Svetová a slovenská literárna moderna

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča maturantkaa
Typ práce: Maturita
Dátum: 23.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 224 slov
Počet zobrazení: 23 493
Tlačení: 1 300
Uložení: 1 129
(80.ROKY 19.STOROČIA - 20.ROKY 20.STOROČIA)
 
Spol. sit.: 
silnejúca kapitalistická spoločnosť, hrozí blížiaca sa vojna, v popredí literatúry stoja tzv. “novodobí zbohatlíci”, ktorí opúšťajú morálne hodnoty a mravné istoty dovtedajšej spoločnosti. Proti tomuto stavu sa búria umelci, kt. opúšťajú tradíciu v poézii a ide im o čisté umenie bez vplyvu vedy a spoločnosti = dekadentní, úpadkoví, prekliati básnici, pretože odkrývali úpadok spoločnosti vo svojich dielach a proti úpadku bojovali tým, čo meštianstvo najviac pobúrilo. Proti amorálnosti spoločnosti stavajú svoju vlastnú amoralnosť, kt. je ale len zdanlivá v očiach spoločnosti. Heslom je pohoršiť (zahambiť) meštiakov a preto ich z prostredia meštiakov aj vydedili. Niektoré ich básne sú revolučné, no ich poézia sa vyznačuje citlivosťou zachytených útrap.
 
Predstavitelia: Charles Baudelaire,
Edgar Allan Poe,
Arthur Rimbaud,
Paul Verlaine
 
Prúdy:
Symbolizmus
Zo slova symbol - znak, označenie. Napr. Ivan Krasko - Otcova roľa (roľa - symbol domova). Symbolisti sa vyjadrovali pomocou náznakov, symbolov, obrazových pomenovaní (prenášanie významov, abstraktné a skryté predstavy,...) Autori nadriaďuju jednotlivca nad kolektív. Nejde o opis bežného vonkajšieho sveta ale o hľadanie toho zvláštneho v živote, skúmanie vnútorného života, zachytenie estetického zážitku. Uvádzajú do literatúry nový tzv. voľný verš. Sú plní vzbury a odporu voči spoločnosti, nevidia v nej nič kladné o čo by sa mohli oprieť = filozofický základ idealizmus
 
Parnasizmus
Parnasisti odmietajú spätosť umenia so spoločenskou realitou, nechcú byť spoločenský angažovaný. Zmysel vidia v dokonalej kráse umenia. Forma básne je často dôležitejšia ako obsah.
 
Impresionizmus
Prejavil sa najmä vo výtvarnom umení. Impresionisti sa snažili zachytiť bezprostredný subjektívny dojem, momentálny zážitok, vyjadrovali okamžité nálady (radosť, smútok, melanchólia, nostalgia, ...). Hlavný predstaviteľom bol P. Verlaine.
 
Senzualizmus
filozofický smer, ktorý uznáva pocity za zdroj poznania skutočnosti a všetko poznanie odvodzuje zo zmyslového vnímania.
   
Charles Baudelaire
- jeho detstvo i mladosť boli dramatické a poznamenali jeho osobnosť.
básnická zbierka KVETY ZLA – spôsobila rozruch v literarnom a v spoločenskom svete a preto bol hnaný až pred súd. Delí sa na 6 častí. Autor tu prijíma realitu, teda aj seba, cez postoj pozorovateľa, kt. si všíma každý detail. Prejavil sa tu básnikov poetický vývoj od romantizmu po symbolizmus. Využíva tu senzualizmus(zmyslové vnímanie), harmóniu, hl. je obraz prírody, kľúčové slová sú symboly, chrám, farby, človek, vôňa, zvuk vnímané zmyslami. Je tu zachytené očarenie zmyslov prírodou, ktorou autor prechádza. Nezaujíma ho vonkajší spoločenský život (filozofia, politika) len jeho citový zážitok.
 
Arthur Rimbaud
- v jeho tvorbe sa odráža nepokojná povaha. Poznáme tir obdobia jeho poézie:
1.obdobie – poznačené senzualizmom – očarený prírodou a znechutený malomestom ako symbolom skazenosti a amorálnosti
2.obdobie – sociálne motívy
3.obdobie – ovplyvnené mladickými predstavami o žívote, vytvoril nový konkrétny jazyk v poézii
zbierky: Iluminácie; Pobyt v pekle; Básne
 
Paul Verlaine
- bol medzi zakladateľmi symbolizmu
kniha básni PREKLIATI BÁSNICI
zbierka SATURNSKÉ BÁSNE – vplyv Baudelaira a vplyv parnasizmu. Básne sú plné motívov lásky, smútku, túžby. Obsahujú citové a zmyslové zážitky spoznávania prírody.
 
Predvojnové umelecké avantgardy Umelecké smery koncom 19.storočia sa prispôsobujú novej spoločenskej a umeleckej situácii. Začiatok 20. stor. vznikajú nové prúdy - avantgarda
 
Prúdy avantgardy:
Expresionizmus - vyjadruje vnútorný svet postáv a autorov
 
Futurizmus (budúcnosť)
- zakladateľ Filippo Marinetti. Futuristi ospevujú pokroky civilizácie. Budúcnosť vidia v technickom rozvoji. Zdroj krásy hľadajú v technike. Zrušili interpunkciu a oslobodili slová/vety od stálych väzieb.
 
Kubofuturizmus
- spojenie kubizmu (geometrické tvary) a futurizmu
 
Konštruktivizmus
- predstaviteľ Majakovskij. Dôraz sa kladie na logickú a racionálnu štruktúru diela
 
Imaginizmus - dôraz kladú na obrazotvornosť a predstavivosť vyjadrenú prirodzeným spôsobom aj vedeckým jazykom
 
Dadaizmus - vzniká v Švajčiarsku, zakladateľ Tristan Tzara. Založený na rozbíjaní viet a náhodnom spájaní dvoch slov. Snaha napodobniť detskú reč. Básne vznikajú ako protest proti nezmyselnému vojnovému vraždeniu a chcú negovať rozum. Základom je anarchizmus.
 
Pragmatizmus - vznikol v USA, založený na užitočnosti, je to filozofický prúd
 
Poetizmus
Vzniká v Prahe. Karel Teige napísal článik Poetismus – vysvetlil nový avantgardný prúd v literatúre, zvýrazňuje tu aktívny vzťah k životu, kt. je zachytený prostredníctvom citových a fantazijných schopností umelcov. Umelci ho chápali ako umenie žiť a užívať si, ako radosť zo zmyslového žívota. V próze je charakteristický tým že je oslabená fabula.
 
Surrealizmus 
- založený na prvkoch dadaizmu a zakladá sa na prelínaní sna a skutočnosti. Autor sa snaží slovom alebo písmom zachytiť pohyb myšlienky. Dielo vzniká ako spontánny tvorivý čin, ako odraz predstavovej živelnosti a podvedomia. Je proti literárnej tradícii. Hl predstaviteľ: André Bretón (napísal manifest surrealizmu)
 
Guillaume Apollinaire
- bol vedúcou osobnosťou avantgardy 20.storočia. Jeho tvorba je prechodom medzi symbolizmom a surrealizmom.
básnická zbierka ALKOHOLY - zobrazil tu svoje dojmy, postrehy, nálady, videnia.
Úvodná báseň má názov Pásmo – kubistický obraz (mozaika), kde má každý pocítiť svoje miesto (návraty do detstva, smútok, humor, ročné obdobia). Niečo ako filmová  montáž. Má prvky futurizmu – chýba interpunkcia, využíva bohatý slovník, od hovorového jazyka cez odborné a technické výrazy po mologizmy.
- KALIGRAMY – krátke básne so zaujímavou formou.

Vladimír Majakovskij
- začínal medzi kubofuturistami, neskôr založil nový smer konštruktivizmus
- používa stupňovitý verš, jeho štýl je svojský, poézia satiristická, burcujúca, revolučná ale aj vulgárna., často využíva drsný slovník
- poémy: 150 miliónov; V.I.Lenin; Ľavý front
   
Janko Jesenský
- začína intímnou poéziou postupne prechádza k občianskej a politickej, v kt. odráža základné problémy spoločnosti a doby
- zbierka VERŠE – prevažne ľúbostné motívy, nový pohľad na ženu – vidí v nej rovnocenného partnera mužovi, jemnú a citlivú bytosť. Lásku chápe ako prirodzený ľudský cit a zážitok. Opisuje aj veľkomesto – prostredie plné vzruchu, kde sa žije navonok veselo ale kde tieto radosti majú aj svoju rubnú stranu prirovnáva ho k prostrediu domova a dojde k záveru že musí osláviť domov = národný motív
- zbierka ZO ZAJATIA – tiež obsahuje tému lásky, kt. chápe ako pevný ľúbostný cit. Je tu opisaný aj vzťah k vlasti a materčine. – romanticko-symbolicko-impresionistická
- zbierka VERŠE II. – nadväzuje na zbierku Verše – básne realizmu
- próza: zbierka poviedok a noviel  MALOMESTSKÉ ROZPRÁVKY – odhaľuje tŕnisté stránky malomeštiactva pomocou humoru a satiry. Medzi jednu z najúspešnejších poviedok ktorá bola aj sfilmovaná patrí Štvorylka.   román DEMOKRATI – má 2 časti. Vrchol autorovej tvorby.Román sa odohráva v mestskom prostredí a všíma si tu politické pomery v prvej ČSR. Zobrazuje tu širokú škálu spoločenských vrstiev. Formou humoru a satiry poukazuje na nedostatky spoločnosti.Kritizuje malomeštiacku morálku. Román je nadčasový.  
Ivan Krasko - námety čerpá z osobného života  a reaguje na sociálny a národný útlak na Slovensku. Zaznamenáva osobný smútok a bôľ, kt. splýva s bôľom a rozhorčením nad zlou sit. slovenského národa
- zbierka  NOX ET SOLITUDO – reakcia na svoj trpký údel i  na údel slovenského národa a ľudu. Jeho básne odrážajú jeho bezprostredné pocity – hlavne smútok. Lyrického hrdinu (sám seba) umiestnil do búrnej tmavej noci. Smútok má objektívne (zamyslenie nad súčasným životom) a subjektívne (básne píše ďaleko od domova) príčiny. (báseň nedeľný večer – spmína na matku, domov, plná melanchólie)
- zbierka  VERŠE – prechod od osobných ku celospoločenským problémom.
  Trojica soc. básni: Otcova roľa, Baníci, Otrok – autor sa štylizuje do podoby otroka, aby mohol lepšie poukázať na otrocký údel národa, kt. sa nechá zotročiť a nevzbúri sa. Symbol útlaku = zohnutý chrbát, sklopený zrak, rany biča. Záver je revolučný, priprava na vystretý chrbát, na vzburu.
 
Peter Bezruč
- poézia národneho a sociálneho odboja
zbierka SLEZSKÉ PÍSNĚ – zachytáva národné a sociálne problémy svojho národa a tiež svoje osobné problémy. Píše zväčša sociálne balady, ktoré majú tvrdý a úderný slovník (báseň Maryčka Magdonova)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4.7)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017