Vývoj teórie a praxe strategického manažmentu

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: Dievča tinuska55
Typ práce: Poznámky
Dátum: 30.10.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 569 slov
Počet zobrazení: 2 648
Tlačení: 152
Uložení: 195

18.  Vývoj teórie a praxe strategického manažmentu.

Vývojové etapy na ceste k strategickému manažmentu. Preskripčné a emergentné prístupy k strategickému manažmentu. Strategický manažment ako proces.
 
Vývojové etapy na ceste k strategickému manažmentu - počiatky vývoja teórie strategického manažmentu siahajú do 60. rokov 20 storočia. V počiatočnom období nebol používaný pojem strategický manažment, ale podnikové stratégie alebo strategické plánovanie.
 
U nás etapa dlhodobého plánovania pokračovala až do konca 80. rokov. Stratégia a strategické plány sa stali aktuálnymi až začiatkom 90. rokov. Keď vo svete už boli uplatňované moderné teórie strategického manažmentu, u nás iba začali zoznamovať so základmi teórie stratégie.
 
Vývoj od krátkodobého finančného plánovania k strategickému prebiehal v 4 etapách:
 
1.  etapa – v prvej polovici 20. storočia sa teória manažmentu sústreďovala najmä na krátkodobé časové horizonty a interné prostredie firmy. Základom bolo ročné plánovanie, ťažiskom finančné plány. Plánovanie a predvídanie bolo považované za východiskovú funkciu manažmentu.
 
2.  etapa – dominovala v 50. rokoch v rozvinutých ekonomikách. Časový horizont plánovania sa predĺžil na 5 až 10 ročné plány. Vojnou zničené odvetvia umožňovali rast podnikov a hlavným problémom dlhodobých plánov bolo zabezpečiť efektívny dlhodobý rast podniku.
 
3.  etapa – 60-te až 70-te roky. Zmeny nastali rastom nasýtenosti trhov a zvyšovaním konkurencie. Príprava účinných konkurenčných stratégií kládla dôraz na rozvoj schopností strategického myslenia. Výrazná orientácia na trh a zákazníka, využívajú sa nové metódy a techniky skúmania externého prostredia.
 
4.  etapa – súvisí so zmenou charakteru prostredia v polovici 70. rokov. Vzhľadom na meniace sa situácie sa menilo budovanie trvalo udržateľných konkurenčných výhod, ktoré by zaručovali úspešnosť podniku aj v zmenenom a pritom ťažko predvídateľnom prostredí. Externe orientované strategické plánovanie sa rozšírilo o ďalšie prvky a to implementáciu a kontrolu.
 
Preskripčný prístup - je charakteristický tým, že vychádza z predpokladu predvídateľnosti prostredia. Pri preskripčnom prístupe firma vždy vie, kam sa chce dostať. Na prvý pohľad pripomína klasický prístup v manažmente. Na začiatku sa snažíme zorientovať v prostredí, vytvoriť plán, ktorý ako základný nástroj manažmentu umožňuje ďalší postup našej činnosti.
 
Najprv sa vytvára stratégia a potom sa rieši ako sa to dostane do života.
 
Emergentný prístup - postupne sa vynárajúce stratégie. Vychádza z predpokladu, že nie je nutné vidieť hneď koniec na začiatku. Opiera sa o poslanie. Odlišuje sa v mnohom od preskripčného prístupu. Znamená to, že firma postupuje smerom do budúcnosti bez toho, že by mala cieľ, kam sa chce dostať. Hlavný reprezentant tohto prístupu je Bill Gates. (nevie povedať, kam by sa jeho firma mala dostať za 5 rokov. Tvrdí, že on dovidí maximálne do 3 rokov). Budúcnosť je otvorená. Každý má právo prísť s nejakou myšlienkou. Tento prístup by v dnešnej dobe mal byť prístupný, lebo je pružnejší, využíva znalosti, vedomosti, ľudský potenciál. Každá myšlienka je diskutovaná s tým, že ak je to dobrá myšlienka, tak sa dá využiť a neriešime, kde sa zrodila.

Základné fázy procesu strategického manažmentu:

•  Skúmanie prostredia – externého a interného, úlohou je neustále sledovanie prostredia a poskytovanie informácií o prebiehajúcich zmenách
Formulácia stratégie – pozostáva z určenia strategického smerovania organizácie pomocou vízie, poslania a strategických cieľov a je zavŕšená tvorbou stratégie
Implementácia stratégie úlohou je rozpracovať stratégiu do základných rozvojových programov a projektov. Realizácia programov a projektov je potom zapracovaná do strategických plánov a podporená vypracovaním štandardných postupov a procedúr.
•  Strategická kontrola – je to forma spätnej väzby prepojená na všetky predchádzajúce fázy procesu strategického manažmentu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Manažment – teória, metódy, aplikácie

Všetky práce z tejto sady (58) »


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.029