Literatúra ako umenie

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 28.02.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 493 slov
Počet zobrazení: 9 647
Tlačení: 416
Uložení: 437
Literatúra ako umenie. Literárne periódy v chronologickom slede a ich charakteristika
Pojmy: bájka, alegória

Umenie  - je súčasť spoločenského vedomia a špecifický odraz skutočnosti
  - je to aj súhrn umeleckých diel, ktoré vytvoria  umelci
Spoločenské funkcie umenia:
· umelecko-estetická funkcia
· výchovná funkcia
· zábavná, oddychová a rekreačná funkcia
 
Druhy umenia
· výtvarné umenie (maliarstvo, sochárstvo, grafika, …)
· slovesné umenie (poézia, próza, dráma) , čiže literatúra
· hudba
· divadelné umenie
 
Názov literatúra pochádza z latinčiny zo slova littera (písmeno). Slovo literatúra má dvojaký význam:
-  v širšom zmysle slova sú to všetky slovesné diela , umelecké aj neumelecké texty (vedecké, politické, právnické, náboženské, publicistické)
-  v užšom zmysle slova sa pod pojmom literatúra chápu iba diela umeleckej povahy, čiže texty vytvorené a napísané s estetickým zámerom, tieto nazývame aj umelecká literatúra, krásna literatúra alebo beletria. Diela vychádzajú z reality, ale úlohu tu zohráva aj autorova fantázia a fikcia. Jej súčasťou je aj folklór, t.j. diela ústnej ľudovej slovesnosti.
 
Svetová literatúra je súhrn najlepších diel rôznych literatúr, ktoré sa stali spoločným majetkom celého ľudstva
Európska literatúra je súhrn literatúr, ktoré vyrástli zo spoločného základu
Národná literatúra je súbor všetkých literárnych diel, ktoré napísali autori jedného národa.
 
Rozdelenie svetovej literatúry:
 
STAROVEKÁ  LITERATÚRA  (3 000 r. pnl – 500 r. nl)
1. orientálna:  literatúra blízkeho východu (sumerská, staroegyptská, hebrejská),
indická, perzská, čínska
  2.  antická a) grécka (900 r. pnl – 500 r. pnl)
 b) rímska ( 300 r. pnl – 500 r. nl
 
NOVOVEKÁ  LITERATÚRA
1. staršia:  stredoveká (5. st. – 15. st.) 
  humanizmus a renesancia (14. st. – 17. st.)
  baroková literatúra (16. st. – 18.st.)
 
2. novšia: klasicizmus (17. st. – 18.st.)
  preromantizmus a romantizmus  (koniec 18. st. – polovica 19. st.)
realizmus (2. polovica 19. st.  – zač. 20 .st.)
 
3. súčasná:  literárna moderna (1880.  – 1920)
    medzivojnová literatúra (1918 - 1945)
  literatúra po druhej svetovej vojne
  súčasná literatúra
 
Rozdelenie slovenskej literatúry:
- je podobné ako pri svetovej literatúre, ale staroveká literatúra na Slovensku nebola. Literatúra začína až v stredoveku, okolo r. 800, po príchode Konštantína a Metoda.
 
1. STARŠIA SLOV. LITERATÚRA (800 – 1780)
A. Stredoveká literatúra (800 – 1500)
B. Humanistická a renesančná literatúra (1500 – 1650)
C. Baroková literatúra (1650 – 1780)
 
II. NOVŠIA SLOV. LITERATÚRA (1780 - 1945)
A. Klasicizmus (1780 – 1830)
B. Preromantizmus a romantizmus (1830 – 1850)
C. Od romantizmu k začiatkom realizmu (1850 – 1875)
D. Realizmus (1875 – 1905)
E. Slovenská literárna moderna (1905 – 1918)
F. Medzivojnová literatúra (1918 – 1945)
 
III. SÚČASNÁ SLOV. LITERATÚRA (od r. 1945)
A. Literatúra po druhej svetovej vojne (1945 – 1948)
B. Literatúra v rokoch 1948 –  1989 (obdobie socializmu)
C. Literatúra po roku 1989
 
Každé obdobie literatúry (svetovej aj slovenskej) malo svoje typické témy, žánre, útvary, hlavných hrdinov, spôsob tvorby, výrazové a básnické prostriedky.
 
Antická literatúra
· hrdinom nie je obyčajný človek, je to panovník alebo človek obdarený nadprirodzenou silou a odvahou,  vystupujú v nej bohovia s ľudskými vlastnosťami, sú dobrí i zlí
· Homér - Ilias a Odysea – hrdinské eposy z dôb trójskej vojny
· Sofokles:  dráma Antigona
· Ovídius – Metamorfózy (Premeny) – 250 bájí
 
Stredoveká literatúra
· pri moci sú feudáli a cirkev → modli sa a pracuj, orientácia na nadpozemský život
· hlavný hrdina – svätec (askéta = človek, ktorý si naschvál veci odopiera, trpí))
· náboženské piesne, kázne, modlitby, hagiografie (životopisy svätých), mystériá (náboženské hry)
· hlavný hrdina – rytier, oddaný panovníkovi; ospievanie panovníka, zidealizovaný
· francúzska literatúra – epos Pieseň o Rolandovi
· nemecká literatúra – epos Pieseň o Nibelungoch
· ruská literatúra – epos Slovo o pluku Igorovom
· Moravsko-panónske legendy – Život sv. Konštantína a Život svätého Metoda
 
Humanizmus a renesancia
 príklon k pozemskému spôsobu života
hrdina - vo väčšine je to šľachtic – príslušník vyššej alebo strednej spoločenskej vrstvy
· vyznačuje sa silnými myšlienkovými a citovými protikladmi
· človek schopný bojovať za vznešené ideály, často končí tragicky
· zobrazenie ľudských, pozemských starostí a radostí; radostné prežívanie života na zemi
· literárne druhy a žánre: · poézia – sonet, próza – román,  dráma – tragédia
· Giovanni Boccaccio – Dekameron – zbierka 100 noviel
· Miguel de Cervantes – Dômyselný rytier Don Quijotte de La Mancha – paródia na rytierske romány
· Wiliam Shakespeare
· komédie (Veselé panie z Windsoru, Sen noci svätojánskej, Skrotenie zlej ženy, ...)
· tragédie (Hamlet, Rómeo a Júlia, Othello, ...)
· historické hry (Richard III., ...)
Barok
 orientácia na nadpozemský život, ale píše sa aj svetská literatúra
 Torquato Tasso – epos Oslobodený Jeruzalem
John Milton – duchovné eposy Stratený raj, Raj znovu nájdený
 Ján Amos Komenský: duchovný epos Labyrint světa a ráj srdce
učebnice a školské príručky: Veľká didaktika (Didactica magna)
Hugolín Gavlovič – zbierka básní Valaská škola, mravú stodola:
 
Klasicizmus
kladie sa dôraz na rozum, racionálne myslenie, strohé pravidlá písania:
nebol dovolený druhový a žánrový synkretizmus (nemôžu sa prelínať druhy a žánre
členenie žánrov na: vysoké – óda, elégia (poézia), tragédia (dráma) a nízke – bájka, komédia
Moliére –Lakomec, Zdravý nemocný
Pierre Corneille – tragédie (napr. Cid)
Jozef Ignác Bajza: prvý slovenský román René mláďenca príhodi a skúsenosťiAnton Bernolák – jazykovedné diela (kodifikoval spisovnú slovenčinu): Jazykovedno-kritická rozprava o slovenských písmenách, Slovenská gramatika Slovár S- Č- L-N-U 
Juraj Fándly: Dúverná zmlúva medzi mňíchom a diáblom
Ján Hollý: Svatopluk, Cirillo-Metodiada, Sláv
Ján Kollár:  Slávy dcera  
 literárni hrdinovia vynikajú predovšetkým zvýšeným vlasteneckým cítením
 
Preromantizmus a romantizmus
odklon od racionalizmu, návrat k prírode, hľadanie ideálu v rodinnom, prírodnom, prostom dedin. živote
Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller
spisovatelia preciťujú rozpor medzi snom a skutočnosťou
hrdinovia sa často odcudzujú spoločnosti, pociťujú osamelosť, skľúčenosť a smútok z bytia, často končia tragicky, sú schopní a ochotní obetovať sa za svoje ideály (titanizmus)
hrdinovia sú často idealizovaní, prežívajú silné vášne a sú aj z nižších vrstiev (zbojníci)
Victor Hugo – Chrám Matky Božej v Paríži
lord George Gordon Byron – Childe Haroldova púť
Alexander Sergejevič Puškin – Eugen Onegin
Karel Hynek Mácha – Máj
Karel Jaromír Erben
Ľudovít Štúr
Samo Chalupka – Mor ho!
Janko Kráľ – Zakliata panna vo Váhu a divný Janko
Andrej Sládkovič – Detvan, Marína
Ján Botto – Smrť Jánošíkova
Juraj Miloslav Hurban – Olejkár
Ján Kalinčiak – Reštavrácia
 
Realizmus
súvisí s priemyselnou revolúciou a rozvojom prírodných vied i filozofického myslenia
reálne je to, čo si môžeme zmyslami overiť alebo poznatkami dokázať
zobrazuje postavy zo všetkých spoločenských vrstiev, všedný život
sestry Brontëové: Jana Eyrová, Búrlivé výšiny
Charles Dickens – romány Oliver Twist, David Copperfield, Pamäti rodu Pickwickovcov
Honoré de Balzac – Ľudská komédia:
Fiodor Michajlovič Dostojevskij – Zločin a trest:
Lev Nikolajevič Tolstoj – Vojna a mier
Nikolaj Vasilievič Gogoľ – Revízor
Jan Neruda – Povídky malostranské
Pavol Orzságh Hviezdoslav – Ežo, Gábor Vlkolinský, Hájnikova žena, Krvavé sonety
Martin Kukučín –Dom v stráni, Keď čik z Chochoľova umrie
Božena Slančíková-Timrava –Ťapákovci
Jozef Gregor-Tajovský – Statky – zmätky, Ženský zákon
Janko Jesenský – zbierka noviel Malomestské rozprávky
 
Literárna moderna
výraznejšie prenikanie vedeckých a technických poznatkov do praktického života, zrýchlené striedanie umeleckých smerov
hlavná postava je samotárska, je v konflikte so spoločnosťou, jej pocity sú zobrazené cez
pocit bezmocnosti, pesimizmus, rozvíja sa hlavne poézia
Ivan Krasko (Verše)
Charles Baudelaire – zbierka básní Kvety zla
Jean Arthur Rimbaud  – Pobyt v pekle
 
Medzivojnová literatúra
odráža pohnuté zážitky človeka z vojnových čias
stratená generácia (Ernest Hemingway (Komu zvonia do hrobu),
Erich Maria Remarque (Na západe nič nového)
Milo Urban (román Živý bič),
Jozef Cíger-Hronský (román Jozef Mak),
lyrizovaná próza, naturizmus: Ľudo Ondrejov, Margita Figuli, Dobroslav Chrobák, František Švantner, Milo Urban, Jozef Cíger-Hronský,
subjektívnosť umeleckej výpovede, postavy sú opradené tajomstvom
vitalizmus (oslava života) – Ján Smrek (zbierka básní Cválajúce dni)
moderná katolícka poézia – Rudolf  Dilong, Ján Silan – úsilie o čistú duchovnú lyriku
 
Literatúra po druhej svetovej vojne
Množstvo smerov: existencializmus, neorealizmus, naturalizmus, Bítnici, Rozhnevaní mladí muži, tvorba socialistických autorov, priečinková tvorba
Autori svetovej literatúry:

Jean – Paul Sartre
Alberto Moravia
Norman Mailer
Jack Kerouac
Jerome David Salinger 
John Osborn,
George Orwel
Bohumil Hrabal
Alexander Solženicyn
absurdná dráma Eugéne Ionesco Samuel Beckett
Tenessee Williams
John Osborn

Autori slovenskej literatúry:
Básnici: Kostra, Horov, Plávka, Mihálik, Rúfus, Válek,Trnavskí konkretisti, Osamelí bežci
Prozaici: František Hečko, Vladimír Mináč, Dominik Tatarka, Rudolf Jašík, Ladislav Mňačko
Peter Jaroš, Rudolf Sloboda, Vincent Šikula, Ladislav Ballek, Dušan Mitana
Dramatici: Štefan Králik, Ivan Bukovčan, Peter Karvaš, Osvald Zahradník, S. Štepka, M. Lasica, J. Satinský
 
Bájka – je vymyslený príbeh s výchovným zacielením, v ktorom zvieratá alebo neživé predmety konajú a hovoria ako ľudia. Veršovaná alebo prozaická forma. Vždy z nej vyplýva ponaučenie.
Vyrozprávaný dej sa podáva ako alegória (inotaj).
 
Báj (mýtus) – je niečo iné, epický žáner, ľudový pôvod, príbehy z dávnych dôb o stvorení sveta, človeka, prírodných javoch...
 
Alegória je druh rozvinutej metafory, čiže nepriame pomenovanie deja, udalosti, myšlienky. Najznámejšie sú zvieracie bájky – alegórie zo života zvierat – ezopské bájky. U nás ich písal J. Záborský, S. H. Vajanský, M. Rázus.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné témy z literatúryOdporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.025