Tímy, tímová práca a manažment skupín v organizácii

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Poznámky
Dátum: 30.10.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 703 slov
Počet zobrazení: 3 329
Tlačení: 133
Uložení: 140

15.  Tímy, tímová práca a manažment skupín v organizácii.

Je tím a skupina jedno a to isté? Vysvetlite. Špecifikujte prosím hlavné dôvody prečo organizácie kladú dôraz na tímovú prácu. Aké metódy ako manažér poverený vytvorením tímu by ste využili pri jeho tvorbe v praxi (teambuilding) a prečo? Vysvetlite.
 
Pracovná skupina (Work Group) a pracovný tím (Work Team) sú pojmy označujúce možné formy sociálnych skupín na pracovisku.
 
Pracovná skupina je druh sociálnej skupiny, ktorá vzniká na pracovisku. Ide teda o vnútorne a funkčne prepojený celok minimálne dvoch spolupracovníkov, ktorí sú spojení prinajmenšom spoločným pracoviskom (miestom výkonu práce). Pracovná skupina zvyčajne má svoje špecifické vnútorné hodnoty a normy. Tie môžu byť buď v súlade s hodnotami a normami danej organizácie – čo je v poriadku, alebo v rozpore – čo indikuje stret hodnôt.
 
Od pracovnej skupiny sa zvyčajne odlišuje pracovný tím. Nicky Hayes definuje pracovný tím takto: „Tím sa od pracovnej skupiny významne líši. Tímy sú zamerané na úlohu a skladajú sa z ľudí s rôznymi, ale doplňujúcimi znalosťami a zručnosťami. Napriek tomu majú tímy s pracovnými skupinami veľa spoločného, napríklad vývoj skupinových noriem, ktoré pomáhajú tím definovať a zaisťujú jeho hladké a správne fungovanie. Tímové normy však bývajú viac zamerané na úlohu, než normy bežnej pracovnej skupiny.“
 
Hlavným rysom tímu je teda zameranie na spoločnú pracovnú úlohu.
 
Špecifikujte prosím hlavné dôvody prečo organizácie kladú dôraz na tímovú prácu.
 
Synergické efekty spolupráce – sú vlastne dôvodom pre zavádzanie tímovej práce. Pri tímovej organizácii práce, keď sa jednotliví členovia tímu dopĺňajú a spolupracujú na splnení cieľa, dosahujú lepšie výsledky, ako keby vykonávali činnosti samostatne (ak by bolo vôbec možné vykonávať tieto pracovné činnosti samostatne). Synergické efekty sa môžu prejaviť kvantitatívne alebo kvalitatívne na výsledkoch práce.
 
Tím sa zameriava na úlohu ako celok a môže byť zložený aj z veľmi odlišných jednotlivcov (dokonca je to vo väčšine prípadov žiaduce). Títo jednotlivci sa doplňujú vo svojich vedomostiach a schopnostiach s cieľom dosiahnuť spoločný cieľ.
 
Typy tímov:
 
•  poradné – rôzne výbory a rady zložené z odborníkov,
•  výrobné – sú zodpovedné za plnenie bežných úloh a sú prepojené s inými výrobnými tímami, aby bol zabezpečený plynulý tok práce,
•  projektové (vývojové) – vyžaduje relatívne riešenia problémov, sú nutné vysoké vedomosti,
akčné (vyjednávacie) vysoký stupeň špecializácie s vysokým stupňom koordinácie.

Aké metódy ako manažér poverený vytvorením tímu by ste využili pri jeho tvorbe v praxi
 
(teambuilding) a prečo? Vysvetlite.
 
Oslovil by som agentúru zaoberajúcu sa prevádzkovaním team-buildingových aktivít a vybral by som si jeden z nižšie uvedených typov.
 
Cieľom teambuildingu je utváranie a rozvoj kvality tímovej práce a nastavenie základných parametrov pre optimálne pracovné výsledky.
 
Čiastkové ciele:
•  Nachádzanie špecifickej úlohy a pracovnej náplne v tíme
•  Rozvoj kompetencií a „kompetentnosti“ členov tímu
•  Znižovanie napätia a orientácia na obsah práce a "pohodu v tíme"
•  Zefektívnenie práce
 
Táto metóda je špecifická tým, že má vytvárať nekonformné, nezaťažené vzťahy v tíme a tým zabezpečiť slobodný a tvorivý prístup k práci. Preto by malo byť snahou lektorov postupovať čo najviac tvorivo a flexibilne, ale zároveň „šetrne“ k ľuďom, ktorí majú byť úspešne preškolení v problematike, ako realizovať sami seba v tíme a ako vnímať za seba spoločné ciele. Najprv však potrebujú malú prípravu k osobnej motivácii.
 
Medzi typy školení, ktoré napomáhajú formovaniu skupín a tímov patria metódy budovania skupín ako sú napríklad dobrodružné učenie sa, trénovanie tímov, či akčné učenie sa.
 
1)  Dobrodružné učenie sústreďuje sa na rozvoj zručností potrebných na prácu v tíme, vedenie tímu alebo skupiny pomocou série aktivít a hier, ktoré sa uskutočňujú vonku mimo pracoviska. Zahŕňa fyzicky namáhavé úlohy a prekážky. Ich zdolanie vyžaduje spoluprácu medzi členmi skupiny, riešenie problémov alebo podstúpenie rizika. Potom by mala nasledovať diskusia, aby sa uvedomilo prepojenie cvičenie so situáciou v práci a našli spôsob ako preniesť získané informácie do práce.

2)  Trénovanie tímov – koordinácia výkonov jednotlivcov, ktorí spolupracujú na dosahovaní cieľov. Je dôležitý preto, aby zamestnanci pochopili podstatu vytvárania tímov na pracovisku, naučili sa spolupracovať, deliť sa o informácie a robiť spoločné rozhodnutia.
 
3)  Akčné učenie skupiny alebo tímy riešia skutočné pracovné problémy a musia ich spoločne vyriešiť a budú za ne následne aj zodpovední.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Manažment – teória, metódy, aplikácieOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016