Riešenie konfliktov

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Poznámky
Dátum: 30.10.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 736 slov
Počet zobrazení: 3 513
Tlačení: 114
Uložení: 130

12. Riešenie konfliktov.

Vysvetlite prosím čo sa rozumie pod pojmom konflikt v manažérskej práci. Je konflikt v organizácii prirodzeným javom, alebo existujú aj organizácie, v ktorých neexistujú konflikty? Vysvetlite. Zdroje a typy konfliktov v organizácií. Stratégie riešenia konfliktov a úloha manažéra pri ich riešení.
 
Konflikt možno definovať ako formu sociálnej interakcie, pri ktorej sa jeho účastníci (jednotlivci, či skupiny) domnievajú, či zisťujú, že im druhý účastník konfliktu bráni, resp. bude brániť v uspokojovaní ich potrieb, cieľov, či nimi vyznávaných hodnôt.
 
V každej situácii, kedy sa stretnú dvaja alebo viacerí ľudia sa zákonite objavia rozličné názory, protichodné ciele alebo predstavy ako tieto ciele dosiahnuť. V podstate nie je možné zariadiť si život bez konfliktov. Človek sa nevyhnutne dostáva do konfliktných situácií, avšak konflikty sa od seba výrazne líšia intenzitou, dĺžkou trvania, priebehom, spôsobom riešenia a tiež svojimi zdrojmi a príčinami, na základe ktorých vznikajú.
 

Zdroje konfliktov:

•  v osobnosti a sociálnom chovaní jedinca – ide hlavne o chronicky problémových ľudí, osoby parazitujúce na práci iných, lenivé osoby ...
 
•  v nedorozumení príčinou môže byť nedostatočná komunikácia (nedostatočné vysvetlenie pracovných úloh)
•  v štýle vedenia ľudí v organizácii – sklony k byrokracii, nedostatočné rešpektovanie ľudských práv pracovníkov
 
•  v spôsobe formovania tímu pri formovaní tímu sa viac prihliada na kvalifikačnú štruktúru ako na charakteristiku osobnosti členov tímu a vedúceho
 

Typy konfliktov

•  Podľa rozsahu:
 
o intrapersonálny (vnútorný konflikt jedinca)
 
o interpersonálny (medzi dvomi)
 
o intraskupinový (môže mať deštrukčný vplyv)
 
o interskupinový (medzi väčšími skupinami).
 
•  Podľa dopadu na organizáciu:
 
o Pozitívny konflikt (inšpiruje k zmene a podnecuje výmenu názorov, strany poukazujú na nedostatky a výsledkom je najlepšie kreatívne riešenie do budúcnosti.
 
o Negatívny konflikt (deštrukčný, podnecuje nezdravú súťaživosť medzi stranami a narúša dôveru a vzťahy medzi nimi).
 

Poznáme 5 základných stratégií riešenia konfliktov:

Spolupráca – v tejto stratégii sa účelne spája tak vysoký stupeň sebapresadzovania, ako aj vysoká kooperatívnosť. Obidve strany hľadajú taký prístup ku konfliktu, že otvorene predstavia svoje záujmy, ciele a sú ochotní nájsť spoločné riešenie, ktoré bude uspokojovať obidve strany.
 
Vyhrávajú obe strany.
 
Kompromis aj keď je populárny, nie je ideálny. Táto stratégia sa vyznačuje stredným stupňom seba-presadzovania a stredným stupňom spolupráce. Každý z účastníkov konfliktu musí
 
čiastočne ustúpiť, aby sa dosiahlo prijateľné riešenie. Táto stratégia je po stratégii spolupráca asi najprijateľnejšia stratégia riešenia konfliktov. Obidve strany však musia veľa obetovať v záujme uzatvorenia dohody čo môže znamenať prehru pre obidvoch.
 
Prispôsobenie Stratégia sa vyznačuje nízkym stupňom sebapresadzovania a vysokým stupňom kooperatívnosti. Jedna z konfliktných strán ustúpi, prispôsobí sa a snaží sa uspokojiť požiadavky druhej strany. Táto stratégia však môže v sebe skrývať aj určitý náznak manipulácie. Ustupujem, aby som v budúcnosti mohol od terajšieho víťaza v konflikte žiadať možnú vyššiu protihodnotu (sociálny úver). Jedna strana vyhráva.
 
Súťaženie (vynucovanie) vyznačuje sa vysokým stupňom sebapresadzovania a nízkym stupňom kooperácie. Účastníkovi konfliktu záleží výlučne na dosiahnutí svojho cieľa. Z krátkodobého hľadiska môže byť táto stratégia úspešná, ale z dlhodobého hľadiska je využívanie tejto stratégie neefektívne. Jedna strana vyhráva, druhá prehráva.
 
Vyhnutie sa – úniková stratégia. Zúčastnená strana si myslí, že by v záujme uzatvorenia dohody musela obetovať príliš veľa, preto uprednostňuje žiadnu dohodu. Obe strany strácajú.
 
Úloha manažéra pri riešení konfliktov – je dôležité, aby manažér bol vždy pripravený nespokojnú stranu vypočuť, alebo zriadením tzv. čiernej knihy dať možnosť posťažovať sa anonymne a slobodne. Dobrý manažér by mal pri riešení konfliktov dodržiavať tieto zásady: pozorne počúvať, byť empatický, nereagovať emocionálne, snažiť sa riešiť problém spolu so zamestnancami, byť konkrétny a pripravený na kritiku.
 
Konflikt riešený silou alebo autoritatívne z pozície moci, ktorá nerešpektuje záujmy druhej strany, prežíva naďalej v zmenených formách konfliktu, alebo sa obnoví, keď sila prestane pôsobiť. Konflikty riešené z pozície sily podstatu konfliktu nevyriešia. Tým pádom konflikt pokračuje a potlačená strana čaká na príležitosť, keď sa pomer síl zmení, aby mohla dosiahnuť to, po čom túžila. Preto je dôležité vedieť prostredníctvom dialógu s druhou stranou ujasniť si vzájomné záujmy a oddeliť ich od pozícii.
 
Pri tomto postupe je potrebné dodržiavať osem hlavných pravidiel:
1)  Tvoj oponent nie je nepriateľom, ale partnerom pri hľadaní pravdy.
2)  Snaž sa porozumieť druhému.
3)  Tvrdenie bez vecných dôkazov nevydávaj za argument.
4)  Neodbiehaj od témy.
5)  Nesnaž sa mať za každú cenu posledné slovo.
6)  Neznižuj osobnú dôstojnosť oponenta.
7)  Nezabúdaj, že dialóg vyžaduje disciplínu.
8)  Nezamieňaj dialóg s monológom.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Manažment – teória, metódy, aplikácieOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017