Avantgardy

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča tinuska55
Typ práce: Maturita
Dátum: 31.12.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 973 slov
Počet zobrazení: 31 641
Tlačení: 1 069
Uložení: 940
Avantgardy
- z francúzskeho predvoj
- začiatok 20.storočia

- organizácia, kolektivizmus, programotvorenie na rozdiel od obdobia literárnej moderny, ktorá bola skôr individualistická, samotárska

prúdy: 1. kubizmus → futurizmus → abstrakcionizmus – úsilie nahradiť realitu abstrakciou, konštrukciou nového sveta, aj pomocou rozumu
2. expresionizmus → dadaizmus → surrealizmus – uvoľňuje v človeku tvorivosť, odmieta rozum, využíva sen, podvedomie, prirodzenosť
 
Významné smery:
Kubizmus – umelecký smer, vonkajšia realita bola rozkladaná až na svoje
  najjednoduchšie geometrické tvary a postupne skladaná ako
  mozaika do novej podoby výtvarnej alebo neskôr do slovnej
  (napr. Apollinaire)
Futurizmus – predstavuje začiatok avantgardy, smer vznikol v Taliansku
v roku 1909
  - Manifest futurizmu- Marinetti – proti tradícii, morálke,
  feminizmu
  - za vojnu, patriotizmus, oslava vynálezov, techniky „sila 
  činu“
  - ruch života prináša umenie
  - voľné zhluky slov
  - zrušili interpunkciu 
  - vplyv na ruský smer – kubofuturizmus - Vladimír
Majakovskij
Imaginizmus – vznik v angloamerickej poézii neskôr prešiel do Európy
- hovorová reč, prirodzený výraz, detaily, kontrast básnik
   vs. skutočnosť, odmietal strofy aj pravidelný rým, voľné
verše(napr. Jesenin )
Dadaizmus – smer sa zrodil počas 1.sv.v.
- úplná anarchia v života aj umení, chceli šokovať,
  provokovať, vychádza z bezprostrednosti a naivity
Surrealizmus – snaha spontánne vyjadriť to, čo je v ľudskom podvedomí
Poetizmus – vznik v Čechách, inšpirovaný hravosťou dada, sklon k paró-
dii
Expresionizmus – vznik v Nemecku vo výtvarnom umení, literatúre
Konštruktivizmus – pôvodne architektonický štýl sovietskej avantgardy
- funkčnosť, logické usporiadanie diela

Guillaume Apollinaire

- hl. predstaviteľ kubofuturizmu, propagátor kubizmu, zúčastnil sa aj futuristického hnutia
v predhovore diela Prsia Tiréziove použil ako prvý slovo surrealizmus

- mal vplyv na český poetizmus → oslava optimizmu, ľudského života

zb. básní Alkoholy /1913/ - úvodná báseň Pásmo – voľný verš
- prevrat v poézii → dojmy, postrehy, pocity
- farba má veľký význam – umocňuje predstavy a dojmy
- oslavuje pokrok a dramatickosť doby 
- melancholické prvky symbolizmu 
- obrazy prírody, miest
- téma kresťanstva, všíma si soc. situáciu cez utečencov,
bezdomovcov
- využíva humor, používa hovorový jazyk
- verš predstavuje ucelenú myšlienku
- asociatívna metóda, voľné radenie predstáv, myšlienok
- jednoduchý obraz ulice – obraz celej doby 
- metóda filmového strihu -  obrazy voľne priradené k sebe,
náhla zmena
   - táto báseň dala meno aj typu básne - pásmo
zb. Kaligramy – veršovaná forma, grafické básne, vytvárajú obrazy (napríklad kravata)
 
Sergej Jesenin
- básnik dediny
- obraz ruskej zimy → často používa modrú farbu, jeho obľúbená

→ farebnosť
báseň Chuligánova spoveď – spomienky na vlasť a detstvo a rodičov 
- oslava vlasti, no prevažuje smútok

Alexander Blok
· ruský symbolista – tragický pohľad na človeka a svet
· poémou Dvanásti privítal revolúciu
 
Vladimír Majakovskij
· kubofuturista, sociálne ladená poézia
epická skladba Oblak v nohaviciach – výsmech sentimentálnych umelcov aj nežných žien
 
Velemir Chlebnikov
- kubofuturista, hľadal nový jazyk, idea hviezdneho jazyka, zbieral staré  a vytváral nové
- tzv. slnečná poézia, básne vo forme slnka, slnečných lúčov, vytvorené zo slov začínajúcich na s

 
Česká moderna
- obdobie 1895-1918,  1895 - Manifest Českej moderny

František Xaver Šalda
- tvorca novej formy kritickej eseje – Boje o zítřek, Moderní literatura česká, Duše a dílo
Otakar Březina
- symbolista, básnické zbierky Stavitelé chrámu, Ruce – skepsa pomaly ustupuje optimistickejšej viere v budúcnosť
Peter Bezruč
- jeden z najväčších č. básnikov, Slezské písně – zbierka básní, intímny, sociálny a národný 
  charakter, sociálne balady – Bernard Žár,
   Maryčka Magdonova
Fráňa Šrámek

- predstaviteľ vitalizmu – zbierky Života bído, přec tě mám rád, Modrý a rudý, román Stříbrný vítr 
 
Avantgardy v medzivojnovom období
 
DADAIZMUS
- (z fran. dada – hračka) vzniká v Zürichu v 1916 pod vedením Tristana Tzaru ako výsmech nezmyselnosti kapitalistického sveta
- Návrat k detskému veku, chcel zaistiť bezstarostnosť a hravosť detstva ako protiklad k utrpeniu ľudstva
- Vzbura proti tradíciám, deštrukcia jazyka, novotvary, nezrozumiteľné výrazy, básne nemajú ohraničené témy, zákon náhody v písaní
- Forma je nezmyselná, čím reaguje na nezmyselný svet a rozklad hodnôt, snaha o provokáciu malomeštiackej spoločnosti

SURREALIZMUS
- Vychádza z dadaizmu, vodca – André Breton
- Zlom v nazeraní na človeka, chce oslobodiť človeka od konvencií, sloboda jednotlivca, ale aj celej spoločnosti
- Ovplyvnený Freudovou psychoanalýzou, sústreďuje sa na iracionálnu zložku človeka – ľudské podvedomie, dôležitá je úloha snov, spontánnosť, fantázia
- Automatické texty bez kontroly rozumu, estetického alebo morálneho zámeru; voľný verš, nepoužíva interpunkciu, písanie veľkých písmen
- Magnetické polia (1920) – Breton, Soupalt; manifest surrealizmu
- Nadja – Breton, najznámejší román

POETIZMUS
- Úzko spätý s českou avantgardnou skupinou Devětsil; založil ho Vítězslav Nezval v 20. rokoch, jeho teoretikom bol Karel Teige
- Poetizmus – manifest poetizmu, v tomto článku Teige zdôraznil aktívny vzťah k životu, nazval poetizmus felicitológiou
- Má za cieľ zobrazovať jednoduché krásy života, aby sa ľudia odpútavali od minulosti
- Oslobodzuje poéziu od symbolizmu a od smerovania k proletárskej otázke
- Inšpirovaný hravosťou dadaizmu, veľké množstvo básnických obrazov, zdroj inšpirácie – obrazotvornosť, fantázia, sen a poznávanie vzdialených krajín
- Poézia okamihu, voľné asociácie, pásmové básne; metafora – hlavný vyjadrovací prostriedok
- Hlavné témy: krása, radosť, šťastný život
- Predstavitelia: Vítezslav Nezval, Jirí Wolker, Jaroslav Seifert
 
Vítezslav Nezval
- zakladateľ surrealistickej skupiny v Čechách
 
Lyricko-epická skl. Podivuhodný kouzelník
 - vrchol poetizmu; montáž veršov, prirodzený spád jazyka, fotogenické básne – spolupráca  obrazu a textu
 - prvky poetizmu – očarenie cestovaním, exotikou, civilizáciou
 - neskôr ju zaradil do zb. Pantomíma
 
Zb. Pantomíma
 - b. Abeceda – súbor krátkych štvorveršových básničiek s asociáciami na jednotlivé písmená
 
Zb. Praha s prsty deště – zo surrealistického obdobia
 
B. Matka naděje – o životných hodnotách
 
Skl. Edison – nemá súvislú dejovú líniu, polytematická, oslava tvorivej práce vynálezcu, obraz kontrastov večerného veľkomesta
 
Jirí Wolker
- proletárska poézia, ale aj poetizmus; sociálna tematika, zastával sa chudobných
Zb. Host do domu
- jednoduchá, veršovaná, láska k ľuďom
- b. Veci – uvedomuje si realitu, miluje veci okolo seba, celý svet
Skl. Svatý kopeček
- dlhšia, spomienky na rodičov, detstvo, priateľov
Zb. Těžká hodina
- založená na kontrastoch; dospieva k názoru, že spoločnosť sa zmení iba vtedy, ak budeme aktívne bojovať
- soc. balady: Balada o očích topičových – láska k práci zostáva, Balada o nenarozeném dítěti

Jaroslav Seifert
- nositeľ Nobelovej ceny za literatúru
 
Zb. Na vlnách TSF – nadchýna sa technikou, využíva poetizmus a výraznú grafickú úpravu
 
Zb. Poštovní holub, Ruce Venušiny – vyjadruje lásku k životu, žene a prírode
 
Zb. Maminka – nepatetická oslava vlastnej matky
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.9)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.028