Distribučné systémy a logistika

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 01.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 669 slov
Počet zobrazení: 2 820
Tlačení: 145
Uložení: 143

35.  Distribučné systémy a logistika.

Podstata a funkcie distribučných kanálov. Úrovne distribučných kanálov. Úloha sprostredkovateľov v distribučnom kanáli. Fyzická distribúcia. Logistika v distribučnom systéme podniku.
 

Podstata a funkcie distribučných kanálov

Distribučný (odbytový) kanál je súhrn všetkých podnikov a jednotlivých osôb, ktoré sa stanú vlastníkmi pri prevode vlastníctva produktov a služieb v prípadoch, keď sa produkt dostáva od výrobcu ku konečnému spotrebiteľovi alebo na priemyselné spracovanie.
 

Funkcie odbytového kanála:

•  Výskum trhu – získavanie informácií, ktoré sú potrebné na plánovanie a podporu výmeny tovaru.
Promotion odbytu – spracovanie a rozširovanie presvedčivých informácií o produktoch.
 
Získavanie kontaktov – hľadanie a nadväzovanie vzťahov s potenciálnymi odberateľmi.
 
•  Transformácia – prispôsobenie sa potrebám zákazníkov – tvorba skupín tovarov, triedenie tovarov, kompletizácia tovarov a balenie.
•  Vyjednávanie a sprostredkovanie
 
•  Fyzická distribúcia – doprava a skladovanie tovaru.
 
•  Financovanie – nákladov odbytových aktivít, leasing, obchodné úvery.
 
•  Preberanie rizika – riziko spojené s odbytovými činnosťami.
 
 
Úrovne distribučných kanálov distribučné cesty možno charakterizovať podľa počtu stupňov v kanáli, resp. úrovní. Každý sprostredkovateľ, ktorý prispeje k tomu, aby sa produkt a jeho vlastníctvo dostalo ku konečnému kupujúcemu, predstavuje jednu úroveň odbytu.
 
Distribučná cesta 0. úrovne – medzi výrobcom a spotrebiteľom nie je medzičlánok
 
•  Distribučná cesta 1. úrovne keď do distribúcie vstúpi aj maloobchodník
 
Distribučná cesta 2. úrovne – ak sa na distrib. podieľajú aj malovýrobca a veľkovýrobca
 
•  Distribučná cesta 3. úrovne – ak je prítomný aj ďalší článok
 
Dodávka strojov náročných na obsluhu – nevstupuje žiadny kanál. Tam kde je to menej náročné, je určitý medzičlánok. Tovar na priemyselné využitie – menej kanálov.
 

Distribučné kanály:

•  Priamy marketing: výrobca – spotrebiteľ (bez sprostredkovateľa)
 
•  Pri spotrebnom tovare je to cesta: Výrobca → Veľkoobchodník → Jobber → Maloobchodník → Spotrebiteľ
 
•  Pri odbyte výrobných faktorov je to alternatívne: Výrobca → Obchodný zástupca výrobcu (Odbytové oddelenie výrobcu ) → Distribútor výrobných faktorov → Produkčný spotrebiteľ
 
•  inštitúcie v odbytovom kanále sú prepojené tokmi: fyzický tok tovaru, prevod vlastníctva, tok platieb, tok informácií, tok komunikačných nástrojov

Úloha sprostredkovateľov vyššia efektívnosť pri sprístupňovaní produktov na trh. Sprostredkovateľ môže ponúknuť udržovanie zásob na mieste, zmapovanie miestneho trhu alebo dokonca môže ovládnuť nejakú časť trhu pre produkty daného výrobcu, môže tiež poskytovať personál, podiel na finančnom zabezpečení, propagáciu a tiež dodatočný servis.
Fyzická distribúcia – zahŕňa plánovanie, implementáciu a operatívne riadenie fyzického toku materiálu a finálnych produktov z miesta ich vzniku až do miesta ich spotreby tak, aby zodpovedali požiadavkám zákazníkov. K najdôležitejším nákladom fyzickej distribúcie patria:
 
•  náklady na dopravu,
 
•  náklady na udržiavanie zásob,
 
•  náklady na skladovanie,
 
•  náklady na služby zákazníkom v objednávkovom procese.
 
 
Ciele fyzickej distribúcie dodať správny tovar na správne miesto v správnom čase za čo najmenšie náklady a je zabezpečiť fungovanie a riadenie zásobovacieho reťazca.
 

Logistika plní niekoľko dôležitých funkcií:

•  dispozičné funkcie analýza, plánovanie a voľba prepravných prostriedkov
 
prepravné funkcie vnútropodniková doprava, domáca, diaľková a zahraničná doprava
 
•  obchodné funkcie – organizácia a realizácia tovaru, zabezpečenie priestoru, organizácia podniku
•  skladovacia funkcia uskladňovanie a preskladňovanie
 
•  zhromažďovacia a rozdeľovacia funkcia – teritoriálne úlohy predbežných a prebiehajúcich prepráv
 
•  funkcie balenia – výber prepravných balení, obslužných pomocných prostriedkov, tvorba jednotiek prepravy
•  funkcia informačná – riadenie a kontrola fyzického pohybu tovaru
 
•  funkcia triediaca – podpora predaja, služby zákazníkom, platenie, poistenie a pod.
 
 
V súčasnosti podniky venujú distribučnej logistike veľký záujem. Hlavné dôvody tohto záujmu vychádzajú zo skutočností, že:
 
•  nákupné rozhodnutia spotrebiteľov sú ovplyvňované nielen samotnou úžitkovou vlastnosťou produktov, ale aj tzv. vedľajšími výkonmi, ktoré sú ovplyvnené distribučnými výkonmi
 
•  nové podnikové formy obchodu sú nezriedka spojené s logistickými inováciami
 
•  nové technológie menia dopravné cesty, skladovanie, balenie ako aj informačné systémy distribučnej logistiky
 
•  veľmi silní zákazníci presúvajú svoje logistické problémy na dodávateľov
 
•  rastúce ceny energie vedú k rastúcim dopravným nákladom
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Manažment – teória, metódy, aplikácieOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.022