Motivácia zamestnancov

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Poznámky
Dátum: 30.10.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 190 slov
Počet zobrazení: 3 552
Tlačení: 132
Uložení: 151

3.  Motivácia zamestnancov.

Vysvetlite prosím čo znamená pracovná motivácia ako psychologický proces a zdôvodnite prečo je potrebné zamestnancov motivovať. Aký je podľa vášho názoru vzťah medzi pojmami motivácia a odmeňovanie? Zvoľte si jednu alebo dve teórie motivácie (obsahové alebo procesné) a na ich príklade vysvetlite akým spôsobom ich možno uplatniť v manažérskej praxi.
 
Pojem motivácie predstavuje vnútorný proces, proces psychologického naštartovania príčin ľudského konania a správania. Tieto príčiny sú motívmi, vnútornými predpokladmi, vnútornými podnetmi vedúce k určitému cieľovému správaniu. Proces motivácie je teda procesom aktivovania vnútorných predpokladov, usmerňujúcim činnosť človeka na určitý cieľ jeho snaženia.
 
Pre potreby pochopenia motivačného procesu je treba odlíšiť stimul a motív, resp. proces stimulácie od procesu motivácie. Za stimul považujeme vonkajší podnet, môže ním byť zmena v prostredí, môže tým byť správanie sa vedúceho, zamerané na ovplyvnenie zamestnanca, alebo iný podnet zo sociálneho prostredia.
 
Motivácia je vnútorný proces nabudenia, zaktivizovania a nasmerovania správania na určitý cieľ. Stimulovanie môže ale nemusí vyvolať motivačný proces. Motivácia je viac individuálna záležitosť.
 
Pracovná motivácia je potom motivácia zameraná na podávanie pracovného výkonu, na určité požadované pracovné správanie, na správanie odpovedajúce potrebám pracoviska, cieľom organizácie. Za základné predpoklady a podmienky efektívneho pracovného výkonu je treba považovať najmä:
 
•  znalosť cieľa,
•  vedomosti, zručnosti prípadne skúsenosti,
•  vytvorenie predpokladov, podmienok pre ich využitie na požadovaný výkon,
•  vnútorná potreba podať očakávaný výkon, vôľa – úroveň motivácie.

Teória pracovnej motivácie hľadá princípy, zákonitostí, metódy a nástroje na to, ako účinne motivovať zamestnancov, ako ich nabudiť k žiaducemu pracovnému úsiliu, ako ich efektívne viesť na dosahovanie vytýčených organizačných cieľov.

Pracovnú motiváciu analyzuje psychológia práce z dvoch aspektov:
 
1)  motivácia jednotlivca v pracovnom procese – ide o individuálnu motiváciu, kde sa dôraz kladie na „uplatnenie zručností manažéra pri motivovaní každého člena pracovnej skupiny, ktorú vedie a riadi. Východiskom pre uplatňovanie individuálnej motivácie pracovníka manažérom je dôkladné poznanie jeho hodnotovej stupnice, hierarchie potrieb a spôsobu života“
 
2)  motivácia pracovnej skupiny – ide o skupinovú motiváciu, kde sa kladie dôraz na „tímový prístup a manažér sa pri jej aplikácii opiera o systém motivačných faktorov odvodených od hierarchie a systému hodnôt, potrieb, záujmov, ašpirácií, ambícií konkrétneho tímu, ktorí riadi a vedie“
 
Prečo je potrebné zamestnancov motivovať - dnešná doba je typická fluktuáciou zamestnancov. Každý sa snaží si v svojom profesijnom živote nájsť to najlepšie miesto. Zamestnávatelia by mali mať záujem na tom, aby si udržali dobrého zamestnanca. Je na to mnoho dôvodov, napríklad spokojnosť klientov, s ktorými zamestnanec pracuje, spokojnosť spolupracovníkov, dodržanie cieľov, dodržanie plánov. Zaúčanie nových zamestnancov prináša nové zvýšené náklady a môžu s tým byť spojené aj krátkodobé straty, pretože nový zamestnanec nemusí byť taký výkonný.
 
Aký je podľa vášho názoru vzťah medzi pojmami motivácia a odmeňovanie?
 
Motivácia je psychologický proces, ktorý aktivuje ľudské správanie a dáva mu účel a smer. Je to vnútorná hnacia sila, ktorá ženie k uspokojeniu nenaplnených potrieb. Je to vôľa niečo dosiahnuť. Ak si odmenený podáš lepší výkon. Odmeny: pochvala, úsmev, kladné hodnotenie, darček vecný alebo peňažný. Odmena motivuje.
 
Zvoľte si jednu alebo dve teórie motivácie (obsahové alebo procesné) a na ich príklade vysvetlite akým spôsobom ich možno uplatniť v manažérskej praxi.

Motivačné teórie:

 

 

 

a)  obsahové

b)  procesné

 Maslowova pyramída potriebteória stanovenia cieľov

 Alderferova ERG teóriastimulačná teória

 McClellandova  teória  získanýchteória očakávania

 

 

potriebAdamsova teória rovnosti

 

 

 

 

• Herzbergova teória dvoch faktorovSkinnerova teória zosilnených

 

 

 

 

• McGregorova teória X a Y

 

vnemov

 

 
Rozdiel medzi nimi – Zatiaľ čo obsahové teórie sa zameriavali na to čo motivuje človeka, procesné teórie sa zameriavajú na to, prečo sa ľudia správajú určitým spôsobom.

Teória stanovovania cieľov ľudia sú motivovaní cieľmi, ktoré si stanovia, stanovené ciele by mali byť konkrétne, teória stanovenia cieľov predpokladá, že čím sú pracovníci viac presvedčení, že stanovené ciele sú schopní dosiahnuť, tým je ich dôvera v úspech väčšia.
 
Teória očakávania – vychádza z presvedčenia, že ľudia sú motivovaní k aktivite, k dosiahnutiu cieľa, ak má daný cieľ pre nich hodnotu a zároveň ak sú presvedčení, že to, čo robia im pomáha cieľ dosiahnuť.
 
Teória X a teória Y McGregora – vychádza z dvoch rôznych predpokladov o pracovnom správaní zamestnancov.
 
Teória X – pracovník je v podstate lenivý, pracuje nerád, je pasívny, práca je len zdrojom obživy, s firmou sa neidentifikuje, nemá ambície, nechce zodpovednosť, nechce rozhodovať, dáva prednosť istote a pokoji. Manažér preto smeruje k autoritatívnemu, autokratickému či direktívnemu štýlu vedenia – centralizované riadenie, jasné a pevne dané úlohy, cukor a bič, hierarchia organizačnej štruktúry.
 
Teória Y – pracovník akceptuje cieľ, je aktívny, v pracovnej činnosti vidí rozvoj svojej osobnosti, je lojálny, angažovaný, chce mať zodpovednosť a rozhodovať, rád ide do rizika. Manažér preto smeruje k voľnému, demokratickému, participatívnemu štýlu vedenia – decentralizované riadenie, voľná organizačná štruktúra.
 
Maslowova teória hierarchie potrieb – Táto teória, ktorej autor považuje za základný zdroj motivácie ľudské potreby bola publikovaná v roku 1943. Taktiež tieto potreby boli zoradené do päťstupňovej hierarchie. Podľa Maslowa nie je možné preskočiť jednotlivé stupne potrieb a vždy môže byť len jeden stupeň potrieb ako motivátor. Maslow bol presvedčený, že na pochopenie motivácie v práci treba porozumieť ľudskej motivácii všeobecne. Vychádzal z toho, že motivácia vzniká z potrieb, t. j., že každý je motivovaný uspokojovaním neuspokojených potrieb.
 

Skinnerova teória zosilnených vnemov

Predpokladá, že skôr získané poznatky, dojmy a skúsenosti do značnej miery predurčujú reakcie človeka na podobné situácie v prítomnosti. Pozitívna motivačná skúsenosť je dobrým znamením kladnej reakcie na novú príležitosť podobného druhu; Naopak, negatívna reakcia je podvedomou alebo i vedomou brzdou konania, ktoré vyústilo do negatívneho efektu (trest, sklamanie a pod.)

4 možné postupy motivácie:
 
Prvým postupom je pozitívna motivácia – založená na podvedomom či vedomom vytvorení kladnej skúsenosti, čo navádza pracovníka opakovať konanie, za ktoré bol odmenený.
 
Druhým postupom je negatívna motivácia vedome či nevedome varuje spolupracovníka pred opakovaním konania, ktoré v minulosti vyústilo do postihu.
 
Tretím prístupom je utlmenie určitej aktivity – táto „demotivácia“ sa dosahuje napr.
 
ľahostajnosťou až ignorovaním snahy alebo výsledkov činnosti určitého pracovníka.
 
Štvrtý prístup je úplne negatívne trestanie – Ide o priamu snahu vylúčiť, zabrániť či postihnúť škodlivé konanie.
 

Adamsova Teória rovnosti

V motivácii zamestnancov sa premieta ich vnímanie svojej finančnej odmeny v porovnaní s odmenou ostatných zamestnancov na tej istej úrovni pracovného zaradenia. Odmenu považujú za spravodlivú vtedy, ak platí, že ich odmena v porovnaní s ich vynaloženým úsilím je rovnaká ako odmena kolegu, s ktorým sa porovnávajú. Teória rovnosti hovorí, že zamestnanci budú lepšie motivovaní, ak sa s nimi bude zaobchádzať nespravodlivo. Tri formy rovnosti:
 
Individuálna rovnosť týka sa toho ako ľudia vnímajú a cítia svoju odmenu za prácu, je vyjadrená spokojnosťou alebo nespokojnosťou
 
Vnútorná rovnosť – vyjadruje ako organizácia odmeňuje svojich zamestnancov, ako je ohodnotená pracovná pozícia jednotlivca, obsahuje aj spravodlivosť postupov v oblasti hodnotenia pracovníkov, povýšenie, disciplinárny poriadok.
 
Vonkajšia rovnosť – vyjadruje, aké sú podmienky prostredia mimo organizácie (najmä u konkurencie) z hľadiska výšky platov, pracovných podmienok, starostlivosti o zamestnancov a iné.
 
Ľudia menia prácu vtedy, keď jedna rovnosť je nenaplnená.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Manažment – teória, metódy, aplikácieOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016