Manažérska komunikácia

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Poznámky
Dátum: 30.10.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 859 slov
Počet zobrazení: 3 310
Tlačení: 118
Uložení: 118

10.  Manažérska komunikácia.

Špecifikujte úlohu komunikácie v manažérskej práci. Manažérska komunikácia ako proces
 
(etapy). Vysvetlíte, čo sa rozumie pod pojmom efektívna komunikácia. Bariéry efektívnej komunikácie a ich prekonávanie. Asertivita v manažérskej komunikácií.
 
Manažérska komunikácia je základom vytvárania a udržiavania vzťahov s podriadenými pracovníkmi alebo členmi organizačného tímu. Je to dôležitá časť manažérskej funkcie vedenia. Bez nej nemôžu manažéri ovplyvniť jednotlivcov a skupiny tak, aby svojim výkonom dosiahli stanovené ciele. V štúdiách sa uvádza, že až 80% pracovného času zaberá ústna komunikácia. Komunikácia je prenos informácií od zdroja k prijímateľovi, čo znamená prenos vzájomného porozumenia medzi nimi pomocou symbolov. Ak z ich prenosu nevyplýva vzájomné porozumenie, nejde o komunikáciu.

Fázy  komunikačného  procesu  –

zaslanie,

prijatie,

porozumenie,  akceptovanie.

V komunikačnom procese dochádza

k výmene

informácií

medzi vysielateľom správy

a prijímateľom správy prostredníctvom komunikačného kanála. Tento proces je ukončený prijatím a pochopením správy.
 
Vysielateľ správy transformuje myšlienky do slov. Musí zvoliť vhodnú štruktúru slov, dĺžku, spôsob, štýl. Musí zohľadniť kto je prijímateľom správy teda svoj cieľ. Informácie musí zakódovať tak, aby boli pre prijímateľa jasné a zrozumiteľné.
 
Komunikačný kanál môže nadobudnúť formu ústnu - priamu tvárou v tvár alebo nepriamu napr. cez telefón. Písomnú napr. prostredníctvom mailu. Výber kanála závisí od charakteru vysielanej správy, poslucháčov, konkrétnej situácie aj od osobnostných vlastností a zručností vysielateľa. Čím je kanál dlhší, tým je väčšia možnosť skreslenia informácií.
 
Prijímateľ správy musí správa prijať, dekódovať a pochopiť. Správne pochopenie správy ovplyvňuje postoj k správe, vysielateľovi, odborná úroveň, komunikačné zručnosti prijímateľa, efektívne počúvanie či očakávania.
 
Počas celého procesu zasahuje do komunikácie šum. Môžu to byť fyzikálne šumy z vonkajšieho prostredia napr. akustický šum, fyziologické napr. narušená schopnosť počuť teda choroba alebo psychologické napr. roztržitosť.
 
Komunikačný proces je nezvrátiteľný, teda slová sa nedajú zobrať späť. Je potrebné si ich najprv zvážiť a potom vysloviť. Je to obojstranný proces, a tak by si mal prijímateľ overiť správnosť pochopenia správy, ktorú prijal spätnou väzbou.
 
Komunikácia a komunikačný proces sú vo všeobecnosti charakterizované ako proces odosielania, sprostredkúvania, prenosu, prijímania a dešifrovania informácií. V teórii a praxi sa spravidla rozlišujú dva základné druhy komunikácie a komunikačného procesu:

•  Interpersonálna a intrapersonálna komunikácia je v podstate proces výmeny informácií medzi pôvodcom a príjemcom správy zoči-voči pri zapojení všetkých prirodzených komunikačných nástrojov v rámci neopakovateľnej komunikačnej situácie. Vo všeobecnosti je interpersonálna komunikácia charakterizovaná ako zložitý
 
a mnohostranný proces, ktorý prebieha medzi ľuďmi, v rámci ktorého dochádza k vzájomnej výmene informácií, a to v rovine oznamovania informácií a v rovine prijímania informácií. Interpersonálna komunikácia vzniká ako produkt sociálno-psychologických a medziľudských vzťahov, je pre ňu charakteristické to, že je väčšinou spontánna, vzniká náhodne aj účelovo najmä v problémovej situácii.
 
Intrapersonálna komunikácia je špecifickým druhom interpersonálnej komunikácie prebiehajúcej v intraindividuálnom psychickom prostredí jednotlivca, pričom ten istý človek v nej vystupuje ako odosielateľ a príjemca informácie. V psychológii sa tento typ komunikácie nazýva aj rozhovor sám so sebou. Intrapersonálna komunikácia je súčasťou každého komunikačného procesu. Úzko súvisí s osobnostnými regulačnými mechanizmami, hodnotovým systémom a etickými normami jednotlivca.
 
Masová komunikácia je vymedzená ako „množinová komunikácia". Znamená to, že do komunikačného procesu v role odosielateľov a príjemcov správy vstupuje množina komunikantov, čo vyžaduje použiť aj iné komunikačné nástroje a postupy ako pri interpersonálnej komunikácii. Masová komunikácia prebieha aj vo vnútropodnikovom prostredí. Jej obsahom a cieľom je verejné sprostredkúvanie a odosielanie informácií, pričom spravidla nejde o jedného, ale o organizovanú skupinu komunikátorov a zároveň nejde o jedného, ale o množinu adresátov, príjemcov, ktorí môžu, ale nemusia byť organizovaní, časovo alebo priestorovo vzdialení (napríklad nadnárodné spoločnosti, medzinárodné finančné a obchodné korporácie a pod.). Pritom do tohto komunikačného procesu vstupujú aj ďalší komunikátori, ktorí sprostredkúvajú prenos informácie alebo predmetu, čo znamená, že na sprostredkovanie informácie sa použijú masové komunikačné prostriedky - médiá.
 
Vysvetlíte, čo sa rozumie pod pojmom efektívna komunikácia.
 
Komunikácia manažéra s podriadeným
 
Aby rozhovor medzi manažérom a napríklad podriadeným prebiehal čo najefektívnejšie, pred jeho začatím je treba zvážiť:
 
•  prečo komunikujeme
•  čo chceme vyjadriť, čo si myslíme, že vyjadrujeme
•  aký spôsob komunikácie je k tomu najvhodnejší
 
Významnou schopnosťou, ktorú by mal každý manažér u seba rozvíjať sú empatické schopnosti . Ďalším dôležitým determinantom efektívnej komunikácie je vytvorenie pozitívnej atmosféry.
 
Efektívnosť interpersonálnej komunikácie zvyšuje spätná väzba.

Bariéry efektívnej komunikácie – prekážky v efektívnej interpersonálnej komunikácii nastávajú vo všetkých fázach komunikačného procesu.
 
Bariéry na strane vysielateľa neusporiadanosť informácií do zrozumiteľného celku, skreslenie informácií vplyvom subjektívnej prercepie (vnímania), neúplnosť, nezrozumiteľnosť informácií, nesprávna voľba jazyka, nesprávna voľba komunikačného kanála.
 
Bariéry na strane prijímateľa – nepozornosť, nesústredenosť, nezáujem, skákanie do reči, nevšímanie si neverbálnych signálov, selekcia informácií, neefektívne počúvanie.
 
Bariéry v komunikačnom kanáli – šumy v komunikačnom kanáli, nevhodný výber, veľa úrovní komunikačnej siete v organizácii má za následok selekciu informácií.
 
Asertivita v manažérskej komunikácii – je charakterizovaná ako teória medziľudskej komunikácie. Ide o teóriu seba-presadzovania. Asertívne typy jasne definujú a vysvetľujú svoje stanoviská. Neboja sa oponovať, buď použijú argumenty alebo tvrdo si stoja za svojim názorom. V podstate ide o umenie ovládať komunikačné techniky, ktoré nám pomôžu presadiť naše oprávnené požiadavky, alebo hovoriť NIE na neprijateľné nároky bez toho, aby sme sa dotkli práv druhých.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Manažment – teória, metódy, aplikácieOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021