Marketingové analýzy a marketingové plánovanie

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 01.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 701 slov
Počet zobrazení: 2 297
Tlačení: 124
Uložení: 123

30.  Marketingové analýzy a marketingové plánovanie, vzťah k strategickému plánovaniu v podniku, proces identifikácie trhových príležitostí.

Analýza marketingového prostredia, analýza konkurencie, analýza trhu, analýzy SWOT. Plánovanie ako funkcia marketingového manažmentu. Vzťah strategického a marketingového plánu. Proces a metódy identifikácie trhových príležitostí.
 
Analýza marketingového prostredia – každý podnik musí pri uskutočňovaní svojich strategických zámerov a cieľov vstupovať do kontaktu s množstvom iných subjektov a prihliadať k rôznym vonkajším faktorom a vplyvom. Všetky spolu tvoria jeho marketingové prostredie, v ktorom funguje a ktoré ho ovplyvňujú.
 
Mikroprostredie podniku – tvoria ho subjekty obklopujúce podnik, ktoré ovplyvňujú jeho schopnosť slúžiť zákazníkom. Základnou úlohou marketingového manažmentu v každom podniku je vytvoriť príťažlivú ponuku pre cieľové trhy.
 
a)  Dodávatelia – sú to jednotlivci a podniky, ktoré zásobujú podnik zdrojmi potrebnými na výrobu, alebo služby.
b)  Podnik Pri tvorbe marketingových plánov musia tesne spolupracovať všetky útvary a organizačné články podniku. Od spolupráce závisí budúca podnikateľská úspešnosť.
 
c)  Konkurenti byť úspešným znamená uspokojiť potreby a želania zákazníkov lepšie než konkurencia. Preto treba starostlivo sledovať konkurenciu, jej stratégiu, cenovú a reklamnú politiku a prispôsobiť sa jej.
d)  Marketingoví sprostredkovatelia - Medzi marketingových sprostredkovateľov patria podniky a organizácie, ktoré pomáhajú podniku pri predaji a distribúcii. A to: sprostredkovateľské podniky (veľkoobchodníci a maloobchodníci), podniky fyzickej distribúcie (automobilové, železničné, letecké sklady a dopravné podniky), agentúry marketingových služieb (reklamné agentúry, médiá), zákazníci (5 typov trhov – spotrebiteľov, výrobnej sféry, sprostredkovateľov, vládne a medzinárodné trhy), verejnosť (každý podnik je obklopený verejnosťou, ktorú možno rozdeliť do 7 skupín: finančná, mediálna, vládna, všeobecná, interná ...)
 

Makroprostredie podniku:

•  demografické týka sa ľudí a tí tvoria trhy (hustota osídlenia, vek, pohlavie, rasa ...)
 
ekonomické kúpna sila spotrebiteľov závisí od ich skutočných príjmov, cien, výšky
 
úspor a výšky úverov
 
•  prírodné prostredie – patria sem prírodné zdroje, ktoré podniky využívajú ako vstupy, alebo sú ovplyvňované marketingovými aktivitami
 
•  technologické prostredie – tvoria sily, ktoré majú vplyv na vývoj nových výrobkov, technológií a nových trhových príležitostí. Vytvárajú nové podnikateľské príležitosti a nové trhy
 
•  politické – pozostáva zo zákonov vládnych orgánov a z nátlakových skupín
 
•  kultúrne – tvoria faktory, ktoré ovplyvňujú základné hodnoty spoločnosti, postoje, záľuby a správanie. Formujú u ľudí svetonázor, ktorý určuje ich vzťah k sebe samým a k iným.

Analýza trhu umožňuje trh kvalifikovať a kvantifikovať. Je dôležité poznať: trhový potenciál (veľkosť trhu), trhová kapacita (množstvá, obraty), stupeň nasýtenia trhu, trhový podiel (pomer medzi odbytom a trhovou kapacitou), relatívny trhový podiel (pomer medzi trhovým podielom vlastnej firmy k podielu najväčšieho konkurenta)
 
SWOT ANALÝZA – je základným nástrojom, ktorý sa používa na vyhodnotenie súčasného stavu z rôznych hľadísk, a to z hľadiska silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb. Cieľom
 
SWOT analýzy je posúdenie vnútorných predpokladov podniku k uskutočneniu určitého podnikateľského zámeru a podrobenie rozboru aj vonkajších príležitostí a hrozieb určované trhom. SWOT analýza je významnou manažérskou metódou. Jej konkrétne využívanie súvisí s expertným hodnotením vybraných faktorov či dôležitých stránok firmy v porovnaní napríklad s najvýznamnejším konkurentom.
 

Vzťah strategického a marketingového plánovania

Strategické plánovanie je proces tvorby a udržiavania strategickej rovnováhy medzi cieľmi a možnosťami  firmy vo vzťahu k meniacim sa trhovým príležitostiam. Je úlohou vrcholového riadenia a zahŕňa všetky oblasti činnosti firmy. Hlavnou úlohou je plynulé prispôsobenie a rozvoj podnikateľských aktivít firmy meniacim sa podmienkam, požiadavkám a príležitostiam trhu.
 
 Marketingové plánovanie poskytuje pre strategické plánovanie potrebné trhové informácie, pomáha stanoviť podnikateľské ciele, ako aj návrhy možných rozvojových stratégií.
 

Proces a metódy identifikácie trhových príležitostí

Proces:
•  Definovanie marketingovej príležitosti.
•  Aké sú hlavné podnikové zdroje námetov na nové príležitosti?
•  Ako môže podnik prispôsobiť vnútornú organizačnú štruktúru nachádzaniu nových príležitostí?
•  Aké sú hlavné potenciálne cesty podnikového rastu?
•  Ako môže podnik vyhodnotiť súbor príležitostí a vybrať si z nich?
•  Ako môže byť podnik úspešnejší pri zavádzaní nových výrobkov a služieb na trh?

Metódy:
Metóda detekcie problému – vlastním auto s príliš veľkou spotrebou, nemám rád dlhé čakacie rady v banke, ...
•  Metóda ideálu – prial by som si športové auto s nízkou spotrebou, ...
•  Metóda spotrebného reťazca – vychádza z mapy „spotrebného reťazca“, pri ktorej sa marketér zaoberá tým, s akými novými výrobkami a službami prísť na trh, ktoré by doň zapadli.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Manažment – teória, metódy, aplikácieOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.032