Román

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča kajka (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 10.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 913 slov
Počet zobrazení: 29 202
Tlačení: 991
Uložení: 913
ROMÁN
- žáner veľkej epiky
- najznámejší a najrozšírenejší žáner súčasnej prózy
- z hľadiska obsahu i rozsahu a použitia kompozičných a štylistických prostriedkov sa vyznačuje veľkou
  pestrosťou
- zobrazuje široký okruh života, obyčajne v dlhšom časovom rozpätí, preto má veľký rozsah
- využíva všetky 3 zobrazovacie postupy (epický, lyrický, dramatický), pričom základný je
  epický postup- to, že rozprávame príbeh
  (lyrický postup- opis pocitov, statický opis)
  (dramatický postup - dialógy medzi postavami)
- základom deja je rozprávanie udalostí pričom autor necháva jednotlivé postavy konať, hovoriť, myslieť
  i cítiť
- dej románu je zväčša zložitý, výnimkou je psychologický román, v ktorom sa autor ponára do duše 1
  postavy a sleduje viac psychické stavy človeka ako vonkajšie udalosti
- v románe rozlišujeme hlavnú dejovú líniu (konanie hlavných postáv) a vedľajšie dejové línie
- rozsah nie je presne určený, ale pohybuje sa od cca 60 000 – 200 000 slov
- spojením viac románov do 1 celku vznikajú:
ü  dilógia
ü  trilógia
ü  tetralógia
ü  kvartalógia
ü  pentalógia ...
 
Druhy románu:
- rozlišujeme ich viacero
- členíme podľa rôznych hľadísk
 
1. Podľa povahy deja:
  A. reálne možný (realistický, skutočný) 
  B. nereálny
 
- podľa tohto kritéria poznáme román realistický, naturalistický, dobrodružný, utopický, román literatúry
  faktu, romantický román
 
2. Podľa času deja románu:
A. historický
B.  súčasný (román so súčasnou tématikou)
C. utopický
 
3. Členenie z hľadiska historického aspektu:
- istý typ románu sa tvoril len vo vymedzenom časovom období
- napr. rytiersky – v období stredoveku
socialistický – v období socializmu (1945-89)
naturalistický – v období realizmu
 
4. Podľa témy, ktorú zobrazuje:
A. rodinný
B. sociálny
C. dedinský
D. spoločenský ...
 
5. Podľa kompozičných postupov (princípov):
A. román napísaný denníkovou formou
B. formou dialógu (dialogický)
C. cestopisu (cestopisný)
 
6. Podľa spôsobu spracovania témy:
A. humanistický
B. satirický
C. experimentálny
D. didaktický (výchovný)
- klasický román má však svoju vymedzenú kompozíciu, ktorá obsahuje 2 časti- zauzlenie
  - rozuzlenie
- na samom začiatku, ktorý nazývame aj expozícia, autor oboznamuje čitateľa s hlavnými postavami,
  objavujú sa prvé konflikty a zápletka sa rozvíja a zauzľuje
- vyvrcholenie deja sa nazýva kríza
- po nej nastáva rozuzlenie zápletky, pričom konflikty sa ukončia buď kladným alebo záporným riešením
 
Vývoj  románu:
- 1. román vznikol už v antike a bol to román s ľúbostnou tematikou, napísaný v 3. st. p.n.l.
  názov: DA-NIS A CHLOÉ
  autor: LANGOS
 
- romány sa v starovekej literatúre veľmi nerozvíjali, rozšírené boli hlavne veľké epické skladby, ktoré boli
  veršované a zväčša zobrazovali vyššiu spoločenskú vrstvu
- román sa rozvíjal ako menej hodnotný žáner, snažil sa zobrazovať každodenný život a bol písaný v
  neviazanej podobe - ako próza
- v 13.-15. st. (od 13.st) vznikajú tzv. rytierske romány, ktoré parodizovali život rytierov, za prelomový
  román sa považuje dielo Gargantua a Pantagruel (REBELAIS), ktorý vznikol vo FR v období humanizmu
  a renesancie, a taktiež román Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha (MIGUEL CERVANTES DE
  SAAVEDRA) - je paródiou na rytierske zápasy
- Robinson Crusoé (DANIEL DEFOÉ)
- tieto romány majú formu tzv. pikareskného románu, ktorý vznikol v 15., 16. st. v španielskej literatúre a
  jeho hlavnou postavou je šibal, veselý tulák, ktorý sa pohybuje z miesta na miesto, pričom jeho
  putovanie umožňuje spájať rozličné udalosti.Hlavný hrdina sa vyznačuje chytráctvom a podnikavosťou
  a z tohto románu sa v 18.st vyvinul napr.: výchovný románfilozofický román
 
- v 18.st sa objavujú už aj prvé psychologické romány, pričom román sa naplno rozvinul v 19.st (v období
  realizmu) a to v tvorbe:
  HONORE DE BALSACA: - Otec Goriot
  - vytvoril cyklus – ľudská komédia (100 románov)
  LEVA NIKOLAJEVIČA TOLSTÉHO - Vojna a mier
- Anna Kareninová
  FIODORA MICHAJLOVIČA DOSTOJEVSKÉHO- naplno rozvinul román
  - Idiot
  - Zločin a trest
Prvý slovenský román
- v 18.st v období klasicizmu
- od JOZEFA IGNÁCA BAJZU- René mládenca príhody a skúsenosti
- v období romantizmu sa román na Slovensku veľmi nevyvíjal
- najviac sa vyvíjal v 19.st v období realizmu a to v tvorbe:
  S.H. VAJANSKÝ- Koreň a výhonky
  E.M. ŠOLTÉSOVÁ- Proti prúdu
  -  Moje deti
  M. KUKUČÍN- Dom v stráni
 
- v 20.st sa v slovenskej literatúre vyvíjajú rôzne druhy románu a to:
ü  sociálno-psychologický román
J.C.HRONSKÝ- Jozef Mak
MILO URBAN- Živý bič
 
ü  socialistický román (po roku 1945)
PETER JILEMNICKÝ- Kronika
 
ü  generačný román
FRANTIŠEK HEČKO- Červené víno
PETER JAROŠ- Tisícročná včela
 
ü  historický román
VLADIMÍR MINÁČ
A. HYKIŚ
 
ü  vojnový román
RUDOLF JAŠÍK- Námestie sv. Alžbety
LADISLAV MŃAČKO- Smrť sa volá Engelchen (anjelik po nemecky)
LADISLAV ŤAŽKÝ- Amen Maria
  - Samí dobrí vojaci
 
ü  regionálny román
L. BALLEK- Agáty (južné slovensko)
 
- v 50. rokoch 20.st sa vo svetovej literatúre rozvinul tzv. Nový román (antiromán) a to hlavne vo FR lit.
- popiera všetky zásady klasického románu (Balsacovský román)
- popiera (neuznáva) vnútorný monológ
- dejová línia je slabá
- vyzdvihuje dialóg
- zameriava sa na vnútorné prežívanie jednotlivých postáv
- v diele je málo postáv, nie sú to rozsiahle romány
- romány: Žiarlivosť
  Sloboda v rámci slovenského antirománu
P.JAROŠ
J.JOHANIDES
- zakladateľ antirománu: GRILLED
 
Postavy v literárnom diele:
- v epickom a dramatickom diele musí autor vytvoriť postavy, aby cez ne mohol stvárniť rôzne životné situácie
- charakterom sa označuje súhrn povahových vlastností, ktoré určujú správanie a konanie tej či onej
  postavy
- hrdinom sa nazýva postava, ktorá zobrazuje predovšetkým kladné ľudské vlastnosti
- rozoznávame 2 základe spôsoby zovšeobecňovania (vytvárania) postáv:
  1.IDEALIZÁCIA- autor pomocou nej zovšeobecňuje výnimočné vlastnosti človeka, ktoré podáva ako
vzor, ideál (hrdinstva, odvahy, vlastenectva, nespravodlivosti mravnej čistoty)
- diela: Smrť Jánošíkova (J.BOTTO)
  Detvan (SLÁDKOVIĆ)
  Antigona = ideál čistoty, spavodlivosti (SOFOLKLES)
  Bedári (VICTOR HUGO)
  William Tel
 
2. TYPIZÁCIA- vytváranie individuálneho človeka, jeho duševných a telesných vlastností
  - vyžaduje si aj individualizáciu prostredia, kt. obklopuje postavu, pričom zámerom autora
je vytvoriť typický obraz o človeku s typickým charakterom
  - diela: Otec Goriot
Jozef Mak
Keď báčik z Chochoľova umrie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Literatúra teóriaZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015