Kompozícia epiky

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: kajka (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 07.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 234 slov
Počet zobrazení: 51 911
Tlačení: 1 318
Uložení: 1 191

Kompozícia epiky (kompozičné postupy) 

Kompozícia je usporiadanie tematických a jazykovo-štylistických prostriedkov do jednotného systému. V epickom texte je primárnou tematickou kategóriou rozprávač, v lyrickom lyrický subjekt. 

Dramatický text sa iba zriedkavo má konkrétneho rozprávača, realizuje sa predovšetkým v dialogickej forme. Kompozícia epického textu sa odvíja  od témy.

Tematickými kategóriami sú: 
1. dej
2. postava
3. prostredie
 
Medzi postavami dochádza ku konfliktom, ale postavy a dej sú určené prostredím a časom. Samo dielo sa realizuje prostredníctvom textu.  Rozlišujeme vonkajšiu a vnútornú výstavbu textu.

Vonkajšia výstavba textu:

- v prozaickom texte sú to kapitoly a diely.
- rozlišujeme kulminačné, kľúčové, paralelné, digresívne, rámcujúce a otvorené kapitoly:
.  v kulminačnej kapitole dej vrcholí
.  kľúčové kapitoly sú tie, v ktorých sa zásadným spôsobom mení dej
.  paralelné kapitoly sú založené na súbežnom rozvíjaní deja. Dominuje v nich dejová podobnosť alebo príbuznosť
.  digresívna kapitola sa vyznačuje vybočením z hlavnej dejovej línie
.  rámcujúce kapitoly sa nachádzajú obyčajne na začiatku a konci deja
.  otvorené kapitoly sa vyznačujú tým, že dej plynule prechádza do ďalšej kapitoly, kde sa ďalej rozvíja 

Vnútorná výstavba textu:

Introdukcia - vstupná situácia
Finále  - záverečná situácia
Explicit – v próze záverečná veta 

Kompozičnú osnovu tvoria:

1. expozícia (úvodná časť), 
2. kolízia (zauzľovanie deja, čiže zápletka), 
3. kríza (vyvrcholenie deja), 
4. peripetia (nečakaný obrat), 
5. katastrofa (tragické riešenie konfliktu).

Z jazykovo-štylistického hľadiska možno rozčleniť text na makrokompozíciu a mikrokompozíciu

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013