Finančný manažment – ciele, úlohy, nástroje

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 01.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 833 slov
Počet zobrazení: 6 798
Tlačení: 305
Uložení: 313

38.  Finančný manažment – ciele, úlohy, nástroje.

Postavenie finančného manažéra v organizácii, jeho hlavné úlohy a činnosti. Finančný manažér ako agent akcionár. Hodnotové riadenie podniku – shareholder value, stakeholder value.
 
 
Postavenie finančného manažéra v organizácii, jeho hlavné úlohy a činnosti.
 
Finančný manažment sa zaoberá finančnými aspektmi činnosti podniku resp. firmy. Môžeme ho charakterizovať ako riadenie finančných procesov podniku v podmienkach trhového hospodárstva.
 
FM je subsystémom komplexného systému – firemného manažmentu.
 
Organizačné začlenenie útvaru, ktoré je zodpovedné za riadenie tohto subsystému závisí od modelu organizácie.
 

Úloha a postavenie finančného manažéra

Finanční manažéri sú funkčne špecializovaní – patria k manažérom špecialistom.
 
V malých podnikoch plní úlohu finančného manažéra jedna osoba, ktorá sa komplexne zaoberá problémami financovania podniku. Vo veľkých podnikoch je celé finančné oddelenie.
 
Na Slovensku je finančným manažérom podniku hlavný účtovník.
 

FM v podniku zahŕňa 4 činnosti:

•  Finančné plánovanie – jeho hlavnou úlohou je formulovať finančné ciele podniku (likvidita, rentabilita, stabilita). FP určuje vo svojej dlhodobej zložke potrebu kapitálu a spôsoby jeho získania. V krátkodobej sleduje zabezpečenie platobnej schopnosti a likvidity podniku.
 
•  Finančné rozhodovanie nadväzuje na FP, zahŕňa strategické (k okoliu podniku) a operatívne (vo vnútri podniku) rozhodnutia. Fázy rozhodovania:
 
o rozpoznanie a definovanie potreby rozhodovať, o hľadanie alternatívnych riešení,
 
o hodnotenie alternatív z hľadiska očakávaných dôsledkov ich akceptovania, o prijatie rozhodnutia.
Finančný manažér rozhoduje o realizácii alternatív, ktoré sú najvhodnejšie na dosahovanie podnikateľských cieľov.
 
Organizovanie finančných procesov každodenná činnosť, ktorá zabezpečuje, aby sa prijaté finančné rozhodnutia v podniku dôsledne uplatňovali.
 
•  Finančná analýza a kontrola hodnotí stupeň dosahovania finančných cieľov v uplynulých obdobiach (analýza ex post) a identifikuje vývoj budúceho finančného zdravia podniku (analýza ex ante). Dáva impulzy pre operatívne riadenia, je dôležitá pri zostavovaní finančných plánov podniku na budúce obdobia


Úlohy FM:
 
1)  Získavanie potrebného kapitálu pre podnik – úloha charakterizovaná ako proces financovania
 
•  predpokladom je znalosť ekonomického okolia, ktoré na podnik pôsobí a situácia na finančných trhoch
 
•  externé zdroje kapitálu – vklady vlastníkov, úverové zdroje, nenávratné dotácie zo štátneho rozpočtu a iné
 
•  interné zdroje kapitálu – odpisy, zisk po zdanení, vnútorná redistribúcia kapitálu podniku
•  osobitne dôležité je rozhodovanie o zastúpení jednotlivých foriem kapitálu – finančnej štruktúre podniku
 
2)  Efektívna alokácia kapitálu – proces investovania
 
• zahŕňa vyhľadávanie a hodnotenie jednotlivých podnikateľských projektov
 
• pre FM to znamená hodnotiť výnosnosť jednotlivých projektov predovšetkým z hľadiska diskontovaných netto cash flow a výsledky porovnávať s kriteriálnou výnosovosťou požadovanou podnikom (výnosnosť odzrkadľuje rôznu
 
rizikovosť) Zjednodušene: hlavným kritériom hodnotenia projektov je, ako ich realizácia prispeje k plneniu základného cieľa podnikateľskej činnosti – k maximalizácii trhovej hodnoty podniku.
 
3)  Rozdeľovanie finančných výsledkov podnikovej činnosti
 
•  podnik musí citlivo reagovať nielen na vývoj externých faktorov pôsobiacich na podnik, ale aj na vnútropodnikové potreby
 
• významný faktor je spôsob a intenzita zdaňovania podnikových dôchodkov (zisk
 
do Štátneho rozpočtu), zdaňovanie ovplyvňuje aj rozhodovanie podniku o spôsobe odpisovania investičného majetku.
 
 
Finančný manažér ako agent akcionárov.
 
Separácia vlastníctva a manažmentu – vo veľkých podnikoch je oddelenie vlastníkov od manažérov nevyhnutnosťou
 
Výhody:
 
•  Zmena majiteľa bez vplyvu na operácie podniku
 
•  Možnosť zamestnať profesionálnych manažérov
 
Nebezpečenstvo:
 
•  ciele akcionárov nemusia byť vždy v súlade s cieľmi manažmentu
 
 
Potenciálny konflikt záujmov medzi:
 
•  akcionármi (vlastníkmi) a manažmentom (agentmi)
 
•  akcionármi a veriteľmi (investormi)

akcionári:

manažment:

veritelia:

cena akcií

právomoci

manažérske kvality

dividendy

odstupné

rizikovosť aktív

návratnosť

produktivita

finančné ukazovatele

cena kapitálu

investície

kapitálová štruktúra

potenciál rastu

zisk

voľný cash flow

 

Hodnotové riadenie podniku – shareholder value, stakeholder value.

 
Akcionári (shareholders) a podielnici (zákazníci, zamestnanci, vrcholový manažment) (stakeholders) podniku.
 
Vlastníci priniesli do podnikania svoje myšlienky, vložili peniaze a nesú najväčšie riziko. Ak sa naplnia ich očakávania a budú ďalej podnikať stanú sa tzv. shareholder value. Aby sa im v podnikaní darilo musia sa snažiť uspokojovať všetkých, ktorí sú s podnikom spojení (stakeholder value).
 
Ide o dve odlišné koncepcie. Shareholder value je uplatňovaná v angloamerickom prostredí s vyspelým kapitálovým trhom, ktorý umožňuje presun kapitálu z menej výkonných do viac výkonných podnikov.
 
Stakeholder je uplatňovaný v Európe, kde sa zdôrazňuje dlhodobý princíp fungovania podniku pri zaistení participácie všetkých subjektov na jeho výnosnosti.
 
Hodnotové riadenie podniku sleduje ciele, ktoré maximalizujú hodnotu pre akcionárov.
 
Hodnota pre akcionárov je diskontovaná (t.j. čistá súčasná) hodnota očakávaných budúcich peňažných tokov z:
 
•  dividend
•  kapitálového zisku
 
 
Hlavným ukazovateľom úspešnosti finančného rozhodovania je tvorba hodnoty pre akcionárov
 
(shareholder value).
 
Tento cieľ a hodnotový prístup je najvýstižnejšie vyjadrený v hodnotových ukazovateľoch:
 
•  EVA (Economic Value Added)
 
•  MVA (Market Value Added), založených na princípe ekonomického zisku.
 
 
Maximalizácia hodnoty pre akcionárov, resp. vlastníkov (shareholder value) je považovaná za predpoklad zvyšovania hodnoty pre všetkých zúčastnených (stakeholder value). Každý zúčastnený stakeholder posudzuje hodnotu podniku podľa toho, čo do podniku vložil, resp. podľa zhodnotenia svojich investícií, a porovnáva ju s alternatívnou možnosťou.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Manažment – teória, metódy, aplikácieOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.025