Zhrnutie teórie literatúry v abecednom poradí

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: babuska (24)
Typ práce: Maturita
Dátum: 22.01.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 3 004 slov
Počet zobrazení: 687
Tlačení: 4
Uložení: 7

Zhrnutie teórie literatúry v abecednom poradí

Viď. tabuľka nižšie. 

aforizmus

-stručný výrok s vtipnou myšlienkou

anekdota

-krátky, vtipný príbeh o vymyslenej alebo skutočnej udalosti s vtipnou pointou

animácia

-oživovanie neživých bábok hercami, ktorí ich vodia

animovaný film

-je založený na rýchlom striedaní kreslených obrázkov, ktorý vytvára dojem pohybu postavičiek

-animácia - oživenie postáv

archaizmy

-slová, ktoré sa prestali používať, lebo ich nahradili novšie slová

-napr. mrazivo = zmrzlina

autorská reč

-rozpráva autor

bábková rozprávka

-vystupujú v nej bábky

1. maňušky - vodia sa na ruke

2. marionety - vodia sa zhora

3. javajky - vodia sa zdola paličkami

báj (mýtus)

-odráža primitívny názor človeka na svet

-vysvetľuje predstavy ľudí o vzniku sveta, človeka, prírodných javov

-vystupujú v nej bohovia, polobohovia a iné nadprirodzené bytosti

-súbor bájí národa sa nazýva mytológia (bájoslovie)

-Ako sa zrodila Zem, Tatranská Kikimora

bájka

znaky:

1. vystupujú v nej zvieratá

2. vyslovuje mravné ponaučenie

3. používa humor a satiru (ostrý, útočný, zosmiešňujúci výsmech)

4. využíva alegóriu (inotaj) - nehovorí priamo o ľuďoch, ale skryto, obrazne o zvieratách

5. personifikácia - zvieratá majú ustálené ľudské vlastnosti (pažravý vlk, prešibaná líška...)

6. môže mať formu poézie alebo prózy

-najznámejší bájkari: Ezop, Ivan Andrejevič Krylov, Jean La Fontaine

balada

-epický žáner ľudovej slovesnosti

znaky:

1. autor balady je neznámy (ak je ľudová)

2. krátky dej má rýchly spád

3. dej je smutný, pochmúrny a zvyčajne sa končí tragicky

4. často vystupujú nadprirodzené postavy a deje

5. magické čísla (3, 6, 9...)

6. pôvodne sa spievala

-sociálna balada - rieši problémy biedy, osamelosti, vojny, utrpenia ľudí

básnická (rečnícka) otázka

-autorova otázka, ktorá si nevyžaduje odpoveď alebo si na ňu autor odpovedá sám

cestopis

-dielo zostavené na základe zážitkov z ciest autora, opis cesty

dej

-je v epickom diele

-to, čo sa stalo v príbehu, udalosť v rozprávaní

denník

-má formu krátkych denných záznamov zoradených v časovom poradí

-zážitky z osobného alebo spoločenského života

detektívka

-kompozícia je založená na zločine a pátraní po páchateľovi

-detektív rieši záhadu, tajomstvo s prekvapivým, nepravdepodobným riešením

-vyšetrovateľ sa snaží odovzdať vinníka spravodlivosti

detské populárne piesne

-veselé, hravé alebo poučné básne (texty), ktoré boli zhudobnené skladateľom, aby sa mohli spievať

dialektizmy

-nárečové slová

dialóg

-rozhovor dvoch alebo viacerých osôb

dialogizácia

-prozaický alebo básnický text pretvárame na rozhovor (dialóg) dvoch alebo viacerých postáv

divadelná hra

-člení sa na dejstvá, obrazy a výstupy

-jednoaktovka - ak má iba jedno dejstvo

-divadelný prepis (adaptácia) - ak vznikne z iného žánru (napr. upraví sa z poviedky)

-premiéra - prvé slávnostné verejné uvedenie hry

-reprízy - ďalšie predstavenia-

divadlo

-audio-vizuálne umenie (zrakovo-sluchové), ale kladie dôraz na sluchové vnímanie textu

dobrodružná literatúra

-pútavý, dramatický dej, motív dobrodružstva a nebezpečenstva

dobrodružná novela, román

-pútavý dej a dramatické situácie

-dobrodružstvo = prekonávanie nebezpečenstva

dráma (dramatické dielo)

-prispôsobené pre realizáciu ako:

1. divadlo - audio-vizuálne s dôrazom na sluchové vnímanie textu

2. film - vizuálno-auditívny s dôrazom na zrakové vnímanie

3. televízna hra - dôraz na sluch (text)

4. rozhlasová hra - auditívna (iba sluchová), nemôže použiť obraz dialogická forma - text v dialógoch, chýba rozprávač

-inscenácia - uvedenie dramatického diela na scéne (divadelnej, rozhlasovej, televíznej)

-tvorcovia: herci, režisér, scenárista, zvukári, osvetľovači, kostyméri a iní

-dramatické žánre:

1. tragédia - boj jednotlivca s nepriateľom, v ktorom zahynie

--kompozícia tragédie: expozícia (úvod), kolízia (zauzlenie), kríza (vyvrcholenie), peripetia (obrat), katastrofa (vyvrcholenie)

2. komédia - jej cieľom je vyvolať smiech

3. činohra

členenie:

1. vonkajšie - výstupy, obrazy, dejstvá

2. vnútorné - úvod, zápletka, zauzlenie, vyvrcholenie, rozuzlenie

encyklopédia (náučný slovník)

-krátko, stručne, jasne vysvetľuje poznatky

-forma výkladového slovníka

-heslá usporiadané podľa abecedy alebo systematicky

-využíva odborný (náučný) štýl

epická báseň

-je to báseň, ktorá má základné znaky rozprávania (dej, príbeh, hrdinov)

epické prvky

-príbeh, dej, hlavný hrdina, vedľajšie postavy

epika

-má základné znaky rozprávania (dej, príbeh, hrdinov)

epiteton - básnický prívlastok

-pripisuje predmetu zvláštnu, nezvyčajnú vlastnosť

-má citové zafarbenie

-napr. so srdcom obrodeným

esej

-žáner výkladového slohového postupu

-zaujímavo, príťažlivo, esteticky, ale vecne chce presvedčiť a poučiť čitateľa

-úvaha, ktorá sa zaoberá odbornou (najmä kultúrnou problematikou)

-odborný štýl, ale aj rečnícky a umelecký

-druhy: literárnohistorické, literárnokritické, jazykovedné, prírodovedné atď.

eufemizmus

-nepriame pomenovanie nepríjemnej skutočnosti pomocou básnického obrazu, aby sa zmiernil negatívny výraz

(odísť na večnosť, dodýchať)

európska literatúra

-súhrn diel európskych autorov

evergreen

-staršia populárna pieseň, ktorá osloví poslucháča aj dnes

expresívne slová

-citovo zafarbené

1. kladne citovo zafarbené - napr. zdrobneniny (deminutíva)

2. záporne citovo zafarbené - pejoratíva (frajer, nafúkanec, fušer) a

vulgarizmy (nadávky)

film

-zjednocuje obraz, zvuk, hudbu a slová

-vzniká podľa filmového scenára:

-tvorcovia: herci, režisér, scenárista, zvukári, osvetľovači, kostyméri, strihači a iní

-druhy filmov: celovečerný-krátky, hraný-animovaný, dokumentárny, prírodopisný a pod.

filmová rozprávka

-rozprávka spracovaná tak, aby ju mohli hrať herci vo filme

filmová výprava

technici osvetľovači

maskéri a kostyméri kameramani

producent - výber scenára a zabezpečuje finančné prostriedky režisér - usmerňuje hercov, kameramanov, tvorcov scény zvukári

strihači kaskadéri

filmový scenár

-dve časti:

1. reč postáv -(dialógy a monológy) postáv

2. scénické poznámky - požiadavky na kameru, zvuky, svetlo, pohyb postáv atď.

1. literárny scenár - dialógy, opisy prostredia a činnosti postáv

2. technický scenár - obsahuje aj pokyny pre kameru a inú filmovú techniku

forma literárneho diela

-spôsob, ako autor text napísal

-napr. forma sonetu, povesti, rozprávky atď.

gradácia

-stupňovanie (napr. 3-hlavý drak, 6-hlavý drak, 9-hlavý drak)

hádanka

-skryto pomenúva predmety, javy na základe ich vonkajších vlastností alebo vnútornej súvislosti

-sú vyjadrené otázkou, na ktorú treba odpovedať

historická poviedka

-v popredí sú medziľudské vzťahy alebo iné problémy

-história slúži iba na spestrenie deja

historizmy

-slová, ktoré sa prestali používať, lebo zanikol jav, ktorý pomenúvali

-napr. grifeľ - starý nástroj na písanie

hlavný hrdina

-sústreďuje sa okolo neho dej

humorné dielo

-autor používa humor, vtip, žarty

-vyvoláva smiech

hymna

-má charakter oslavy, velebenia, vyjadruje vznešené myšlienky

ja-rozprávanie

-autor (rozprávač) sa stotožňuje s hlavnou postavou textu

kolektívny hrdina

-hrdinom nie je jednotlivec, ale skupina osôb, postáv

komika

-humor v diele

1. situačná komika - vznikne smiešna, humorná situácia

2. charakterová komika - humorne pôsobia vlastnosti a konanie postavy

3. slovná komika - humorný výber, použitie slov, myšlienok

komiks

-epický žáner (príbeh), ktorý pozostáva zo série obrázkov

-dialógy sú v slovných bublinách

-vznikol v USA

kompozícia

-usporiadanie tematických a jazykovo-štylistických prostriedkov do jedného celku (textu)

1. vnútorná kompozícia - téma, postavy, prostredie

2. vonkajšia kompozícia - strofy, spevy (poézia), kapitoly, diely (próza), výstupy a dejstvá (dráma)

konflikt

-rozpor medzi postavami v texte

1. postava1 - postava2

2. postava-spoločnosť

3. postava sama so sebou

legenda

-hovorí o svätých, apoštoloch, Panne Márii, Ježišovi atď.

-oslavuje ich vieru, zázraky, utrpenie, mučeníctvo

-u nás: Život sv. Konštantína, Život sv. Metoda, Legenda o svätom Svoradovi a Benediktovi

literárne druhy

-lyrika, epika, dráma

literárna postava

-osoba, ktorá vystupuje v texte

a. hlavná postava - okolo nej sa sústreďuje dej, rozprávanie

b. vedľajšie postavy - ostatné

literatúra

a. v širšom zmysle - všetky slovesné diela (písomnosti)

b. v užšom zmysle - iba umelecké texty

rozdelenie:

1. vecná literatúra - má sprostredkovať informácie, poznatky (vecnosť, presnosť)

a. odborná - veda

b. publicistická - médiá

c. administratívna - úradné písomnosti

2. umelecká literatúra (krásna literatúra, beletria)

-jej úlohou je estetický zážitok čitateľa, používa fikciu autora

a. lyrika

b. epika

c. dráma

literatúra faktu

-kladie dôraz na fakty a vedecké údaje, ale používa aj umelecké jazykové prostriedky, aby vyvolala aj estetický čitateľský zážitok, preto patrí k umeleckej literatúre

literatúra pre deti a mládež

-diela, ktoré sú zámerne určené detskému príjemcovi

ľudová pieseň

-pôvodného autora nepoznáme, zachovávala sa ústnym podaním, je kolektívnym výtvorom ľudu

-obsahom a melódiou vyjadruje city, myšlienky a túžby ľudu

druhy:

1. pracovné piesne - trávnice, pastierske a valašské, banícke

2. zbojnícke - o živote zbojníkov

3. regrútske, vojenské - odvádzanie vojakov na vojnu, život v kasárňach

4. ľúbostné - o láske - vyjadrujú radosť a šťastie, ale aj sklamanie a smútok

5. uspávanky - uspávanie detí, pomalé, smutné, tiché, pokojné

6. obradové - spojené s prírodnými zákonitosťami (napr. príchod jari) a udalosťami v živote človeka (svadba, pohreb, krst)

7. koledy - obradové piesne o Vianociach - narodení Ježiša, pastieroch, anjeloch...

8. žartovné - zmysel pre humor, vtip

-zberatelia - Ján Kollár, Mikuláš Schneider Trnavský, Viliam Figuš Bystrý

ľudová slovesnosť

-pôvodného autora nepoznáme, zachovávala sa ústnym podaním, je kolektívnym výtvorom ľudu

-vyjadruje city, myšlienky a túžby ľudu

lyrické prvky

-úvahy, duševné stavy, opisy prírody

lyricko-epická báseň

-prelínajú sa v nej lyrické aj epické prvky

lyrický hrdina

-autor sa stotožňuje s hrdinom básne, ktorým vyjadruje svoje pocity,

myšlienky, nálady

lyrika

-vyjadruje pocity, myšlienky, nálady autora (nemá dej)

druhy:

1. osobná - osobné problémy a pocity autora

2. spoločenská - všíma si situáciu a problémy v spoločnosti

3. prírodná - opisuje prírodu a dojmy z nej

4. ľúbostná - o láske

5. reflexívna - uvažuje, premýšľa

lyrizovaná próza

-literárny smer 20.storčia

znaky:

-dej, ale aj pocitovosť, nálady, predstavy, myšlienky

-poetický rytmus viet

-básnické trópy

-rozprávkové motívy

-motívy prírody

magické (čarovné

čísla)

-často sa vyskytujú v rozprávkach, napr. 3, 6, 9

metafora

-vzniká prenášaním vlastnosti na základe vonkajšej podobnosti

-napr. pole jedna živá tvár

modlitba

-náboženská skladba, autor sa obracia k Bohu s prosbou o splnenie žiadosti alebo s poďakovaním

monológ

-prehovor jednej postavy

muzikál

-žáner hudobného divadla

-spája text, hudbu, spev, tanec

národná literatúra

-súhrn diel autorov jedného národa (napr. slovenská literatúra)

náučná literatúra

-texty o vedeckých objavoch a historických faktoch

-prvoradá je poznávacia funkcia - oboznamuje a sprostredkováva poznatky

-ale má aj estetickú funkciu - vyvoláva umelecký zážitok, lebo používa aj umelecké jazykové prostriedky

nonsens

-nezmysel v literatúre

- Lewis Carroll, Miroslav Válek, Ľubomír Feldek, Daniel Hevier, Tomáš Janovic, Štefan Žáry

novela

-epický žáner stredného rozsahu

-dej odráža všedný život

-zobrazuje jeden príbeh, udalosť

-menej postáv

-výrazný záver

obsah literárneho diela

tvoria ho:

a. hlavná myšlienka (pointa) - posolstvo, zámer, odkaz autora, čo chcel v texte vyjadriť

b. téma - o čom je text

óda

-báseň, ktorá vyjadruje obdiv, oslavu k nejakej téme (národ, sloboda, príroda, mladosť)

-vyznačuje sa nadnesenosťou a pátosom

odborný, náučný

-jasné, presné, zrozumiteľné vyjadrovanie, odborné slová

štýl

paródia

-komická, satirická napodobenina iného literárneho diela (napodobňuje sa obsah a forma), ale často sa zveličuje

-cieľom je pôsobiť humorne alebo zosmiešniť pôvodné dielo

pásmo rozprávača pásmo postáv

1. pásmo rozprávača - text rozpráva rozprávač, on je nositeľom rozprávania

a. ja-rozprávanie (priame rozprávanie) - autor sa stotožňuje s niektorou postavou, je prítomný v príbehu (1. osoba)

b. je-rozprávanie (autorské rozprávanie) - rozprávanie v 3. osobe

2. pásmo postáv - priama reč postáv

a. monológ - prehovor jednej postavy

b. dialóg - rozhovor viacerých postáv - tvoria ho repliky (prehovory) postáv

personifikácia (zosobnenie)

-prenáša (pripisuje) ľudské vlastnosti neživým predmetom a javom

-napr. vietor spieval

pieseň

-spája poéziu a hudbu má znaky poézie

-strofy, rým, rytmus, refrén, metafory, epitetá atď.

počítačová hra

-audio-vizuálny charakter

-oproti iným žánrom umožňuje aktívne zapojenie prijímateľa do deja -

interaktivita

-druhy: adventura (dobrodružstvo, riešenie rôznych úloh), simulácia, stratégia, logické, športové hry atď.

poézia

-viazaná umelecká reč (text) vo veršoch (báseň)

populárna literatúra

-zameraná na neobyčajné osudy a hrdinstvá

-senzačnosť, dejovosť, emocionálnosť

populárna pieseň

-určená širokým vrstvám obyvateľstva

-vyjadruje pocity a vkus príslušnej generácie

-podlieha móde

-autormi sú textári a hudobní skladatelia

porekadlo

-vyjadruje múdrosť, skúsenosť, ale nemá poučný význam

povesť

-epické rozprávanie

-môže byť prozaická, ale aj veršovaná

-majú skutočný základ (udalosť, osobnosť, miesto a pod.)

-často veľa neskutočných, fantastických javov, nadprirodzených bytostí a schopností

druhy:

1. historické - významné udalosti a osobnosti z histórie

2. miestne - príbeh spojený s určitým zaujímavým miestom

3. heraldické - vysvetľujú pôvod znaku, erbu

-bylina - ruská ľudová povesť o moci a sláve starej Rusi a bohatieroch

poviedka

-zachytáva jednu udalosť zo života, vystupuje menej postáv

-historická poviedka - dôraz sa kladie na medziľudské vzťahy, konflikty, ktoré sú zasadené do historického prostredia

pranostika

-predpovedajú javy (počasie) na základe dlhého pozorovania prírody

presah

-nezhoda medzi rytmickým a vetným členením veršov (väčšinou, keď veta presahuje do ďalšieho verša)

-opakom presahu je slabičný verš (verš = veta)

príležitostná báseň

-vznikla ako reakcia na nejakú výnimočnú udalosť

prirovnanie

-porovnáva dve veci pomocou spoločnej vlastnosti a vyzdvihuje tak porovnávanú vlastnosť

-porovnávacie spojky ako, sťa, jak, ani

-napr. (človek) mocný ani dub

príslovie

-krátky ľudový výrok s mravným ponaučením

prostredie

-miesto, kde sa odohráva dej

próza

-súvislý, neveršovaný (neviazaný) text

reč postáv

-hovoria postavy v monológoch a dialógoch

relácia

-časť televízneho alebo rozhlasového programu

-má podobu správy, oznámenia, predstavenia a pod.

-obsah je utvorený podľa jej cieľa (zábavná, poučná, súťažná, súťažnozábavná...)

reportáž

-epický žáner

-autor sa pridŕža faktov, ale ich aj hodnotí

-je subjektívna - vlastný názor autora

-využíva štylisticky príznakové slová

režisér

-nacvičuje hranie s hercami (riadi ich, ako majú hrať)

-je tvorcom koncepcie stvárnenia drámy

robinsonáda

-jej témou je boj jednotlivca alebo malej skupiny o záchranu na opustenom mieste

-(podľa románu Robinson Crusoe od Daniela Defoa)

román

-veľký rozsah

-množstvo postáv

-komplikovanejšie, rozvetvenejšie dejové línie

druhy:

historický román - čerpá námet z minulosti pri zobrazení jednotlivca, spoločnosti historické fakty si môže autor prispôsobiť

historicko-dobrodružný román - čerpá námet z minulosti a vyznačuje sa dobrodružným dejom

western - čerpá námet z čias osídľovania Divokého západu z prostredia Indiánov, kovbojov, hlavnou myšlienkou je boj za spravodlivosť robinsonáda - jej témou je boj jednotlivca alebo malej skupiny o záchranu na opustenom mieste

dievčenský román - určený dievčatám hlavnou postavou je mladá hrdinka, jej citový život a konflikty v škole, rodine a pod.

biografický román - autor vychádza zo životopisných údajov o osobnosti fakty môže dopĺňať vlastnou fikciou

detektívka - kompozícia je založená na zločine a pátraní po páchateľovi, detektív rieši záhadu, tajomstvo s prekvapivým, nepravdepodobným riešením, vyšetrovateľ sa snaží odovzdať vinníka spravodlivosti

-generačný román - ak zachytáva osudy viacerých generácií v dlhšom

časovom úseku

rozhlasová hra

-je určená pre rozhlas

a. pôvodná rozhlasová hra - už od začiatku napísaná pre rozhlas

b. rozhlasová adaptácia - dielo, ktoré bolo dodatočne upravené pre rozhlas

-základný prostriedok je slovo (text)

-nepoužíva zrakový princíp (rozhlas nemá obraz), preto je veľmi dôležitý zvuk a zvukové efekty

rozhlasová rozprávka

-chýba v nej vizuálna (zraková) stránka

- nahradia ju zvukové efekty, podrobnejšie zoznámenie s dejom, prostredím, postavami

rozprávací slohový postup

-najčastejšie používaný autormi

-vyznačuje sa dejom (príbehom, udalosťou)

-nositeľom deja a napätia sú slovesá

rozprávač

-nevstupuje do deja, ale ho rozpráva

rozprávanie

-hovorí o skutočnej alebo vymyslenej udalosti

rozprávka

-vyjadrujú túžbu po spravodlivosti a dobre

-víťazí v nich dobro nad zlom, krása nad škaredosťou

podľa autorstva:

1. ľudové - kolektívny autor (ľud), ústne podanie (zberateľ Pavol Dobšinský)

2. umelé, autorské - jeden známy autor (spisovateľ)

podľa obsahu:

1. fantastické - čarodejné postavy a predmety

2. realistické - namiesto čarovných vecí postavy používajú rozum a vtip

3. zvieracie - hrdinami sú zvieratá s ľudskými vlastnosťami

podľa formy:

1. prozaické - súvislý text

2. básnické - verše, poézia

3. dramatické - určené pre rozhlas, televíziu, rozhlas, divadlo

rým

-zvuková zhoda slabík na konci veršov

typy:

1. združený - aabb

2. striedavý - abab

3. obkročný - abba

4. prerývaný - abcb

5. postupný - abcabc

rytmus

-pravidelné striedanie prízvučných a neprízvučných slabík

scenárista

-píše scenár = prepracuje pôvodný text na dialógy a monológy postáv a doplní ich scénickými poznámkami

slabičný verš

-verš sa zhoduje s vetou alebo jej časťou (opak je presah)

slang

-slová, ktoré používa istá skupina ľudí s rovnakými záujmami alebo

povolaním

sonet (znelka)

-skladá sa zo 14 veršov, ktoré sú zoradené do dvoch 4-veršových a dvoch 3- veršových strof (4-4-3-3)

-v závere je výrazná pointa, vyvrcholenie, zhrnutie

-pochádza z antickej literatúry

stopa

-rytmická jednotka vo verši

-skladá sa z niekoľkých slabík - prívučných ( _ ) alebo neprízvučných ( U )

-napr.: daktyl=_ U U trochej= _U jamb= U_

strofa

-skupina veršov oddelená od ďalšej strofy

svetová literatúra

-súhrn diel z literatúr rôznych národov, stali spoločným majetkom celého

ľudstva

sylabický veršový systém

-verše majú rovnaký počet slabík (typický pre romantizmus)

symbol

-vzniká na základe zaužívaného (ustáleného) označenia napr. srdce = láska, orol=sloboda, Tatry=Slovensko

štylistické figúry

1. slovné - sú založené na opakovaní slov

a. anafora - opakovanie slov na začiatku za sebou idúcich veršov, napr. možno mi tvojich úst sa odrieknuť//možno mi ruku nedostať//možno mi v diaľky žiaľne utieknuť...

b. epizeuxa - opakovanie slova alebo slov vo verši za sebou, napr. koho rada vidím, koho rada vidím

2. rečnícke

a. rečnícka otázka - autorova otázka, ktorá si nevyžaduje odpoveď alebo si odpovedá sám

b. rečnícke zvolanie - zvolanie autora (lyrického hrdinu)

3. zvukové

a. aliterácia - opakovanie rovnakých alebo zvukovo podobných hlások, napr. Duní Dunaj a luna za lunou sa valí

televízia

-audio-vizuálny charakter

-televízne vysielanie (televízny vysielač - prijímač)

-úlohy: zábava, poučenie, informácie atď.

televízna hra

-audio-vizuálny (sluchovo-zrakový) žáner, dôraz je na sluchovom vnímaní textu

-domáce, rodinné príbehy

-menej postáv, ale zložitejšie, podrobnejšie charaktery

-dôraz na dialógy (text) a detaily

trópy

-nepriamo označujú predmety, javy

-vznikajú prenášaním významu pomenovania z jedného javu na iný -

prenesené pomenovania

a. epiteton (básnický prívlastok) - pripisuje predmetu zvláštnu vlastnosť, má citové zafarbenie

-napr. so srdcom obrodeným

b. metafora - prenesenie vlastnosti na základe vonkajšej podobnosti (more klasov)

c. personifikácia - prenesenie ľudskej vlastnosti na neživý predmet (nebo sa hnevá)

d. metonymia - prenesenie významu na základe vnútornej súvislosti

-autor za dielo (kúpiť Benku, čítať Hviezdoslava, milovať Mozarta)

-nástroj (živiť sa perom, hrať hlavou, vyberaný jazyk)

-materiál (kúpiť orech-nábytok, kúpiť norka-kožuch)

-iné súvislosti: ležať na šestke-izbe, milovať fľašku-alkohol, zjedol celý tanier- jedlo, Slovensko vyhralo-hokejisti, hrad reagoval okamžite-prezident

e. symbol - vzniká na základe zaužívaného (ustáleného) označenia, napr.

srdce = láska

f. prirovnanie - porovnáva dve veci pomocou spoločnej vlastnosti a vyzdvihuje tak porovnávanú vlastnosť

-porovnávacie spojky ako, sťa, jak, ani

- napr. (človek) mocný ani dub

g. alegória - nepriamo, utajene vyjadruje určitú myšlienku

-napr. zvieratá v bájke predstavujú ľudí

tvorcovia hry

-herci, režisér, scenárista, zvukári, osvetľovači, kostyméri, kulisári a iní

tvorcovia inscenácie drámy

1. dramaturg - vyberá dielo na divadelnú realizáciu

2. režisér - tvorca spôsobu stvárnenia hry

3. herci - stvárňujú postavy

4. výtvarník scény - tvorca scény (kulisy a pod.)

5. hudobný skladateľ - tvorca scénickej hudby

6. a osvetľovači, zvukári, kostyméri atď.

variácie

-motívy sa opakujú s drobnými zmenami

vecná a umelecká literatúra

1. vecná literatúra - má sprostredkovať informácie, poznatky (vecnosť, presnosť)

a. odborná - veda

b. publicistická - médiá

c. administratívna - úradné písomnosti

2. umelecká literatúra - jej úlohou je estetický zážitok čitateľa

a. lyrika

b. epika

c. dráma

vedecko- fantastická literatúra

-science-fiction (SCI-FI) spája súčasné poznatky z vedy a techniky s fantáziou a predstavami, ktoré sa ešte neuskutočnili

-žánre: vedecko-fantastický román (poviedka, novela)

verš

-jeden riadok v básni

viazaná umelecká reč

-dodržiava pravidelný rým a rytmus

video

-záznam zvuku a obrazu na pamäťovom médiu (videokazeta, CD, DVD)

voľný verš

-znaky:

1. nedodržiava pravidelný rým a rytmus

2. rôzna dĺžka veršov

3. rôzne umiestnenie veršov

4. rôzne typy písma

-jeho opakom je viazaný verš

zdrobnenina

-vyjadruje nežný cit, kladný citový vzťah, zjemňuje význam slov

zľudovená pieseň

-jej autora poznáme, vyjadruje cítenie ľudu a ľud ju prijal za svoju - zľudovela

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.060