Periodizácia literatúry (maturitná téma)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča ursula (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 995 slov
Počet zobrazení: 952
Tlačení: 59
Uložení: 53

PERIODIZÁCIA LITERATÚRY

 • starovek (3000p.n.l. – 1. – 5.st. n.l.)
 • stredovek (5.st – 15.st.)
 • humanizmus a renesancia (začína koncom 13. st. v Taliansku – až koniec 16.st.)
 • barok (16.st. – 18.st.)
 • klasicizmus (18.st. – až 1. polovica 19.st.) – začína ním novovek (racionalizmus, osvietenstvo)
 • romantizmus a preromantizmus (1. polovica 19.st.)
 • realizmus (2. polovica 19.st., do 70,80)
 • moderna a avantgardy (začína vo Fr. koncom 60. rokov 19.st. až po 1. svetovú vojnu 1918)
 • medzivojnové obdobie (1918 – 1939 – po 39 tzv. priečinkov literatúra = diela sa nepublikovali, až po druhej svetovej vojne)
 • povojnové obdobie

STAROVEK

 • delí sa na :
  • STAROORIENTÁLNA (Mezopotámia = sumerská literatúra, čínska, indická, egyptská, babylonská, hebrejská)
  • najstaršia – sumerská – Epos o Gilgamešovi
   • napísaný klinovým písmom
   • Urucký kráľ
   • hľadanie nesmrteľnosti – získal rastlinku – keď zaspal, rastlinku mu zje had
   • hľadanie priateľstva
  • najmladšia - hebrejská - Biblia
  • ANTICKÁ
 • boli zobrazovaní bohovia, hrdinovia
 • idealizácia, heroizácia, monumentalizácia, osudovosť (neunikne svojmu osudu)
 • do príbehu zasahujú bohovia; mytológia
 • kalokagatia – rovnováha tela a ducha
 • ANTIKA (antiquitas – grécky starobylý)
  • formovala európske civilizácie, kultúry
  • delila sa na
   • RÍMSKU – mladšia
    • rozvíja sa komédia – Plautus
     • kritizoval rímsku spoločnosť
     • Komédia o hrnci – v hrnci boli peniaze – Moliére námet spracoval ako Lakomca
    • výnimočné postavenie má lyrika, básnici boli privilegovaní (cisár Augustus milovníkom poézie – až kým ho neurážali)
     • Horácius, Vergílius, Ovídius
     • Vergílius
      • napísal rozsiahly epos Aeneas – hrdina ktorý sa po trójskej vojne vydáva hľadať novú vlasť, má vnuknutie od bohov (Rím) – dostáva sa ku kmeňu Latinov – zamiluje sa do dcéry kráľa Lavínie, majú spolu deti – prví Rimania
      • písal idyly – Bukoliky (život pastierov) a Georgiky (život roľníkov)
     • Ovídius
      • bol básnikom lásky
      • píše elégie –smutné básne o láske
      • listy heroín (21) – heroíny = „kňažky lásky“
     • milostná básnická zbierka – 3 časti = Umenie milovať
      • každá časť venovaná niekomu inému
     • Premeny – Metamorfózy – spracované grécke a rímske báje
      • Orfeus a Eurydika, Daidalos a Ikarus, Pygmalion
     • GRÉCKU – staršia
      • najvýznamnejšie postavenie má dráma - tragédia
     • špecifikujú sa literárne druhy – Aristoteles – dielo Poetika (teória literatúry, umenia; klasifikuje literárne žánre na vysoké a nízke)
      • vysoké: epos, tragédia, óda
      • nízke: komédia, bájka, satira
      • v dráme: 3jednota miesta, času a deja
     • hrdinovia : Achilles, Herkules, Antigona
     • dielo Antigona (napísal Sofokles)
     • Sapfo: Óda na Afroditu
     • Anakreon
     • bájka: Ezop
     • Homér
     • dráma: tragédia a komédia
      • kľúčová postava - Sofokles

STREDOVEK

 • hlavné postavenie mala cirkev
 • literatúra sa delila na náboženskú (bol zobrazovaný svätec – askéza = odriekanie si, pustovník, mních) a svetskú (bol zobrazovaný panovník a rytier – šľachetný, obetavý, je oddaný panovníkovi, cirkvi a bohu)
 • svetská literatúra :
 • náboženská literatúra : legendy, hagiografia (životopisy svätca)

HUMANIZMUS A RENESANCIA

 • koniec 13. storočia – 16. storočie
 • carpe diem – užívaj dňa
 • humanus = ľudský, renesans = znovuobnovenie (antiky)
 • podmienené vedeckými vynálezmi, obchodom, remeslami, zámorskými objavmi
 • nieslo sa v pozitívnom smere smerom k mysleniu (racionalizmus = myšlienkový prúd)
 • kníhtlač, kompas
 • šíri sa z Talianska (Da Vinci, v literatúre – Dante Alighieri, Bocacio, sonety – Francesco Petrarcha)
 • Španielsko – Cervantes - Don Qiuhote
 • obraz človeka – zobrazovali všetkých, individualizmus (sú zobrazované rôzne typy postáv)
 • základné literárne dielo je biblia

BAROK

 • – 18. storočie
 • nesie sa v duchu protikladov (antitéza) – reformácia, protireformácia
 • začínajú rozkvitať ľudové žánre, slovesnosť → v protiklade s ornamentalizmom
 • 30 ročná vojna – morové epidémie, Európa sa otriasala pod nájazdmi Turkov, protihabsburské povstania
 • človek je pesimistický, depresívny, má tendenciu smerovať k náboženstvu, verí v lepší posmrtný život
 • memento mori – pamätaj na smrť
 • vanitas vanitatum – márnosť nad márnosť
 • literatúra sa delí :
  • náboženská – katolícka a protestantská
  • svetská
 • základnou témou sú križiacke výpravy
 • barokom končí obdobie „staršej“ literatúry, začína obdobie novoveku

KLASICIZMUS

 • vzniká vo Francúzsku (na dvore kráľa Ľudovíta XIV. – kráľa Slnko)
 • bol pôvodne určený len pre vysokú spoločenskú vrstvu (salónny smer)
 • klasikus = vzorový, vzor v antike
 • aj tu je návrat k antike, ale v presnom vzore – presným vzorom bolo dielo Aristotela – Poetika (rozdelenie žánrov na vysoké a nízke)
 • vysoký žáner – tragédia, óda, epos
 • nízky žáner – komédia, bájka, satira
 • myšlienkové hnutie – osvietenstvo – vzniká encyklopédia (Denis Didero, ...)
 • vzniká filozofický smer – racionalizmus – René Descartés
 • Cogito ergo sum – myslím teda som
 • Veľká francúzska buržoázna revolúcia – vyústenie osvietenských snáh

ROMANTIZMUS A PREROMANTIZMUS

 • polovica 19. storočia
 • spoločensky je v Európe viazané s národnými revolúciami (Jar národov)
 • romantický hrdina – citlivý, rozporný, rieši základný rozpor medzi láskou a rozumom, snom a ideálom, životom a smrťou
 • iracionalizmus – typický
 • idealizmus (podstatná je myšlienka)
 • v centre pozornosti je citovosť – sentimentalizmus
 • keď hrdina rieši konflikt obetovaním sa – titanizmus
 • romantický hrdina – stojí na okraji spoločnosti, cíti sa nepochopený, je výnimočný vo svojej vlastnej podstate, individualizmus, subjektivizmus
 • autori : Goethe, Hugo, Puškin, Biron

REALIZMUS

 • (realis – latinsky skutočný)
 • roky 19. storočia
 • rozvíja sa vo Francúzsku (ale v 70.-80. rokoch už moderna), Anglicku, Rusku, u nás neskôr
 • hrdina :
  • všetky spoločenské vrstvy
  • skutočný, bežný človek, zobrazovaný v jeho typickom prostredí
 • vo Francúzsku vzniká naturalizmus (súčasť realizmu) – zakladateľom Emile Zola
 • pre svetový realizmus – typický román
 • kritický realizmus :
  • Francúzsko – Balzac, Flaubert, Maupassant, Zola
  • Rusko – Tolstoj, Čechov, Dostojevskij, Gogoľ
  • Anglicko – Sestry Bronteové, Charles Dickens
  • Slovensko – Kukučín, Tajovský, Hviezdoslav, Timrava

MODERNA

 • v Európe sa začína 70., 80. roky 19. storočia
 • vzniká vo Francúzsku
 • prelína sa s realizmom
 • prekliati básnici začínajú revoltovať
 • súbor viacerých smerov : parnasizmus (l´art pour l´art = umenie má byť samo sebe cieľom), dekadencia (úpadok, nové témy), symbolizmus (sprostredkováva cez symboly, zakladateľom Baudelaire – napísal Kvety zla), impresionizmus
 • prekliati básnici
  • bohémsky spôsob života, boli postavení mimo zákon
 • z moderny sa programovo hlásia avantgardy :
  • dadaizmus, futurizmus, kubofuturizmus, kubizmus, surrealizmus (na Slovensku – nadrealizmus), konštruktivizmus

MEDZIVOJNOVÉ OBDOBIE

 • kľúčová téma – 1. svetová vojna
 • stratená generácia :
  • Ernest Hemingway
  • Roland, Remarque
  • Gertruda Steinová – po prvý krát vyslovila pojem stratená generácia
 • experimentátori v literatúre : James Joyce, Kafka, Wolfová
 • v Rusku vzniká socialistický realizmus

POVOJNOVÁ LITERATÚRA

 • bipolárne videnie sveta :
 • vo východnej - rozvíja sa iba jeden smer – socialistický realizmus
 • v západnej literatúre – rôzne smery a prúdy = pluralita

ora et labora – stredovek, modli sa a pracuj

carpe diem – užívaj dňa, humanizmus a renesancia

memento mori, vanitas vanitatum – barok

cogito ergo sum – klasicizmus, myslím teda som

idealizácia – typická pre stredovek, starovek

v stredoveku sa literatúra delí : náboženská (svätec, mních, pustovník), svetská (rytier, panovník)

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 10)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#periodizácia literatury #periodizacia #perodizácia literatúry #teoria literatury

Vypracované témy a otázky zo slovenského jazyka a literatúry 2018Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020