Slovenská poézia po 1945 (maturitná téma)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 616 slov
Počet zobrazení: 616
Tlačení: 34
Uložení: 30

Slovenská poézia po 1945

Slovenská literatúra po 1945:

 1. etapa = 1945 - 1948
  • pokus o návrat k tradíciám pred 2. svetovou vojnou
  • lyrizovaná próza, ľavicová literatúra
  • priečinková literatúra – zakázaná v čase 2.sv.vojny, aj tesne po nej
  • doznieva nadrealizmus a katolícka moderna
  • František Švandtner – lyrizovaná próza
  • končí sa 2/1948 – „Víťazný február“
 2. etapa = 1948 - 1956
  • problematické obdobie (politicky, kultúrne, ...)
  • jediný oficiálny smer je socialistický realizmus – iný ako v medzivojnovom (vznik, po vzore ZSSR)
   • schematizmus, šablónovitosť
   • čierno-biele videnie sveta
   • prototyp postavy je robotník, budovateľ socialistickej vlasti → zobrazený pozitívne
   • skresľuje realitu
   • písal sa budovateľský román
  • vzniká Zväz česko-slovenských spisovateľov
   • umelo vytvárajú programy, ako má literatúra vyzerať
  • zákaz súkromných, náboženských literárnych spolkov
  • niektorí autori emigrujú, tvoria v exile, iní tvoria v samizdate na Slov./ v Česku (diela vydávané tajne)
  • neprichádza zahraničná literatúra
  • málo prekladov
  • kult osobnosti Stalina
   • obdobie končí smrťou Stalina
   • aj smrťou Klementa Gottwalda
  • keď padá kult Stalina → tvorí sa nová literatúra
 3. etapa – 1956 - 1968-69
  • pozitívnejšie, priaznivé obdobie, stále socialistický realizmus – ale voľnejší
  • vplyv existencializmu, beatnikov → svetovej literatúry
  • viac prekladovej literatúry
  • politicky – Alexander Dubček
  • jemne sa objavuje kritika
  • koniec – vstup vojsk ZSSR na naše územie
 4. etapa – 1968-69 - 1989
  • obdobie normalizácie = návrat k tomu čo bolo pred 1950
  • vyprofilovala sa:
   • oficiálna literatúra (socialistický realizmus, ale voľnejší, rôznorodejší)
   • samizdatová literatúra
   • exilová literatúra
 1. etapa -1989 – dnes = Pád železnej opony
  • veľa pozitívneho aj negatívneho
  • sloboda prejavu
  • umenie a kultúra sa komercializuje → vzniká nekvalitná, braková literatúra
  • každý si vie prísť na svoje
  • literatúra ovplyvnená technikou, informatikou, modernými technológiami

Poézia

 • staršia generácia básnikov – „básnici regionalisti“
 • rozvíjajú tému domova
 • úprimný vzťah k svojmu regiónu – národné korene

Ján Kostra

 • básnik, ktorý vstupuje do literatúry tesne po 2.svetovej vojne

(básnická zbiera) Hniezda

(báseň) Slniečko septembra

 • motívy lásky – detskej, neopätovanej, úprimnej, nevinnej, platonickej
 • motív detstva, prvé dni prváka v škole
 • téma domova (škola) → ideová stránka
 • detské kroky v škola, 1. láska – k učiteľke
 • kompozícia – tradičná 4-veršové strofy
 • striedavý rým – pravidelné rytmické usporiadanie
 • chýba interpunkcia → bodky na konci vety nie sú, ale veta a začína veľkým písmenom
 • vplyv poetizmu – celé vety sú metafory

(básnická zbierka) Moja rodná

(báseň) Moja rodná

 • motív domoviny, vlasti
 • texty zámerne patetizujúce
 • po 2. svetovej vojne téma domova dôležitá
 • motívy lásky k vlasti, veľmi vrúcny, úprimný vzťah k vlasti, hrdosť
 • vníma vlasť ako ženu, milenku
 • nevinnosť
 • lyrický subjekt = básnik sa sám štylizuje do pozície pútnika, ktorý odišiel a uvedomuje si, aká vlasť je
 • odchodu z vlasti a radosti z návratu domov, uvedomenie si, že doma je doma
 • kompozícia – tradičná
 • nie je interpunkcia

(básnická skladba) Ave Eva

 • = buď pozdravená (žena)
 • AVE EVA – palindrom (číta sa rovnako aj zozadu aj spredu)
 • jeho najvýznamnejšie dielo
 • motív ženy, úcty k žene, pocta
 • motív matky (darkyňa života)
 • symbol opory (piliere katedrál)
 • žena ako milenka (k hriechu i k modlitbe kľaká k vám mužské plemä)
 • všetky rovnaké, ale nášmu srdcu najbližšia iba jedna
 • oslavný, obdivný charakter

Pavol Horov

(báseň) Nioba matka naša

 • pochmúrny obraz vojny
 • vytvára naturalistické, expresívne výrazy
 • pripomína lit. smer – nadrealizmus
 • vytvára moderné metafory (výkriky výkriky zmätené vodomety reklám)
 • ťaživosť textu
 • v istom spôsobe autobiografické prvky – osobná trauma z toho, že mu otec zomrel v 1.svetovej vojne (Horov sa narodil v 1914)
 • Nioba – matka, ktorá sa vysmievala Demeter, že ona má krajšie deti → pozabíjali jej deti → premenila sa na večne plačúcu skalu (symbol utrpenia)
 • → trpí človek, trpí vlasť, trpí zem
 • kompozícia – moderná metafora
  • nemá strofické usporiadanie - voľný verš – nemá rým
  • nemá interpunkciu
 • výrazne modernistický charakter

Vojtech Mihálik

 • regionalista
 • témy domova, vojny, história → ale presúva sa do intímnych sfér
 • viac súkromnejší
 • podľahol režimu – po 1989 sa spytoval, ľutoval to
 • láska je iba 1 rovina jeho tvorby – aj o domovine, náboženstve, ...

(básnická zbierka) Tŕpky

(báseň) Krájanie

 • vystihuje bolestivý rozchod
 • „tŕpky“ – trpká, bolestivá chuť ostáva na jazyku
 • muž odišiel za inou mladšou ženou
 • téma lásky
 • žena „krája svoje srdce“ – spomína na celý vzťah
 • stále tam, v srdci, 1 kamienok ostane, ktorý nepokrája
 • v podstate písané v podobe mikropríbehu

(básnická zbierka) Appasionata

 • Beethovenov koncert
 • báseň ako skladba

Allergo disordinato (neobyčajne rýchlo)

 • neistota vo vzťahu, láske

Andante brutale ostinato (zvoľna až brutálne tvrdohlavo)

 • neistota –rečnícke otázky
 • ako môžeme fungovať v láske ak nevieme čo vlastne láska je
 • nespravodlivosť – prostredníctvom Cyrana z Bergeracu
 • cynický humor

Andrej Plávka

 • básnik Liptova
 • Liptovská píšťala
 • Tri prúty Liptova
 • Ohne na horách
 • téma SNP
 • najtendenčnejší – najviac podľahol tlaku socializmu

→ všetci podľahli režimu:

 • v istom spôsobe individualisti (hlavne Horov, Kostra a Mihálik)
 • ale tvorili aj na objednávku – oslavujú socializmus, komunizmus

Poézia na ceste k modernosti

 • -70. roky 20. storočia
 • novátorstvo
 • ak to majú básnici dovolené, reagujú na moderné smery
 • okrem básnických skupín, aj básnici individualisti (svojský, nereagujú na smer)
  • Osamelí bežci
   • vstupujú do literatúry v 60. rokoch
   • ovplyvnení beatnikmi
   • vydávali časopis Mladá Tvorba
   • odmietali oficiálne hodnoty, tradičnú poéziu
   • tvorili novú metaforu
   • vystúpili proti tvorbe Andreja Plávku /(ako tendenčného)
   • tak ako v medzivojnovom období nadrealisti – vydávajú manifest – Prednosti trojnohých slávikov (nadreálny charakter)
  • Konkretisti – Trnavská skupina
   • básnici, kt. celú svoju tvorbu postavili na zmyslovom vnímaní
   • senzuálnosť – zmyslovosť = tvorba obrazov na základe zmyslov
  • Poppoézia
   • tvorba textov k piesňam
   • Kamil Peteraj (= pre Modus, Mariku Gombitovú), Boris Filan (pre Elán), ...
   • chce osloviť čo najširšiu verejnosť
 1. Konkretisti – Trnavská skupina – Senzualisti
  • išli proti tendencii, proti oficiálnemu prúdu
  • mali problémy so štátnym zriadením

Ľubomír Feldek
Ján Stacho
Ján Šimonovič

Ľubomír Feldek

 • široký záber tvorby
 • významný prekladateľ – z Nemeckej literatúry (Goetheho, Schillera), z anglickej (Shakespeara)
  • do modernej podoby upravil Shakespearove diela
 • preložil Eugena Onegina (Puškin)
 • upravuje starších slovenských básnikov do súčasnej verzie (Hviezdoslava = Hájnikovu ženu, Kollára)
 • píše pre deti – rozprávky
  • Modrá kniha rozprávok; Zelená; Zlatá
  • moderné, vtipné, humorné
  • hra s čitateľom, nie je zjavný zmysel
  • hľadajú nové možnosti

(básnická zbierka) Jediný slaný domov

(báseň) Sonet o vtákov čatákovi

 • kompozícia: sonet (4-4-3-3)
  • autor sa hrá so starou kompozíciou (z renesancie)
  • nie je tam interpunkcia
 • lyrický subjekt: básnik, ktorý čaká na inšpiráciu k úžasnému dielu
  • na rozdiel od toho, aby písal braky, básne na objednávku, čaká
 • → inotaj, alegória

téma lásky:

 • láska manželská, partnerská, hlavný zmysel existencie

(básnická zbierka) Kriedový kruh

(báseň) Básne

 • opis dlhotrvajúceho stereotypného vzťahu
 • pozitívny pohľad naňho

(báseň) Manželstvo

 • manželstvo stavia na vrchol ľudského života

(básnická zbierka) Paracelzus

(báseň) Rým

 • hrá sa so slovami, s tvarmi slov, vymýšľa nové

(zbierka epigramov) Slovák na Mesiaci

 • epigram – krátka satirická báseň
 • vysmieva sa človeku ako takému

 

 1. Osamelí bežci
 • ovplyvnení beatnickou generáciou
 • prenasledovaní za ostré vystupovanie proti oficiálnemu prúdu
 • viacerí z nich boli umlčaní
 • neznášali konvenciu starých tradičných básnikov
 • → niečo nové ako odpor voči totalite

Ivan Štrpka

Peter Repka – emigroval do Nemecka

Ivan Laučík – už zomrel, bol učiteľ na strednej

Ivan Štrpka

 • písal texty Dežovi Ursínimu (jazzový spevák)

O svištiacich slimákoch

 • ironický príhovor súputníkom Laučíkovi a Repkovi

(básnická zbierka) Tristan Tára

 • Tristan Tzara – zakladateľ dadaizmu
 • paralela na modernu

(báseň) Tristanova vyčítanka

 • paralela na dadaizmus → hra so slovom
 • riekanka

(báseň) Tristan Tára (2)

 • výsmech zo seba – tvorí niečo nové, ale pritom opovrhuje a ironizuje tých čo tvorili tiež niečo nové
 • vysmieva sa jazykovedcom
 • absurdita, nezmyselnosť textu
 • ironizuje to , že jazykovedci sa smejú keď obyčajní ľudia nevedia niečo čo je vedecky známe

Daniel Hevier

 • spisovateľ, výtvarník, všeumelec, vydavateľ (vydavateľstvo Hevi)
 • chce učiť – hravou formou
 • oslovuje aj deti, aj dospelých
 • reaguje na moderné trendy

(báseň) Syntezátorová generácia

 • o dospievajúcich – málo odžili, ale pôsobia akoby prežili už všetko („módne starí“)

(básnická zbierka) Psí tridsiatok

(báseň) Pravidlá slovenského dravopisu

 • dravopis = básnická skratka
 • o mentalite, kapitalistickom zmýšľaní Slovákov
 • akoby kodifikácia modernej doby

(báseň) Obcovanie v rodnej obci

 • krátka satirická báseň = epigram
 • o „inteligentoch“, ktorí majú pamätné tabule v rodných obciach
 • výsmech, že tabuľu má už každý
 1. Poppoézia

Kamil Peteraj – písal pre Gombitovú, Modus

Boris Filan - písal pre Elán

Ján Štraser

Daniel Hevier

Jozef Urban – „Voda čo ma drží nad vodou“

 • majú osloviť širšiu verejnosť, byť ľahko rozpoznateľné - ľahko hudobne spracované

Miroslav Válek

 • individualita
 • obsiahol mnoho tém vo svojej tvorbe
 • vstupuje do literatúry koncom 50. rokov
 • filozofujúci básnik civilista, básnik intímnych tém
 • komunista – výrazne sa politicky angažoval
 • 1969-89 bol ministrom kultúry
  • mal pod palcom cenzúru, kultúrnu politiku štátu
 • písal aj tendenčné básne

Básnické zbierky:

Dotyky, Príťažlivosť, Milovanie v husej koži, Nepokoj

 • téma lásky z rôznych uhlov pohľadu
 • téma vojny (báseň „Domov sú roky, nad ktorými smieš plakať“)
 • téma humanizmu, ľudskosti
 • je aj prekladateľ - prekladal Rusov, Anglickú literatúru, symbolistov

(báseň) Jablko

 • námet = vzťah, rozchod
 • obrat v deji → príbehovosť
 • na začiatku, muž chce opustiť ženu, ale nakoniec odchádza žena
 • jablko ako symbol vzťahu – je na skrini = vec, ktorú nepotrebujeme
 • spadne zo skrine, zaprášené, ešte nezrelé = dlhý, ale nevyvinutý vzťah
 • utierala jablko = snažila sa vzťah zachrániť
 • motív stereotypnej, nešťastnej lásky
 • ako civilista – téma básne je každodenná téma obyčajných ľudí

(básnická zbierka) Nepokoj

(báseň) Zabíjanie králikov

 • zabíjanie králikov ako bežná súčasť života → paralela na smrť ľudí v totalitnom režime = ten čo nebol pohodlný, musel zomrieť
 • králiky v básni zomierali v nedeľu ráno (pokojné, krásne)
 • najprv králika upokojí, potom ho nečakane zabije
 • ako civilista = bežná súčasť života, každodenná
 • v smrti, v kritickej situácii sme si všetci rovní
 • motív stereotypu, samozrejmosti, pričom by sme chceli zmeniť svet, no smrť je tak či tak každý deň

Milan Rúfus

 • reflektuje vážne témy, úvahový básnik
 • silný básnik humanista
 • chce vnímať človeka aktívneho, činorodého, …
 • rôznorodé, celospoločenské témy
 • človek vo vážnych spoločenských situáciách, vníma rozpory sveta
 • píše aj pre dospelých aj pre deti
 • pre deti rozprávky
  • prebásňuje Dobšinského rozprávky
  • píše aj vlastné

Básnická zbierky:

Chlapec maľuje dúhu, Až dozrieme, Zvony, niekoľko zbierok Modlitbičky – básne pre jedotlivé vekové kategórie

(básnická zbierka) Zvony

(báseň) Zvony detstva

 • motív dospievania, prechodu z detstva do dospelosti
 • deti zjedia kľúč od dverí tajomstva → už ho nevrátia, dospejú
 • človek sa čoraz menej podobá dieťaťu = prestáva byť detsky zvedavý, začne byť cynický, ovplyvnený peniazmi a časom (v negatívnom duchu)
 • zvony ako symbol odbíjania času, starnutia
 • detstvo - čisté, idealistické
 • dospelosť je už rôznorodá
 • nadčasová báseň

(báseň) Abeceda

 • abeceda ako celoživotné vzdelávanie, chod života
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vypracované témy a otázky zo slovenského jazyka a literatúry 2018Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.024