Stratégia korporácie a portfóliové analýzy

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Poznámky
Dátum: 30.10.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 646 slov
Počet zobrazení: 2 531
Tlačení: 166
Uložení: 160

25.  Stratégia korporácie a portfóliové analýzy.

Postavenie stratégie korporácie v hierarchickej štruktúre stratégií. Portfóliové analýzy pri tvorbe stratégie diverzifikovanej firmy. BCG matica. GE matica. Portfóliová kocka.
 
Postavenie stratégie korporácie v hierarchickej štruktúre stratégií.
 
Stratégia korporácie je zameraná najmä na zostavenie portfólia aktivít, ktoré zabezpečí zvýšenie konkurenčnej sily podniku – ide teda o rozhodovanie o podpore alebo útlme SBU na základe atraktívnosti odvetvia a zaujatej konkurenčnej pozície.
 
•  Generálna stratégia - skupiny (holdingu)
•  Podnikateľské stratégie - subsidiárnych spoločnosti
•  Konkurenčné stratégie - strategických podnikateľských jednotiek
•  Funkčné stratégie - Marketingová, Finančná, HR, R&D, IS, Vstupnej logistiky, Výroby, Obslužných činností, atď.
 
Stratégia korporácie je vytváraná pre celú firmu. V rámci nej sú vytvárané vízie, vymedzené poslanie a strategické ciele a na základe toho sú hľadané vhodné varianty stratégií. V rámci stratégie sa rozhoduje tiež o podnikateľskom portfóliu firmy, v akých podnikateľských aktivitách (odboroch výroby alebo služieb) má firma pôsobiť a aké SBU má vytvoriť. Za jej tvorbu je zodpovedný vrcholový manažment.
 
Portfóliové analýzy pri tvorbe stratégie diverzifikovanej firmy. BCG matica. GE matica. Portfóliová kocka.
 

Matica BCG

Zachytáva vzťahy nákladov a tržieb tak, že ako dve kritériá používa rast obratu a podiel na trhu. Pomocou týchto kritérií identifikuje SBU. Patrí medzi účinné techniky portfóliových analýz. Jej slabšou stránkou je, že používa jednoduché kritériá pre hodnotenie portfólia. BCG matica nám pomôže orientovať sa v čase (životný cyklus SBU) a zvoliť vhodnú stratégiu pre každú SBU v podniku. V matici existujú 4 pozície (otázniky, hviezdy, psy a dojné kravy) pre jednotlivé SBU stanovené podľa kritérií: rast obratu a podiel na trhu. Výhody pre firmy sú jasné: dokážu rýchlo zistiť v ktorej fáze životného cyklu sa nachádzajú všetky SBU podniku a môžu zamerať pozornosť na ziskové a perspektívne, zatiaľ čo iné končia svoj životný cyklus a nahradia ho inou SBU.

Otázniky – nízky podiel na trhu, ale odvetvie s vysokým rastom
 
Hviezdy – zdroj vynikajúcich ziskových a rastových príležitostí
 
Dojné kravy – vytvára viac zdrojov ako samotné potrebujú, mnohé sú bývalé hviezdy
 
Psy – neperspektívne vyhliadky, zaostávajú za trhom, bývalé dojné kravy alebo otázniky

GE Matica

Je detailne skúmajúcou portfóliovou technikou, ktorú vytvorila poradenská firma McKinsey podľa požiadaviek firmy General Electric. Firma GE mala množstvo podnikateľských aktivít, čo sa prejavilo na množstve SBU, ktoré mala vo svojom portfóliu. Požiadavka GE bola, aby táto technika portfólia zhodnotila súčasné portfólio aktivít a navrhla odporúčania pre typy stratégií pre jednotlivé SBU. Matica GE je skonštruovaná tak, aby jednotlivé SBU boli hodnotené z pohľadu externého aj interného prostredia, ale nie iba jediným konkrétnym ukazovateľom ako je to v prípade BCG matice, ktorá používa iba kritériá ako obrat a podiel na trhu, ale pomocou súhrnnejších kritérií, ktoré sú atraktivita odvetvia a postavenie SBU na trhu.
 
Rozlišujeme pozície: Víťaz (je v silne atraktívnom prostredí, má silné postavenie), Porazený (je v nízko atraktívnom odvetvi, a má slabé postavenie), Priemerný je v stredne atraktívnom odvetví a má priemerné postavenie), tvorca (producent) zisku (je v nízko atraktívnom odvetví, a má silné postavenie), Otáznik (je vo vysoko atraktívnom odvetví, ale má aj slabé postavenie.

Portfóliová kocka
 
Je najpresnejšia, ako keby dala ďalší rozmer, ktorý hodnotíme. Využíva pri hodnotení portfólia
 
3 súhrnné faktory:
 
ü  atraktivita odboru
ü  postavenie SBU na trhu
ü  synergický potenciál SBU
 
 
V podstate sa jedná o pôvodnú GE maticu rozšírenú o tretí rozmer – synergické efekty, t.j. stupeň ktorým je SBU schopná v rámci portfólia spoločnosti prispievať k tvorbe pridanej hodnoty na základe vzťahov s ostatnými SBU a spoločnosťami skupiny
 
Synergické efekty sú efekty, ktoré sú vytvorené spoločným pôsobením dvoch alebo viacerých
 
SBU a prejavujú sa zvyšovaním ich výkonov a výsledkov. Najvyššie synergické efekty pre spoločnosť, resp. pre skupinu spoločnosti prinášajú SBU zaradené do prvého radu. Z nich je najefektívnejšie investovať do SBU umiestnených v ľavom hornom rohu.
 
SBU umiestnené v poslednom rade vytvárajú individuálne efekty s relatívne nízkou tvorbou synergických efektov.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Portfoliova kocka #Stratégia korporácie a portfóliové analýzy #Bcg matica #analýza portfólia

Manažment – teória, metódy, aplikácieOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.024