Preromantizmus a romantizmus

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Chlapec macxo
Typ práce: Referát
Dátum: 01.01.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 571 slov
Počet zobrazení: 7 900
Tlačení: 498
Uložení: 493
Romantizmus (18. - 19. st)
SPS: Na prelome 18. - 19. st. ovplyvnili svetový hospodársky a politický vývin 2 významné udalosti:
1. priemyselná revolúcia v Anglicku
2. buržoázna revolúcia vo Francúzsku („bratstvo, rovnosť, sloboda“)
Obidve znamenali definitívny rozpad feudalizmu a otvorili cestu pre rozvoj kapitalizmu. (kapitál = buržoázia). Kapitalistické výrobné vzťahy založené na moci peňazí postupne ovládli človeka. S rozvojom kapitalizmu sa predstavy o ideálnej spoločnosti začínajú rúcať, ľudia zistili, že odstránili jedno zlo - feudalizmus a nastolili ďalšie zlo - kapitalizmus. Vznikajú mnohé spoločenské protirečenia, ktoré sú rozumovo neriešiteľné. Človeka sklamal vlastný rozum.
Mala vplyv na myslenie ľudí. Proti rozumovému poznaniu skutočnosti - racionalizmus sa zdôrazňuje nerozumové poznanie - iracionalizmus (dáva prednosť inštinktu). Formuje sa nová filozofia - idealizmus, predstaviteľ je Hegel. Považoval myšlienku a ducha za prvotné, bytie a hmotu za druhotné. Tento obrad v umení od rozumu k citu sa označuje ako preromantizmus. Postupne sa rozpadáva ilúzia osvietencov o všemocnosti rozumu, proti klasicistickému objektivizmu sa začína zdôrazňovať subjektivizmus (postavenie jednotlivca v spoločnosti). Do popredia sa dostáva hrdina, ktorý uprednostňuje cit a fantáziu pred rozumom a tento jeho vzťah k životu a svetu sa upevňuje a dotvára na romantizmus. Romantizmus chce poznávať skutočnosť pomocou fantázie.
 
Znaky:
- základný rozpor: osobnosť : svet (človek sa uzatvára do seba)
- romantický konflikt: sen : skutočnosť
- romantický hrdina je výnimočný jedinec zmietaný silnými vášňami (titanizmus)
- autori často zobrazujú spodinu spoločnosti (tuláci, žobráci, zbojníci, väzni)
- romantický čin: je hrdinský čin, ktorý je z rozumového hľadiska nereálny, preto sa často
  končí tragicky (tragizmus)
- autori sa sústreďujú na vnútorný svet hrdinov
- stotožňovanie autora s hrdinom (autoštylizácia)
- hrdina vzdoruje osudu
- harmónia kontrastov (protiklad): dobro/zlo, láska/nenávisť, nevinnosť/zločinnosť
- postavy túžia po láske a v snahe dosiahnuť svoj cieľ
 
Francúzsky romantizmus
 
Viktor Hugo - historický román Chrám Matky Božej v Paríži - dej sa odohráva v 15. st., konfliktom románu je zápas dobra a zla, zločinnosti a nevinnosti. Na pozadí veľkej gotickej katedrály sa odohrávajú osudy hlavných hrdinov:
Quasimodo - kontrastná postava. Škaredý zovňajšok, krásna čistá duša. Ako dieťa -  znetvorené a škaredé ho našli ženy v kostole, ujal sa istý kňaz Claude Frollo, ktorý ho vychoval, naučil čítať, písať a Quasimodo sa postupne stáva zvonárom v Chráme Matky Božej. V 14 stráca sluch od silného zvuku zvonov, má 1 oko a ohyzný zovňajšok.
Esmeralda - protipól Quasimoda, nie je kontrastnou postavou - krásna zvonka i vnútra. Ako 6 ročnú ju ukradli cigánky pustovníčke Gudele, žije medzi cigánmi.
Dej: Zachytáva životné osudy mladej cigánky Esmeraldy, ktorú vášnivo miluje kňaz Frollo. V čase, keď je E so svojím milým (Phoebus), prekvapí ich F a  jej milého zabije dýkou. Zo zločinu obvinia Esmeraldu a odsúdia ju na smrť. Hrbáč Quasimodo ju ukryje vo veži. Kým Q bráni chrám, unesie ju F. Zatvorí ju u starej pustovníčky, ktorá v E spoznáva svoju dcéru. Q zhodí Frolla z veže chrámu a zomiera spolu s E.
- zachytáva život spol. vrstiev (chudobu, mešťanov, cirkev, šľachtu) v stredovekom Paríži.
- román má typické romantické znaky : láska:nenávisť, navonok škaredý Q : vnútorná krása.

Anglický romantizmus
 
George Gordon Byron - lyricko-epická skladba Childe Haroldova púť - zobrazuje cesty a úvahy pútnika Childe Harolda (autor) po Európe. Autor je znechutený spôsobom života šľachtickej spoločnosti, jej pretvárkou. Útočisko nachádza v prírode. Táto poema je vzburou proti tyranii a túžbou po slobode všetkých národov.
ZD: básnik tu načrtáva obraz lyrického hrdinu rozčarovaného mestskou spoločnosťou, ktorý odchádza z mesta od tejto spoločnosti, aby bojoval za ideály slobody a spravodlivosti.
 
Slovenský romantizmus
 
Samo Chalupka - báseň Kráľohoľská uväznený Jánošík uvažuje o svojom osude. Neupadá do beznádeje, verí, že sa mu podarí dostať na slobodu, aby mohol opäť zhromaždiť okolo seba junákov. Využíva tu motív vatry ako symbol slobody pre ľud. Záver básne vyznieva ako výzva k súčasníkom, aby povstali proti krivde.
- použité symboly: vatra = sloboda, Jánošíkova družina = kolektívny hrdina
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 3.6)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.033