Organizačné správanie a manažment

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Poznámky
Dátum: 30.10.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 737 slov
Počet zobrazení: 2 298
Tlačení: 106
Uložení: 110
Atribúty podnikateľského prostredia na Slovensku a trendy vývoja globálneho podnikateľského prostredia (z hľadiska vývoja konkurenčného prostredia, vplyvu ekonomických, legislatívnych, technologických, sociálnych, demografických a politických faktorov). Aké sú podľa Vášho názoru hlavné požiadavky na efektívnu manažérsku prácu v tomto podnikateľskom prostredí z hľadiska individuálnych zručností a vedomostí
 
Organizačné správanie sa zaoberá správaním jednotlivcov a skupín v organizácii v kontexte efektívneho plnenia cieľov organizácie. Je postavené na prístupoch k manažmentu ľudí, prostredníctvom ktorých sa dosahuje v organizácii vysoká produktivita práce a efektívnosť. Jeho poslaním je štúdium správania sa ľudí a na základe získaných poznatkov zdokonalenie manažmentu ľudí v pracovnom procese. Má úzku väzbu na spoločenské vedy ako je ekonómia, politické vedy, psychológiu, antropológiu a sociológiu. Hľadá odpovede na otázky, ktoré majú uplatnenie v manažérskej praxi.
 

Organizačné správanie a globalizácia ekonomiky:

− Všetci žijeme v globálnej ekonomike, medzinárodné pracovné príležitosti sa stávajú bežnou súčasťou kariéry nielen manažérov, aj domáce organizácie pociťujú dopad zahraničnej konkurencie, množstvo lokálnych pracovných pozícií sa stratilo, pretože zamestnávatelia presunuli pozície na nízko nákladové zahraničné trhy, čím ďalej tým viac domácich zamestnancov je zamestnaných v medzinárodných organizáciách
 
− Vzhľadom na skutočnosť, že globálna ekonomika je realitou, organizácie by mali byť pripravené na zmeny prostredia, ktoré sú jej dôsledkom. Prostredie sa mení, pretože pod vplyvom globalizácie, prípadne sa v jej dôsledku stretávajú rôzne kultúry vrátane organizačnej. Kultúra je priamo spojená s organizačným správaním svojím prejavom a spôsobom myslenia a konania.
 

Podnikateľské prostredie na Slovensku a jeho charakteristika:

V podmienkach Slovenskej republiky má podnikanie, hlavne malé a stredné podnikanie, nezastupiteľnú úlohu predovšetkým v oblasti tvorby pracovných miest a regionálneho rozvoja.
Podnikateľské prostredie vo svojom najširšom ponímaní odráža kvalitu hospodárskych podmienok a predpokladov pre ekonomickú činnosť podnikateľských subjektov. Kvalitné podnikateľské prostredie vytvárajúce podmienky pre dlhodobo udržateľné dosahovanie ekonomického rastu je základným predpokladom rozvoja podnikania a zvyšovania konkurencieschopnosti Slovenskej republiky v medzinárodnom meradle. Podnikanie sa stáva základným prvkom efektívneho fungovania trhovej ekonomiky, teda tým, čo ekonomiku robí trhovou. Pre Slovenskú republiku, ktorej hlavným cieľom je dosiahnuť úroveň rozvinutých krajín Európy v čo najkratšom čase, má rozvoj podnikania nenahraditeľný význam. Podnikanie samotné je hnacím motorom zmien, meradlom rozvoja ekonomiky, nástrojom prispôsobenia sa a schopnosti udržať krok s hlavnými svetovými trendmi.
 
Sledovanie kvality podnikateľského prostredia na Slovensku, určité zovšeobecnenie zo sledovania podobných parametrov v niektorých ďalších tranzitívnych ekonomikách poukazuje na fakt, že k rozhodujúcim oblastiam determinujúcim podnikateľské zámery a rozhodnutia v praxi patria: oblasť financovania firiem a kapitálu, zamestnanosť, nezamestnanosť a kvalita
 
ľudských zdrojov, sociálna politika v kontexte s fungovaním trhu práce a jeho legislatívou, celkový právny rámec podnikania, daňová a odvodová politika v kontexte s politikou v oblasti verejných financií, miera regulácie trhu, podmienky vstupu na trh a výstupu z trhu, protimonopolná politika, politika v oblasti dotácií a subvencií, licenčná politika, certifikácia a systém evidovania vlastníctva nehnuteľnosti
 
Kvalita podnikateľského prostredia na Slovensku sa podľa podnikateľov zhoršila aj v štvrtom štvrťroku 2013, no tempo zhoršovania sa spomalilo a podnikateľmi vnímané zhoršenie bolo miernejšie v porovnaní s predchádzajúcimi štyrmi štvrťrokmi. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia, ktorý na základe vlastného prieskumu pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska, je 66,3 bodu, čo v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom predstavuje pokles o 2,72 percenta. Najväčšie výhrady podnikateľov sa i naďalej týkajú vymožiteľnosti práva, nedostatkov v uplatňovaní princípu rovnosti pred zákonom a nestálej a neprehľadnej legislatívy.
 

Podnikateľské prostredie:

z hľadiska legislatívy za najväčší problém podnikania na Slovensku sa považuje nestabilita zákonov, problémom sú pre firmy a živnostníkov najmä časté a nesystémové legislatívne zmeny, ale aj byrokracia či zlá vymožiteľnosť práva, nespokojnosť s vládnou politikou, ale naproti tomu dobrý daňový systém = rovná daň.
 
z hľadiska konkurencieschopnosti - zahraniční investori považujú Slovensko z hľadiska podnikateľského prostredia za atraktívne, dobrá geografická poloha, lacná pracovná sila, (nezamestnanosť), napriek tomu veľmi kvalifikovaná.
 
•  faktor eura - množstvo investorov sa domnieva, že zavedenie eura malo pozitívny vplyv na ich podnikanie, a čo je mimoriadne dôležité, až 35 percent investorov vzhľadom na to dokonca uvažuje o rozšírení aktivít na Slovensku.
 
•  ďalší problém je vysoké odvodové zaťaženie
 

Kľúčové zručnosti manažérov:

1)  ODBORNÉ (technické) – zručnosti potrebné na vykonávanie špecializovaných aktivít (napr. plánovači, účtovníci, personalisti, študijné programy na školách, reálne pracovné situácie).
2)  INTERPERSONÁLNE schopnosť komunikovať, vedieť pochopiť a motivovať jednotlivcov a skupiny, schopnosť viesť ľudí, riešiť konflikty.
 
3)  KONCEPČNÉ – manažéri potrebujú takú rozumovú kapacitu, aby dokonale poznali rozličné súvislosti, príčiny a výsledky v organizácii, aby chápali, že všetky časti spolu súvisia.
4)  KOMUNIKAČNÉ schopnosť odovzdávať a prijímať myšlienky.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Manažment – teória, metódy, aplikácieOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021