Literárna veda

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: kajka (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 10.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 608 slov
Počet zobrazení: 5 103
Tlačení: 366
Uložení: 379
Literárna veda
- spoločenskovedná disciplína, ktorá skúma literárne diela, tvorbu spisovateľov, literárnohistorický
  vývin, jednotlivé javy literárneho života, spoločenský príjem literatúry
- jej časti:
ü  Literárna história/dejiny literatúry (výskum literatúry v jej dejinnom vývoji)
ü  Teória literatúry (zaoberá sa podstatou, funkciou a spôsobom jestvovania literárneho diela ako jazykového umeleckého výtvoru)
ü  Literárna kritika (posúdiť a zhodnotiť literárne dielo)
ü  Komparatistika (skúmanie vzájomných vzťahov a súvislostí národnej literatúry v širšom medzinárodnom rámci)
ü  Literárna folkloristika (využívanie prvkov a motívov ľudovej slovesnosti)
ü  Bibliografia – pomocné odvetvie (informatívne záznamy o dielach)
 
- úzko súvisí s estetikou a jazykovedou
-  prvoradou úlohou estetiky je vysvetľovať špecifické vlastnosti umeleckého diela, ktoré sa
vydeľujú na základe estetických kategórii (krása, estetická miera, harmónia, pôvab, ideál)
-  jazykoveda pomáha hlavne pri rozlíšení príznakových a nepríznakových  prostriedkov. Za príznakové pokladáme napríklad pejoratíba, zdrobneniny, eufemizmy, slová s pozitívnym alebo negatívnym zafarbením...
-   
- názov literatúra pochádza z latinčiny zo slova littera (písmeno)
- pri tvorbe diela si kladie za cieľ vyvolať v čitateľovi estetický zážitok, prežívanie. Z tohto hľadiska delíme
  literatúru na:
ü  Vecnú
ü  Umeleckú
 
Vecná literatúra:
- súbor všetkých písomných prejavov okrem umeleckej literatúry
- člení sa na 3 základné okruhy:
  1. Odborná literatúra
  2. Publicistická literatúra
  3. Administratívna lietartúra
- ide v nej o informácie zodpovedajúce realite
 
Umelecká literatúra:
- tiež vychádza z reality, ale predpokladom na umelecké zovšeobecnenie javov skutočnosti je fikcia
- hlavná  je fantázia tvorcu
- jej súčasťou je aj folklór (diela ústnej ľudovej slovesnosti)
- nazýva sa aj krásna literatúra (čím sa vyzdvihuje zámer vytvárať estetické hodnoty)
 
LITERÁRNE DIELO
- písomný alebo ústny výtvor realizovaný v príslušnom národnom jazyku
- predstavuje duchovnú hodnotu, pričom jeho kvalita závisí od pôvodnosti, inšpiratívnosti a
  prepracovanosti
- estetické pôsobenie literárneho diela sa uvoľňuje pri komunikácii
 
PERIODIZÁCIA SVETOVEJ LITERATÚRY
· Staroveká literatúra ( 3000 p.n.l. - 500 n.l.)
- orientálna: Sumerská, Akadská, Čínska, Indická, Hebrejská, Staroegyptská
- antická - grécka literatúra
  - rímska literatúra
· Stredoveká literatúra ( 5. st. - 15. st.)
- orientálna: Čínska, Perzská, Arabská, Staroindická
- európska: Francúzska, Nemecká, Španielska, Rímska, Anglická
· Humanizmus a renesancia ( 14. st.  - 17. st.)
Shakespeare
· Baroková literatúra ( 16. st.  - 18. st.)
- ozdobná lit. založená na ozdobnom jazyku
· Klasicizmus ( 17. st. - 18. st.)
Moliére
· Preromantizmus a romantizmus ( koniec  18. st.  -  1. ½ 19. st.)
V. Hugo, Puškin
· Realizmus ( 2. ½ 19. st. – začiatok 20. st.)
Honoré de Balzac, Anna Kareninová
· Svetová literatúra v období moderny ( 80. roky 19. st. – 20. roky 20. st.)
· Medzivojnová literatúra ( 1918- 1945)
E.M. Remarque, Rollaind
· Svetová literatúra po roku 1945
Steinbeck
 
PERIODIZÁCIA SLOVENSKEJ LITERATÚRY
· Staršia slovenská literatúra (800 – 1780)
- Stredoveká literatúra (800 – 1500)
- Humanizmus a renesancia (1500 – 1650)
- Barok (1650 – 1780)
· Novodobá slovenská literatúra (1780 – 1905)
- Klasicizmus (1780 – 1830)
  Bernolák, Hollý, Fándly, Bajza
- Preromantizmusromantizmus (1830 – 1850)
  Štúrovci: Bottó, Štúr, Kalinčiak
- Prechod od romantizmu k realizmu (1850 – 1875)
  Polárik, Záhorský
- Realizmus (1875 – 1905)
Timrava, Kukučín, Wansová, Tajovský
· Slovenská literatúra  20. storočia
- Slovenská literárna moderna (1905 – 1918)
- Slovenská medzivojnová literatúra (1918 – 1945)
- Slovenská literatúra po 2. sv. vojne (1945 – 1989)
- Súčasná slovenská literatúra (1989- súčastnosť)
 
LITERÁRNY SYSTÉM A LITERÁRNE PODSYSTÉMY
· Literárny systém – jednotlivé literárne diela
- je otvorený smerom k iným druhom umenia a čerpá od nich námety, témy, impulzy, na druhej strane ovplyvňuje iné umelecké systémy
- jeho podstatu tvorí umelecká literatúra s najvyššími estetickými i umeleckými kritériami a hodnotami
· Literárne podsystémy
  - dopĺňajú a kompletizujú literárny systém, vyznačujú sa osobitným poslaním v živote spoločnosti, lebo plnia predovšetkým úžitkovú - poznávaciu, zábavnú, výchovnú a inú funkciu
- Populárna literatúra
- Dobrodružná literatúra
- Literatúra faktu
- Science - fiction (vedecko - fantastická literatúra)
- Literatúra pre deti a mládež
- Slovenský folklór
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Literatúra teóriaOdporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017