Podstata marketingu a základné koncepcie marketingu

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Poznámky
Dátum: 30.10.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 716 slov
Počet zobrazení: 4 745
Tlačení: 173
Uložení: 182

28.  Podstata marketingu a základné koncepcie marketingu, orientácia marketingového manažmentu v súčasnom trhovom prostredí.

Prístupy k chápaniu marketingu, význam marketingu pre úspešné fungovanie podniku, základné koncepcie marketingu, nové trendy v marketingovom manažmente organizácií.
 
Marketing nemožno chápať len ako „predávanie“ ale ako špecifický, najmä však komplexný spôsob uskutočňovania činností, ktoré vedú k uspokojovaniu potrieb zákazníkov. Predaj je len špičkou ľadovca, to ostatné je prieskum trhu, vývoj nových produktov, nadväzovanie nových vzťahov s dodávateľmi.
 
Kým v minulom storočí bol cieľom snaženia marketingových manažérov hromadný trh, dnes sa snažia uspokojiť každú individuálnu požiadavku zvlášť. V minulosti prevládala produkcia s dlhou životnosťou, dnes sa produkty upravujú podľa individuálnych potrieb každého kupujúceho. Marketingoví manažéri sú lepšie školení ako v minulosti.
 

V súčasnosti je potrebné odpovedať si na tieto otázky:

•  kto je našim zákazníkom a aké sú jeho skutočné potreby?
•  kto zodpovedá za uspokojovanie zákazníkov?
•  čo musíme vedieť predtým, ako začneme plánovať proces uspokojovania našich zákazníkov v súčasnosti a v budúcnosti?
•  do akej miery od nás naši zákazníci očakávajú, že budeme pretvárať a inovovať to, čo sme doteraz robili?
 
Cieľovou orientáciou firemných manažmentov stále ostáva zákazník, so všetkými jeho charakteristikami a nákupnými zvyklosťami. Zákazník má v marketingovej koncepcii dominantné postavenie. Podstatu marketingu tvorí orientácia na zákazníka a jeho potreby.
 
Marketing sa chápe ako umenie objaviť, vytvoriť a dodať hodnotu, ktorá uspokojí potreby cieľového trhu.
 

V priebehu vývoja trhu v tomto storočí sa vystriedali 4 základné koncepcie podnikania:

1)  Výrobná koncepcia hlavnou zložkou podnikateľskej politiky bola výrobná politika. Podnikatelia sa sústreďovali predovšetkým na zabezpečovanie a zdokonaľovanie výroby a jej organizácie. Najúspešnejšími podnikateľmi boli najlepší producenti, ktorí sa sústredili na dosahovanie vysokej efektívnosti výroby a širokého rozsahu distribúcie.
 
2)  Výrobková koncepcia – podľa Kotlera spočíva v presvedčení, že spotrebitelia si obľúbia tie výrobky, ktoré ponúkajú väčšiu kvalitu. Manažéri sa sústreďujú na výrobu dobrých výrobkov a ich postupné zlepšovanie. To vedie k marketingovej krátkozrakosti, nakoľko sa neprimerane sústreďujú skôr na výrobok ako na spotrebu. Tieto dve koncepcie mali svoje uplatnenie, keď neboli problémy s odbytom a ponuka si sama vytvárala dopyt.
 
3)  Predajná koncepcia - postupným rastom konkurencie a nasycovaním trhu sú podnikatelia nútení venovať väčšiu pozornosť odbytu, vyčleňovať na jeho  zabezpečovanie väčší podiel prostriedkov a budovať dokonalejšie odbytové kanály. Sú schopní produkovať viac ako od nich nakupujú ich pravidelní odberatelia. Hľadajú nové trhy, ako aj ďalšie spôsoby zabezpečovania a zvyšovania odbytu vyrábanej produkcie alebo poskytovaných služieb. Väčšina firiem praktizuje predajnú koncepciu, keď má nadbytočné kapacity. Jej cieľom je predať to, čo vyrábajú, skôr ako vyrábať to, čo môžu predať.
 
4)  Marketingová koncepcia - Podľa Kotlera pri marketingovej koncepcii prevláda názor, že kľúč k dosahovaniu cieľov organizácie spočíva v určovaní potrieb a požiadaviek cieľových trhov a ich efektívnejšie a účinnejšie uspokojovanie ako u konkurencie.
 
Žiadna firma nemôže pôsobiť na každom trhu a uspokojovať každú potrebu. Je dôležité definovať si cieľové trhy a pre každý trh pripraviť marketingový program. Ďalej je potrebné definovať potreby zákazníkov z ich zorného uhla a nie z hľadiska firmy. Žiaden výrobok nemôže svojimi vlastnosťami uspokojiť všetky potreby naraz. Ľudia z marketingu sa sústreďujú na identifikovanie príležitostí k dosahovaniu zisku.
 

Trendy marketingového manažmentu súčasnosti:

•  Reengineering – znamená zásadné prehodnotenie a radikálnu rekonštrukciu (redizajn) podnikových procesov tak, aby sa mohlo dosiahnuť dramatické zdokonalenie z hľadiska kritických meradiel výkonnosti, ako sú náklady, kvalita, služby a rýchlosť.
 
•  Outsourcing – predstavuje strategické využitie vonkajších zdrojov na aktivity, ktoré tradične vykonávaj interní zamestnanci, resp. zdroje. Znamená proces transferu zodpovednosti za špecifickú podnikateľskú činnosť od zamestnancov ku iným subjektom.
 
•  Benchmarking znamená skúmanie „best practice“ spoločnosti za účelom zlepšenia výkonu.
 
•  Partnerstvá – so zákazníkmi a ostatnými zainteresovanými subjektmi za účelom tvorby a sprostredkovania hodnoty a zabezpečenia vzájomnej prospešnosti.
 
•  Celoživotná hodnota zákazníkovi
•  Individualizácia
•  Nová organizácia distribučných ciest
•  Integrovaná marketingová komunikácia
•  Rozhodovanie podporované marketingovými modelmi

Najnovšie trendy v marketingovom manažmente za posledné desaťročie:

a)  Skúsenostný marketing – zameraný na vytvorenie príjemnej skúsenosti z každej potreby a prilákanie zákazníka k opätovnému nákupu. Prvá skúsenosť či prvý „stret“ s produktom musia byť pozitívne.
 
b)  Holistický marketing – marketing, ktorý premýšľa „mysľou“ zákazníka založený na partnerstve zamestnancov, dodávateľov, distribútorov a zákazníkov.
 
c)  Lovemarks marketing – založený na emocionálnom vzťahu zákazníkov k danej značke. Smeruje k tomu, aby zákazníci danú značku preferovali a „milovali“.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Manažment – teória, metódy, aplikácieOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.024