Kompozícia epiky

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča kajka (24)
Typ práce: Maturita
Dátum: 11.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 244 slov
Počet zobrazení: 38 411
Tlačení: 1 215
Uložení: 1 059
Kompozícia epiky (kompozičné postupy)
 
Kompozícia je usporiadanie tematických a jazykovo-štylistických prostriedkov do jednotného systému. V epickom texte je primárnou tematickou kategóriou rozprávač, v lyrickom lyrický subjekt. 
Dramatický text sa iba zriedkavo má konkrétneho rozprávača, realizuje sa predovšetkým v dialogickej forme. Kompozícia epického textu sa odvíja  od témy. Tematickými kategóriami sú: 
1. dej
2. postava
3. prostredie
 
Medzi postavami dochádza ku konfliktom, ale postavy a dej sú určené prostredím a časom. Samo
dielo sa realizuje prostredníctvom textu.  Rozlišujeme vonkajšiu a vnútornú výstavbu textu.
 
Vonkajšia výstavba textu:
- v prozaickom texte sú to kapitoly a diely.
- rozlišujeme kulminačné, kľúčové, paralelné, digresívne, rámcujúce a otvorené kapitoly:
v  v kulminačnej kapitole dej vrcholí
v  kľúčové kapitoly sú tie, v ktorých sa zásadným spôsobom mení dej
v  paralelné kapitoly sú založené na súbežnom rozvíjaní deja. Dominuje v nich dejová podobnosť
   alebo príbuznosť
v  digresívna kapitola sa vyznačuje vybočením z hlavnej dejovej línie
v  rámcujúce kapitoly sa nachádzajú obyčajne na začiatku a konci deja
v  otvorené kapitoly sa vyznačujú tým, že dej plynule prechádza do ďalšej kapitoly, kde sa ďalej rozvíja
 
Vnútorná výstavba textu:
Introdukcia - vstupná situácia
Finále  - záverečná situácia
Explicit – v próze záverečná veta
 
Kompozičnú osnovu tvoria: 
1. expozícia (úvodná časť), 
2. kolízia (zauzľovanie deja, čiže zápletka), 
3. kríza (vyvrcholenie deja), 
4. peripetia (nečakaný obrat), 
5. katastrofa (tragické riešenie konfliktu).
 
Z jazykovo-štylistického hľadiska možno rozčleniť text na makrokompozíciu a mikrokompozíciu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.3)

Literatúra teóriaZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.034