutuje zbierkou Martin Mociar Jakubovie – lyrický denník o hľadaní lásky, šťastia a zlobe
 • trilógia Slnko vystúpilo nad hory
  • Zbojnícka mladosť (dielo patrí k lyrizovanej próze)
  • Jerguš Lapin
  • Na zemi sú tvoje hviezdy
 • autor je známy svojimi cestopismi:
  • Africký zápisník
  • Horami Sumatry
  • Príhody v divočine

Dobroslav Chrobák

 • autor bol ovplyvnený expresionizmom, sociálno-psychologickým realizmom
 • novely:
  • Kamarát Jašek
   • Spája reálne a mystické prvky
   • Zobrazuje hlboký ponor do ľudskej duše
  • Drak sa vracia
   • Rozprávka o hľadaní stratenej cti, lásky a dôvery ľudí
   • Hrdinská rozprávka

František Švantner

 • je autorom zbierky noviel pod názvom Malka
  • 8 noviel vzájomne prepojených motívom zločinu a trestu
  • Stručný dej, horské prostredie
  • v novele Malka ide o lásku dievčiny a valacha
 • Konflikt je založený na tragickom nedorozumení (hľadanie údajného soka v láske a jeho odstránenie)
 • Postavy:
  • malovravná Malkam útla, ryšavá, slúžka v krčme
  • Šajban
   • Malkin brat, zabije človeka pre peniaze, predstavuje negatívnu postavu, ale Malka sa naňho vo všetko obracia
  • Valach
   • žiarli na Šajbana, ktorý chodí za Malkou
   • nevie, že je to jej brat
   • valach ho udá, ale po zistení, že ide o Malkinho brata odchádza, aby ho varoval (idú si poňho zbrojnoši)
   • po stretnutí so Šajbanom sa valach snaží Majku ochrániť, dochádza k prestrelke
   • valach koná pudovo, snaží sa Šajbanovi pomôcť
   • zblúdená guľka zasiahne Málku, umiera

o Nevesta hôľ

 • Je vrcholným dielom lyrizovanej prózy, dokazuje majstrovstvo autora
 • Hlavnou postavou je rozprávač príbehu – hájnik Libor
 • Zuna – predstavuje vílu (fantastická postava)
 • „On“ – mýtická, nadprirodzená postava
 • Dej:
  • Hájnik sa vracia domov, spomína na dievča, s ktorým sa kedysi kamarátil
  • Je ňou Zuna, dcéra slepého mlynára, je obľúbená, chceli ju viacerí muži (uhliar, bývalý námorník)
  • Libor je žiarlivý a nechce ju stratiť
  • Na scéne sa objaví „On“ (poločlovek, polovlk), pre Zunu je jediný dôležitý, pretože ju dokáže opantať
  • Najskôr mu pomôže, no keď v snahe vymaniť sa z jeho omámenia mu prehryzne krk
  • Od tej doby je nadobro stratená – hory ju vychovali, hory si ju vzali (odtiaľ názov diela – Nevesta hôľ)

Margita Figuli

 • pestrá tvorba
 • Pre jej diela je typický naturizmus ale aj historická tematika
 • Novely:
  • Pokušenie
   • Uvádza do prózy ženské hrdinky
   • Víťazí oslobodzujúca láska
   • Autorkina prvotina

§ Babylon (dilógia)

 • Dvojdielny historický román
 • Novela opisuje posledné roky pred dobytím Chaldézkej ríše Peržanmi
 • Dielo je nadčasové, kladie dôraz na ľudské hodnoty
 • Je odbojom voči fašizmu (skrytý boj proti získaniu moci a územia)

o Romány

 • Mladosť – autorkina autobiografia
 • Víchor v nás – rozoberá tematiku pracujúcich žien

o Naturizmus

 • Tri gaštanové kone
 • Rozbor diela Tri gaštanové kone
  • témou je sociálny pohľad na život človeka v oravskej dedine
  • obdobie 30. rokov storočia (samoty – lazy a horské oblasti)
  • postavy členíme na jemné a na tie záporné (takmer nič medzi nimi)
  • Hlavnou myšlienkou je láska človeka v dedinskom prostredí, ktorá všetko zlé prekoná
  • Ústredným motívom je aj kritika bohatstva a moci
  • Postavy členíme na:
   • Jemné
    • Peter – tulák
    • Magdaléna – krčmárova žena (otec ok, mama xantipa)
    • Maliarik – Magdalénin otec
 • Zlé
 • Ján Zápotočný
 • Maliariková – Magdalénina matka

2. Definujte základné znaky prózy naturizmu so zameraním na vplyv ústnej ľudovej slovesnosti, prostredie a konflikty v diele Dobroslava Chrobáka Drak sa vracia.

Znaky prózy naturizmu:

 • Príroda je personifikovaná (vstupuje do deja)
 • kôň, ktorý zabije Zápoľského v diele Tri gaštanové kone
 • kríž sformovaný z konárov, v novele Drak sa vracia, rovnako aj pes (ktorý sa Draka nebál) a voly (ktoré so Šimonom sprevádzali)
 • hlavnou postavou je vždy nemajetný muž (tulák, sirota, vyvrheľ, človek žijúci mimo spoločnosti)
 • postava bojuje aj proti prírode a živlom
 • aj keď hrdina vyniká svojimi schopnosťami, uťahuje sa do vlastných myšlienok
 • v dielach sa často vyskytujú metafory a množstvo personifikácii
 • autori sa odkláňajú od sociálnej problematiky (unikajú z reálneho sveta)
 • do popredia sa dostáva záhadnosť, tajuplnosť, tichosť, všetko neznáme
 • Diela je novelou (stredný rozsah, dynamické opisy situácií, ale aj statické opisy prírody, postavy sa charakterovo nemenia, neočakávaný záver)

ü Hlavnou myšlienkou sú:

 • láska, česť, spravodlivosť, hodnota ľudského života
 • česť je ľahké stratiť, ale ťažké ju získať
 • Postavy v diele sú lyrizované, sú viac utiahnuté vo vlastných myšlienkach, konajú (alebo sú pasívne), menej hovoria (Drak nerozpráva skoro vôbec, len jednoslovné vety)
 • Hlavnými postavami sú:

o Šimon Jariabek

 • Ťažko znáš Evin chlad
 • Bojí sa, že ho opustí
 • Pretože je Eva ako počarovaná, Šimon v duchu nenávidel Draka
 • Dedina si ho vybrala za pomstiteľa, preto musí ísť po čriedu volov s Drakom
 • Aj keď mal možnosť zabiť Draka, neurobil to
 • Šimon zistí, že Drak je dobrý človek, len je málovravný a iný

o Eva Jariabková (Hajnáková)

 • Je bývalou Drakovou láskou
 • Čaká s ním dieťa
 • Správa sa ako pomätená, takmer s nikým sa nerozpráva, so Šimonom si nerozumie
 • dedinčania vravia, že jej Drak počaroval
 • expresionistická postava
 • vydá sa za Šimona
 • až na záver zistí, že ju Šimon ľúbi, rozplače sa, počarovanie Draka prestáva pôsobiť (keď ho vidí s inou)

o Drak (Lepiš Madlušovie, Čierny Macek)

 • Tmavý, čierny Macek obklopený tajomstvom
 • Hrdý individualista a v dedine vyvrheľ (opovrhujú ním)
 • Považuje sa za kontrastnú postavu pôsobí drsne a necitlivo, no vo vnútri je pravý opak, snaží sa pomáhať iným (zachránil lastovičie mláďa)
 • Snaží sa nájsť stratenú česť, lásku a dôveru ľudí
 • Tajomnosť súvisí s tým, že sa o ňom rozpráva, ale nik ho v skutočnosti nepozná
 • Ľudia sú k nemu nepriateľský, pripisujú mu vinu za nešťastie
 • Autor ho označuje ako iného
 • Použitý jazyk je autentický s jazykom prostredia slovenskej dediny medzivojnového obdobia
 • Využíva sa množstvo umeleckých jazykových prostriedkov, prirovnania a metafory pri každom opise prírody
 • Dej sa odohráva na začiatku na hornom Liptove, v lete, keď sú teploty najväčšie a tráva je najsuchšia
 • čas nie je presne vymedzený
 • Autor používa rámcový kompozičný postup = dej rámcuje postava Evy Jariabkovej (na začiatku je mladou matkou, na konci babkou, ktoré rozpovedá celý príbeh vnúčaťu)
 • Základným princípom je spätosť človeka s prírodou alebo deja s prírodou
 • Dejovú líniu (tzv. sujet) tvoria konflikty:
  • Draka so Šimonom (Šimon ľúbi Evu, ale ona neustále vyčkáva Draka)
  • Draka s dedinou (dedina sa Draka bojí a neverí mu)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2019Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.038