Funkcie efektívneho marketingového manažmentu

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: Dievča tinuska55
Typ práce: Poznámky
Dátum: 30.10.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 450 slov
Počet zobrazení: 2 515
Tlačení: 143
Uložení: 157

29.  Podstata  a  funkcie  efektívneho  marketingového  manažmentu  v  podniku. Implementácia marketingu do činnosti podniku.

Marketingový manažment v podniku, jeho základné funkcie z pohľadu efektívneho prístupu k riadeniu marketingových aktivít. Charakteristika nového trhového prostredia a jeho vplyvu na fungovanie efektívneho marketingového manažmentu. Analýza, plánovanie, implementácia a kontrola ako funkcie marketingového manažmentu.
 
Marketingový manažment v podniku - Marketing sa považuje za osobitne účinný prístup k hľadaniu optimálnych efektov, a tým aj dosahovaniu cieľov organizácií na fungujúcom trhu. Tieto ciele môžu mať rôznu podobu od maximalizácie zisku až po rozšírenie nejakých ideí, (škodlivosti fajčenia, drog), napríklad v prípade sociálneho marketingu. Podstatu marketingu tvorí orientácia na zákazníka a jeho potreby. Marketing umožňuje identifikovať a rozvíjať potreby a požiadavky zákazníka. V súlade s jeho potrebami vyprodukovať produkt, ktorý mu ako prostriedok uspokojenia jeho potreby prinesie želaný úžitok. Zákazník má v marketingovej koncepcii dominantné postavenie.

Základnými funkciami sú: analýza, plánovanie, implementácia a kontrola.

Analýza – poskytuje informácie a hodnotiace poznatky pre všetky ostatné funkcie. Analýza trhu, marketingového prostredia realizovaná s cieľom nájsť atraktívne príležitosti, analýza silných a slabých stránok podniku.
 
Plánovanie – rozhodnutie o marketingových stratégiách, ktoré majú pomôcť firme dosiahnuť jej celopodnikové ciele, vypracovanie marketingového plánu ako súčasť strategického plánu. Plán produktu (značky) by mal obsahovať aktuálnu marketingovú situáciu, riziká a príležitosti, ciele, problémy, marketingové stratégie, vykonávacie rozpočty
 
Implementácia – je proces, v ktorom sa marketingové stratégie a plány uvádzajú do praxe, aby sa dosiahlo splnenie strategických marketingových cieľov, zahŕňa činnosti, ktoré premieňajú marketingový plán na skutočnosť. Vyžaduje sa spolupráca na všetkých úrovniach podniku.
 
Kontrola zabezpečuje spätú väzbu pre ďalšie plánovanie a implementáciu. Zahŕňa operatívne sledovanie výkonov, zisťovanie príčin vzniku vážnych nedostatkov a rozhodnutia o opravných opatreniach. Hlavným nástrojom strategickej kontroly je marketingový audit.
 
Charakteristickými črtami dnešného trhového prostredia je narastajúca konkurencia, diverzifikácie a nákladné technické inovácie. Stráca sa vplyv monopolov. Vznikajú nielen nové spoločnosti ale aj nové produkty a nové trhy. Paralelne s procesom globalizácie, pôsobí proces fragmentácie (diferenciácie) čiže rozkladu na menšie hospodárske celky. Proces globalizácie v Európe je ovplyvňovaný interakciou troch prvkov:
 
•  ekonomický rast,
•  konkurencieschopnosť,
•  zamestnanosť.

Charakteristiky nového trhového prostredia by sa dali zhrnúť do niekoľkých oblastí:

 
a)  Silnejúce postavenie zákazníka a koncentrácia kúpnej sily - je charakteristické predovšetkým racionálnym chovaním sa zákazníka pri výbere a preferencii značky. Mnohé firmy prešli na marketing typu „celoživotného uspokojovanie potrieb.“
 
b)  Roztrieštenosť spotrebiteľských trhov dáva priestor pre realizáciu tzv. mikromarketingu – koncepcia je zamerané na realizáciu stratégie pre stále sa zmenšujúce trhy zákazníkov.
 
c)  Nutnosť identifikovať zdroje konkurenčnej výhody vyplýva predovšetkým z rastúcej nasýtenosti trhu. Treba si vytvoriť alebo posilniť vzťah so zákazníkom predovšetkým cez maximalizáciu hodnoty.
d) Myšlienka integrácie v dodávateľskoodberateľskom reťazci – je významným faktorom úspechu v konkurencii.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6)

Manažment – teória, metódy, aplikácie

Všetky práce z tejto sady (58) »


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.031