Rozvoj manažmentu a rozvoj manažérskych zručností

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Poznámky
Dátum: 30.10.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 965 slov
Počet zobrazení: 2 560
Tlačení: 109
Uložení: 115

13.  Rozvoj manažmentu a rozvoj manažérskych zručností.

Charakteristika základných prístupov k rozvoju manažmentu. Klasifikácia metód rozvoja manažmentu a manažérov. Výhody a nevýhody ich uplatnenia v praxi. Zvoľte si jednu z metód On-The-Job prístupu a na jej príklade vysvetlíte predpoklady a spôsob jej uplatnenia v praxi.
 
Pod rozvojom manažmentu chápeme rozvoj manažérskych procesov a aktivít v organizácii alebo rozvoj vlastností samotných osôb reprezentujúcich manažment. Rozvoj manažmentu
čoraz viac organizácií zahŕňa do svojich plánov a stáva sa ich konkurenčnou výhodou.
 
V procese rozvoja manažmentu je objektom osoba riadiaceho pracovníka – rozvoj jeho schopností a zručností, plánovanie jeho kariéry, rotácia pracovných miest alebo rozvoj interakcií s vnútorným a vonkajším prostredím organizácie. Vychádza predovšetkým z potrieb organizácií v danom prostredí.
 
Klasifikácia metód rozvoja manažmentu a manažérov. Výhody a nevýhody ich uplatnenia v praxi.
 
Môžeme sa stretnúť s rozvojovými programami typuna pracovisku“ (on the job) a „mimo pracoviska“ (off the job).
 
METÓDY ON THE JOB sú rozvojové programy realizované priamo v organizácii ako súčasť práce a využívané častejšie pre nemanažérske funkcie. Majú často neformálny priebeh. Ich výhodou je, že využívajú autentické prostredie a sú pomerne málo nákladné. Nevýhodou je, že sú nepoužiteľné pre nácvik komplexných zručností – pre riešenie problémov, konfliktov. Najčastejšie programy typu on the job využívané manažérmi sú:
 
•  rotácia manažéra – manažér prostredníctvom plánovaného striedania pracovných miest získava cenné pracovné skúsenosti
•  zaraďovanie do rôznych špeciálnych tímov – manažér takto získava nové skúsenosti špeciálneho charakteru
 
•  koučovanie (coaching) – predstavuje dlhodobejšie inštruovanie, vysvetľovanie, usmerňovanie (nie prikazovanie) prostredníctvom rád, pripomienok a periodickú kontrolu výkonu pracovníka zo strany nadriadeného, resp. kouča. Aktivity medzi koučom a zamestnancom sú podchytené v dlhodobom pláne a zosúladené s dlhodobými cieľmi rozvoja kariéry.
 
•  mentorovanie (mentoring) je obdobou koučovania, avšak určitá iniciatíva a zodpovednosť spočíva v tomto prípade na vzdelávanom pracovníkovi, ktorý si sám vyberá svojho mentora, ktorý mu pomáha v jeho kariére a rozvoji.
 
METÓDY OFF THE JOB sú rozvojové programy realizované mimo pracovného prostredia organizácie mimo pracovnej doby. Ich výhodou je možnosť lepšieho vzájomného poznania sa účastníkov programu, možnosť vytvorenia nerušeného, uvoľneného prostredia. Medzi nevýhody patrí časová náročnosť, vyššie náklady.

Metódy rozvoja manažmentu – v súčasnosti sa v organizáciách využíva celá škála techník. Pri výbere metód je potrebné venovať pozornosť najmä cieľu programu, výberu osoby školiteľa, vlastnostiam účastníkov programu, prostrediu realizácie programu, času a finančným prostriedkom, teda „čo si organizácia môže dovoliť.
 
Z najnovších trendov foriem a metód rozvoja zručností vykonávaných mimo pracoviska sú najpopulárnejšie:
 
•  Diagnosticko-výcvikový program (Assessment Centre) – je moderná a vysoko hodnotená metóda nielen výberu a prijímacieho konania nových zamestnancov, ale aj vzdelávania kľúčových zamestnancov a manažérov. Účastník je podrobený dôkladnej analýze osobnosti, kde plní rôzne úlohy a rieši problémy tvoriace každodennú náplň práce manažéra. Assessment centrá trvajú zvyčajne niekoľko hodín, no nie je vylúčené aj niekoľkodňové assessment centrum. Počas programu môžu byť účastníci pozorovaní tímom odborníkov, skladajúcich sa z psychológov, skúsenejších manažérov a iných kľúčových špecialistov.

Vzdelávanie v teréne (Outdoor Training) – je metóda, ktorá sa používa aj pri vzdelávaní manažérov, no môže byť použitá aj ako metóda team buildingu pri sceľovaní pracovných tímov. Ide o hry, či akcie spojené s určitými športovými výkonmi. V praxi moderného riadenia ľudských zdrojov je outdoor training veľmi populárna metóda, zameraná na budovanie tímovej súdržnosti, poznávanie seba a druhých, identifikovanie tímových rolí atď. Uskutočňuje sa kratšími alebo dlhšími (aj niekoľkodňovými) pohybovými a športovými aktivitami (najmä takými, kde úspech závisí od tímovej spolupráce), pod vedením skúsených lektorov. Vzhľadom na časovú aj finančnú náročnosť sa používa obvykle pre manažérov na vyšších pozíciách, prípadne vo veľkých organizáciách. V tomto prípade sa manažéri učia manažérskym schopnostiam, napr. hľadanie optimálneho riešenia nejakej úlohy, umenia komunikácie so spolupracovníkmi, vedeniu ľudí a pod.
 
Vzdelávanie pri extrémnych situáciách (Outward Bound) poskytujú účastníkom nezvyčajné a neočakávané situácie, prekonanie vlastných limitov, môžu pomôcť človeku prekonať úzkosť z nepoznaného a môžu pomôcť zvládať navonok netradičné
 
úlohy. Jedná sa napríklad o skoky bunjee jumping, alebo výprava manažérov na safari, kde si musia uloviť potravu, postaviť príbytok a iné. Vedie ľudí k samostatnosti, schopnosti spolupracovať, zvyšovaniu frustračnej tolerancie a rozvahe v extrémnych situáciách.
 
•  Zameriavanie sa (Focusing) táto metóda umožňuje uvedomenie si toho, čo sa práve s človekom deje. Sprostredkúva ucelenú metódu - obsahuje teoretické základy aj praktický výcvik. Jeho vedľajším aspektom je zvyšovanie vlastnej citlivosti, senzitivity, vnímavosti, empatie a pochopenie druhých.
•  MBA (Master of Business Administration) – je celosvetovo najvyššie uznávaná manažérska kvalifikácia, určená pre top manažérov alebo pre tých, ktorí ašpirujú na vysoké riadiace pozície. Je považované za profesionálne vzdelanie manažérov, ktorí už majú niekoľko ročnú manažérsku prax za sebou a študujú MBA bez prerušenia zamestnania, často dištančnou formou vzdelávania.

Zvoľte si jednu z metód On -The-Job prístupu a na jej príklade vysvetlíte predpoklady a spôsob jej uplatnenia v praxi.
 
Metóda koučingu – Koučing je metóda, ktorá má už dávnejšie historické korene, siahajúce najmä do oblasti športu, kde sa vyvíjal intenzívnejšie, nakoľko podporoval individuálny rozvoj a nárast výkonnosti športovca. Dnes v profesionálnom športe nemáte šancu bez takéhoto prístupu uspieť a zvládnuť konkurenciu. V sedemdesiatych rokoch sa stal nezávislou disciplínou orientovanou na oblasť riadenia ľudí, avšak „boom“ zaznamenal v oblasti rozvoja manažérov a zamestnancov až v posledných rokoch.
 
Slúži na rozvoj schopností a zručností, potenciálu človeka zmenu postojov a motivácie u jednotlivcov, zamestnancov manažérov, ale aj skupín. Koučovanie je metóda, ktorá pracuje cielene s uvoľňovaním a posilňovaním potenciálu človeka. Využíva sa k tomu viacero techník. Tou najzákladnejšou je, že pomocou otázok podnecuje premýšľanie človeka, čím mu pomáha jasnejšie si uvedomovať súvislosti, zvyšovať svoju vnútornú angažovanosť, zdokonaľovať sa a riešiť problémy. Využíva pritom vnútornú motiváciu človeka.
 
Koučing napomáha ako jednotlivcovi, tak aj tímu, firme uskutočniť zmeny. Odmenou je lepšia firemná kultúra, zdravšie pracovné vzťahy a vyššia pracovná motivácia, ktorá sa premietne aj do lepších hospodárskych výsledkov.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Manažment – teória, metódy, aplikácieOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018