Lyrika, lyrické žánre, členenie lyriky

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 28.02.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 440 slov
Počet zobrazení: 33 547
Tlačení: 1 133
Uložení: 1 025
Lyrika,  lyrické žánre, členenie lyriky podľa prístupu autora ku skutočnosti a podľa tematiky
Hospodine, pomiluj ny
S. H. Vajanský- Zima
M. Kováč -Múzeum
Š. Moravčík- Vianočná britva
Slivková záhrada(Stará kolektívna báseň)

LYRIKA( z gréck. lyrika - verše sprevádzané hrou na lýre)
-je jeden zo základných literárnych druhov (popri epike a dráme)
-typickou formou lyriky je-  verš
-vyjadruje subjektívne autorove : pocity, myšlienky, nálady (chýba v nej dej)
-je v prvom rade básnickým druhom. Lyrické výpovede v próze sú len okrajovou výnimkou( lyrizovaná próza)
-konkrétna báseň vyjadruje jednu základnú myšlienku, jeden silný zážitok z viacerých hľadísk
-lyrický text sa realizuje básnickými ( poetickými) vyjadrovacími prostriedkami (metafory, metonymie, personifikácie, epitetá...)
-autora v nej zastupuje lyrický subjekt
-pre lyriku je charakteristická predovšetkým-  viazaná reč ( rytmus, verš, rým, intonácia)
 
-podľa témy sa člení lyrika na : osobnú, prírodnú, ľúbostnú, vlasteneckú, sociálnu, náboženskú
 
-žánre lyriky:  a) staršie: óda, elégia, hymnus, epigram, epitaf, sonet, pieseň...
b) novšie:  pásmo, kaligram, cyklická báseň...
 
ÓDA –je lyrická báseň- oslavná pieseň, väčšieho rozsah, oslavujúca významnú osobnosť, mladosť, kolektív, národ, slobodu, vlasť....
ELÉGIA- alebo žalospev- je lyrický žáner, ktorým básnici vyjadrujú smútok nad smrťou nejakej osoby
-žiaľ z osobných sklamaní, bolesť z nešťastia národa
EPIGRAM- je krátka báseň, najčastejšie so satirickým obsahom, vyznačuje sa prekvapujúcim vyústením, pointou
-predstavuje 2-dielnu báseň: v prvej časti–sa nastoľuje problém, myšlienka, v druhej –sa prekvapivým, vtipným spôsobom rieši
 
Hospodine, pomiluj ny ( báseň)  -  je náboženská lyrika- ide o veršovanú modlitbu
-v  období stredoveku prevažovala náboženská lyrika ( Proglas, Vitaj, milý Spasiteľu...)Tematika stredovekej lyriky sa odvíjala od dominantného postavenia kresťanstva a cirkvi, ktoré určovali morálku, spoločenské myslenie, názory na umenie. Najvyššou literárnou autoritou bola Biblia
 
SVETOZÁR HURBAN VAJANSKÝ- predstaviteľ slovenskej realistickej literatúry
-napísal prvú realistickú básnickú zbierku v slovenskej literatúre Tatry a more
-písal poéziu a prózu
 Zima (báseň) - úryvok z prírodnej lyriky: v texte prevažuje dynamický opis zimnej prírody
 
MIKULÁŠ KOVÁČ – MÚZEUM( úryvok)
-sociálno-historická lyrika: v básni sa autor vyrovnáva s konkrétnym historickým faktom( vyhladzovacie koncentračné  tábory), ktorý postihol  istú spoločenskú skupinu( Židov)
-pôvodný názov básne je Osvienčim 1958
 
ŠTEFAN MORAVČÍK –VIANOČNÁ BRITVA
-je polytematická báseň, ktorej jadrom je umelecké hodnotenie vzťahu muža a ženy
-paródia medziľudskej intimity a ľúbostnej lyriky, sarkazmus prázdneho vzťahu, odosobnenosti, odcudzenia
 
SLIVKOVÁ ZÁHRADA ( Stará kolektívna báseň)
-je výsledkom tvorivého stretnutia 3 spisovateľov  konkretistov:  Ľ. FELDEKA, J. MIHALKOVIČA a duchovne spríbuzneného prozaika R. SLOBODU
-tvorivá metóda, vďaka ktorej vznikal báseň Slivková záhrada, vychádza zo spontánneho, asociatívneho nadväzovania na obrazy spolutvorcu
- ukážka je príkladom hravého básnického jazyka
-dá sa povedať, že kolektívny prístup odstraňuje z tvorby básne akýkoľvek rozumný program, podľa ktorého by bolo možné báseň konštruovať
- v podstate ide o experiment založený na umeleckej imaginácii a neočakávaných lyrických zvratoch
-takýto postup pomáha vzájomnému poznaniu i sebapoznaniu tvorcov, súčasne poskytuje nezvyčajný obraz umeleckej komunikácie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné témy z literatúryZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014