Časomiera

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča kajka (24)
Typ práce: Maturita
Dátum: 11.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 426 slov
Počet zobrazení: 18 224
Tlačení: 1 041
Uložení: 1 019
Časomiera
 
- časomiera je v metrike spôsob veršovania podľa princípu dĺžky a krátkosti slabík
- časomerný veršový systém je založený na  striedaní krátkych a dlhých slabík, obyčajne bez rýmov
- pôvod má v gréckej poézii, neskôr v rímskej
- v slovenskej- najmä v období klasicizmu (Kolár, Hollý)
- základnou časomernou jednotkou je móra, ktorá zodpovedá jednej krátkej slabike
- dlhá slabika = 2 móry
- móry vytvárajú stopy:
-  s klesajúcou intonáciou (trochej, daktyl)
-  so stúpavou intonáciou (jamb, anapest)
-  s neutrálnou intonáciou (spondej)
 
- stopy sa zaraďujú do skupín podľa počtu mór
-  stopy so 4ma mórami:- daktyl (—∪∪)
   - anapest (∪∪—)
   - spondej (— —)
-  stopy s 3ma mórami: - trochej  (—∪)
- jamb (∪—)
 
HEXAMETER
- z grec. hexametron = šesť stôp
- 5 daktyl, 1 trochej (pozostáva z piatich daktylských a jednej trochejskej stopy)- daktyl môže byť
  nahradený spondejom (— —)  !!okrem piatej stopy!!
- najznámejší a najčastejší časomerný verš
 
—∪∪ / —∪∪ / —∪∪ / —∪∪ /—∪∪ / —∪ /.
 
- piata stopa musí byť záväzne daktylská, trochej na konci verša môže byť vystriedaný spondejom
- ide o zostupný verš, v ktorom väčšie zastúpenie daktylských stôp tempo verša zrýchľuje, kým prevaha
  spondejských stôp tempo verša spomaľuje
- v hexametri je výrazná intonačná prestávka- najčastejšie po ťažkej dobe v 3. stope
- člení verš na dve časti
- hexameter sa obyčajne vyskytuje s pentametrom - spolu tvoria elegické distichon
 
  Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou,  - v ukážke je prvý verš hexameter a druhý je
  ten, kdo do pout jímá otroky, sám je otrok.  pentameter. Výrazná intonačná prestávka,
  ktorá delí verš na dve časti, je v rámci 3.stopy
 
PENTAMETER
- z grec. pentametron = päť stôp
- časomerný verš ktorý sa skladá zo štyroch daktylov a z dvoch neúplných stôp
- vyskytuje sa len s hexametrom (spolu tvoria elegické distichon)
- sám názov je chybný, lebo neúplné stopy – druhá alebo tretia a šiesta stopa- sa pokladajú za jednu
- neúplné stopy by sa mali považovať za samostatné, pretože chýbajúcu ľahkú dobu vypĺňa pauza
- to znamená, že ide o 6 stopový verš s takouto schémou:
 
  Aj zde leží zem ta, pred okem mým slzy ronícím.  - druhý verš je ideálnym príkladom na pentameter,
  —∪∪ / — —/ —//  ∪∪ /— —/  —∪∪ /  — lebo všade sa vyskytuje daktyl. Podľa časomernej
metriky sa však aj v pentametri môže daktyl
  Nekdy kolébka, nyní národu mého rakev. vystriedať spondejom, lebo obe stopy obsah.4móry
  — ∪ ∪/ — ∪ ∪  /— ˄//—  ∪  ∪  /—  ∪  ∪/— ˄
 
ELEGICKÉ DISTICHON
- z grec. stichos = riadok, di = dvoj
- v časomiere dvojverš pozostávajúci z hexametra a pentametra
- jeho schéma:
  —∪∪ / —∪∪ / —∪∪ / —∪∪ /—∪∪ / —∪ /
  —∪∪/ —∪∪ /— ˄//—∪ ∪ /—∪∪/— ˄
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 8)

Literatúra teóriaZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.039