Dizajn pracovísk

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Poznámky
Dátum: 30.10.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 875 slov
Počet zobrazení: 1 823
Tlačení: 91
Uložení: 97

4.  Dizajn pracovísk.

Špecifikujte prosím prístupy k dizajnu pracovísk a vysvetlite hlavný dôvod, prečo je v praxi potrebné okrem špecializácie uplatňovať aj iné prístupy. Alternatívne spôsoby organizácie pracovného času (rozumie sa alternatívy k tzv. pevnému pracovnému času), ich výhody a nevýhody.
 
Vhodný dizajn pracovísk umožňuje pracovníkom nachádzať uspokojenie v samotnej práci, zvyšuje kvalitu a produktivitu práce a tým znižuje absenciu ako aj fluktuáciu zamestnancov.
 
Špecifikujte prosím prístupy k dizajnu pracovísk a vysvetlite hlavný dôvod, prečo je v praxi potrebné okrem špecializácie uplatňovať aj iné prístupy.
 
a)  Špecializácia práce znamená, že proces sa člení na jednoduché operácie, ktorých časové trvanie je v niektorých prípadoch kratšie ako jedna minúta. Idea špecializácie v pracovnom procese má pôvod u Adama Smitha, ktorú ďalej rozvinul F. W. Taylor. Podstata myšlienky spočíva v tom, že úzko zamerané jednoduché operácie umožňujú zvyšovať produktivitu práce. Platí to však len v limitovanom rozsahu. Príliš vysoká
 
špecializácia naopak prináša frustráciu, únavu, nespokojnosť pracovníkov, čo vedie k znižovaniu produktivity práce. Preto by manažéri mali venovať veľkú pozornosť otázke miery špecializácie pri dizajne pracovísk.
 
b)  Rozširovanie práce – využíva sa s cieľom predchádzať úzko špecializovanej jednotvárnej činnosti pracovníkov. Na jedno pracovisko sa priraďuje viacero odlišných operácií, čím sa znižuje frekvencia opakovania tých istých činností. Pri využití tohto prístupu by však manažéri mali predchádzať takej kombinácii operácií, ktorej výsledkom je, že namiesto jednej nudnej činnosti, bude po reštrukturalizácii pracovník vykonávať tri nudné činnosti.
 
c)  Rotácia – je prvým úspešným pokusom, pomocou ktorého sa manažéri usilovali nahradiť špecializáciu. Tento prístup umožňuje diverzifikáciu činností pracovníka. To znamená, že pracovníkovi vytvára možnosť vykonávať rozličné činnosti v rámci procesu, pričom každú z činností vykonáva iba v stanovenom časovom intervale. Možno využiť dva typy rotácie:
 
•  vertikálna rotácia každý pracovník v rámci útvaru je zaradený v určitom časovom intervale aj na vedúcu pozíciu (napr. vedúci tímu pri tímovej organizácii práce), pričom jeho pôsobenie je vopred časovo vymedzené. Po jeho uplynutí prechádza na pôvodné zaradenie.
 
•  horizontálna rotácia – zmena pracovného zaradenia vo vopred stanovených
 
časových intervaloch (napr. rotácia pracovníkov v rámci tímovej organizácie práce).
d) Obohacovanie práce – je na rozdiel od predchádzajúceho prístupu rozširovanie pracovnej činnosti vo vertikálnej rovine. To znamená, že na príslušné pracovisko, na ktorom sa vykonáva určitá špecializovaná operácia sa priradí napríklad časť plánovacích činností, kontrolnej činnosti a podobne. Tento prístup k dizajnu pracovísk zvyšuje motiváciu pracovníkov a produktivitu práce, znižuje absenteizmus, frustráciu, ale aj náklady.

e) Tímová organizácia práce – znamená taký prístup k dizajnu pracovísk, pri ktorom sa jednotlivé operácie neprideľujú na špecializované individuálne pracoviská a pracovníkov, ale na tím pracovníkov sa priraďuje ucelený súbor operácií. Príkladom takého súboru môže byť montáž motora pri výrobe automobilov. Organizácia práce z hľadiska jednotlivých operácií je založená na kooperácii členov tímu. V praxi sa najčastejšie využívajú dva základné typy pracovných tímov:
 
o integrované pracovné tímy zabezpečujú vopred definovaný druh operácií, pričom jednotliví členovia tímu striedavo vykonávajú jednotlivé operácie. Ide tu o horizontálnu integráciu pracovného tímu.
 
p autonómne pracovné tímy – sú integrované vo vertikálnej rovine. „Autonómne“ znamená, že o organizácii práce sa rozhoduje v príslušnom tíme.
 
Výhody tímu: dáva zamestnancom možnosť kontroly nad pracovnými pozíciami, najúspešnejšie v nových podnikoch, kde sú kompatibilné s technológiou
 
Nevýhody tímu: vyžaduje kompatibilný organizačný dizajn, štruktúrovanie tímov, vzťahy medzi tímami musia byť manažované, niektoré práce môžu byť stále nudné
 
Alternatívne spôsoby organizácie pracovného času (rozumie sa alternatívy k tzv. pevnému pracovnému času), ich výhody a nevýhody.
 
Organizácie sú vystavené silnému tlaku meniaceho sa prostredia, ktorý je navyše zintenzívnený aktuálnou ekonomickou recesiou, čím ďalej, tým viac vzrastá význam schopnosti rýchlej a pružnej reakcie na výkyvy v dopyte a iné zmeny v internom aj externom prostredí.
 
Z tohto dôvodu využívanie tradičnej formy organizácie práce s pevným rozvrhom pracovného času prestáva zamestnávateľom vyhovovať a čoraz častejšie uplatňujú flexibilné modely organizácie pracovného času. Najviac je využívaná nadčasová práca, práca na zmeny, práca na dobu určitú, zníženie pracovného úväzku a pružný pracovný čas.
 
Flexibilné modely organizácie pracovného času, ako napríklad skrátený pracovný úväzok, práca z domu a teleworking umožňujú zapojiť do pracovného procesu aj takých zamestnancov, ktorým by bez využitia flexibilných modelov organizácie pracovného času bola táto možnosť znemožnená. Ide najmä o rodičov s malými deťmi, osoby starajúce sa o starších, zamestnanci, ktorí sa stále vzdelávajú. Skutočnosť, že zamestnávateľ dáva týmto ľuďom možnosť pracovne sa uplatniť aj napriek viacerým osobným prekážkam na ich strane, má veľmi kladný vplyv na ich pracovnú motiváciu.
 
Niektorých zamestnancov môže naopak motivovať možnosť nadčasovej práce, pretože v nej vidia možnosť ako zvýšiť svoje finančné ohodnotenie, prípadne možnosť kariérneho postupu a profesionálneho rastu.
 
Ďalší pozitívny vplyv má participácia zamestnanca na tvorbe vlastného pracovného programu.
 
Tým, že si zamestnanec stanoví kde a kedy bude pracovať, si svoj pracovný výkon prispôsobí svojmu biorytmu a tak podáva vyšší, kvalitnejší a kreatívnejší výkon.

Nevýhody – k najčastejším negatívnym vplyvom patrí práca v nesociálnych hodinách (teda cez víkend, počas sviatkov a v noci, čo zamestnancovi narúša súkromný život). Predlžovanie pracovného času nadčasovou prácou má podobný efekt. Časté využívanie nadčasovej práce skracuje zamestnancovi čas na mimopracovné aktivity a tým menej intenzívne pociťuje uspokojenie v súkromnom živote. To môže mať nežiaduci vplyv nielen na jeho pracovnú motiváciu, ale v dôsledku vyčerpania a prepracovanosti aj na jeho individuálnu výkonnosť.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Manažment – teória, metódy, aplikácieOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.022