Finančné prostredie: trhy, inštitúcie, nástroje, produkty

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 01.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 027 slov
Počet zobrazení: 2 829
Tlačení: 137
Uložení: 156

39.  Finančné prostredie: trhy, inštitúcie, nástroje, produkty.

Kategórie finančných trhov: peňažné a kapitálové trhy, primárne a sekundárne trhy, dlhové trhy, akciové trhy, komoditné trhy, devízové trhy, spotové trhy, termínové trhy. Regulácia finančných trhov.
 

Kategórie finančných trhov

 
Finančné trhy:
 
•  miesta, kde sa stretávajú ponuka a dopyt peňazí a kapitálu
 
• miesta, na ktorých priamo alebo pomocou finančných sprostredkovateľov dochádza k pohybu peňazí a kapitálu medzi subjektmi v národnom i medzinárodnom meradle
 
•  umožňujú tým, ktorí majú finančný deficit (vláda, korporácie, miestne úrady...), prístup k hotovosti za účelom financovania ich aktivít
 
•  uľahčujú proces výmeny nadbytočných prostriedkov za finančné pohľadávky
 
•  miesta na ktorých sa obchoduje prostredníctvom finančných nástrojov
 
•  výsledkom obchodov je prerozdelenie finančných zdrojov s cieľom minimalizovať transakčné náklady
 
Peňažný trh:
 
Je trh krátkych peňazí a pôžičiek, ktorých splatnosť nepresahuje 1 rok a transakcie tohto typu sa javia ako proces permanentného vzniku a úhrady pohľadávok a záväzkov v rôznej forme.
 
Peňažný trh umožňuje ekonomickým subjektom vyrovnať sa s likviditou, umožňuje financovať prevádzkový kapitál podnikov, poskytuje fondy na špekulatívne nákupy cenných papierov a zásob a poskytuje štátu krátkodobé fondy do splatnosti daní. Na tento trh vstupujú predovšetkým tí, ktorí majú prechodný nedostatok prostriedkov a potrebujú si krátkodobo požičať. Patrí sem:
 
•  medzibankový trh
 
•  diskontný trh
 
•  trh s depozitnými certifikátmi
 
•  trh s CP miestnych samosprávnych celkov
 
•  medzipodnikový trh
 
 
Kapitálový trh:
 
Je určený na financovanie dlhodobých investícii zo strany podnikateľov, vlád a domácností. Jeho hlavnou funkciou je alokácia voľných dlhodobých peňazí do tých činností, kde prinášajú najväčšie efekty. Bez fungovania kapitálového trhu nie je ekonomika schopná zabezpečiť
 
štrukturálne zmeny, rýchlu a pružnú adaptáciu a tým aj hospodársky rast. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že na kapitálovom trhu sa obchodujú cenné papiere s dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok.

Primárne trhy:
Na primárnom trhu predávajú firmy, alebo vládne agentúry nové emisie cenných papierov prvotným kupcom. Umiestnenie emisie na trhu prebieha formou verejnej ponuky, tendra, aukcie alebo formou súkromnej emisie. Každý spôsob umiestnenia emisie má svoje charakteristiky, či už ide o cenu, riziko alebo likviditu. Obchodovanie prebieha za určité ceny a v prípade parity, čiže rovnovážnej ceny sa nominálna cena zhoduje s cenou trhovou. V prípade, že nominálna cena je väčšia ako cena trhová, predáva sa cenný papier na primárnom trhu so zľavou – s emisným disážiom a ak je nominálna cena nižšia ako cena trhová rozdielom predáva sa s emisným ážiom – prémiou.
 
 
Sekundárne trhy
Na sekundárnom trhu sa obchoduje s už vydanými cennými papiermi. Sekundárne trhy umožňujú presun finančných nástrojov za pohotové peňažné prostriedky, čím zvyšujú ich likviditu. Okrem toho, určujú cenu cenného papiera, ktorý emitujúca firma umiestni na primárnom trhu. V zásade platí, že čím vyššie sekundárne trhy oceňujú firmu, tým vyššia bude cena, ktorú emitent získa za cenné papiere na primárnom trhu. Sekundárny trh môže byť organizovaný ako burza (napr. NYSE, alebo BCPB), alebo mimoburzový trh (napr. RM-Systém).
 
 
Dlhové trhy
Predstavujú trhy s úvermi a pôžičkami a trhy s dlhovými cennými papiermi. Tieto nástroje majú obmedzenú splatnosť (s výnimkou dlhopisov s nekonečnou splatnosťou, tzv. perpetuí).
 
•  úrokové riziko
 
•  trhy s úvermi a pôžičkami
 
•  trhy s dlhovými cennými papiermi
 
 
Akciové trhy
Sú trhy s akciami, t. j. nástrojmi s teoreticky nekonečnou splatnosťou. Akcie existujú tak dlho kým nedôjde k zániku akciovej spoločnosti likvidáciou, rozdelením alebo zlúčením s inou spoločnosťou.
 
•  akciové riziko
 
•  trhy s nástrojmi, ktoré majú teoreticky nekonečnú splatnosť
 
 
Komoditné trhy
Zaraďujú sa do finančných trhov len v prípade trhu s cennými kovmi (zlato, striebro, paládium a platina). Zlato sa niekedy považuje za menu. Potom spadá do kategórie menových trhov.
 
•  komoditné riziko
 
•  trhy s cennými kovmi (zlato, striebro, paládium, platina...)

Devízové trhy
Devízový trh je miesto, kde sa stretáva ponuka zahraničných mien, resp. peňažných nástrojov denominovaných v zahraničných menách s dopytom po nich a kde sa tvorí cena jednotlivých mien, teda devízový kurz. Pri výmene peňazí denominovaných v domácej mene za peniaze denominované v zahraničných menách sa používa menový kurz. Výmena peňažných prostriedkov, krátkodobých pohľadávok a záväzkov z jednej meny na inú menu predstavuje devízovú transakciu.
 
•  kurzové riziko
 
•  trhy s nástrojmi v cudzích menách
 
 
Spotový trh – Promptný trh:
Trh, kde sú CP obchodované s okamžitým doručením (obvykle 1-2 pracovné dni). Čas obchodovania je blízky času dodávky (aj preto sa nazýva „Day ahead market“)
 
 
Termínovaný (dodávkový) trh:
Je určený pre obchodovanie s kontraktmi na dodanie finančných nástrojov v budúcnosti, kde je hlavným účelom znižovať riziko.
 
•  bezpodmienečné
 
o  burzové (futures)
 
o mimoburzové (forewards, forward rate agreements, swapy)
 
•  podmienečné
 
o burzové (opcie, opcie na futures)
 
o  mimoburzové (opcie, swapcie, caps, floors)
 

Regulácia finančných trhov

Usporiadanie kontroly a dohľadu nad jednotlivými segmentmi finančného a bankového sektora v SR
 
Kompetencie v oblasti kontroly a dohľadu nad jednotlivými segmentmi finančného a bankového sektora sú v SR rozdelené medzi NBS a ministerstvo financií.
 

Kľúčové úlohy NBS:

•  zamedzenie vzniku systémového rizika v celom finančnom systéme
 
•  podpora efektívnosti bankového trhu, jeho transparentnosť a vytváranie rovnakých podmienok pre všetkých účastníkov systému
 
•  vytváranie podmienok pre ochranu drobných vkladateľov


• vykonáva dohľad nad činnosťou obchodníkov s cennými papiermi, sprostredkovateľov investičných služieb, burzy cenných papierov ako aj nad činnosťou iných subjektov
 
v  oblasti kapitálového trhu.
 
•  dohliada na dodržanie ustanovení príslušných zákonov a vykonáva dohľad na diaľkui  na mieste nad plnením rozhodnutí vydaných podľa uvedeného zákona.
 

Ministerstvo financií – má legislatívne kompetencie týkajúce sa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti kapitálového trhu a poisťovníctva.
 
Každý finančný systém má svoje pravidlá (zákony, predpisy, vyhlášky a nariadenia), ktoré determinujú určité podmienky, platné pre tento systém:
 
•  pravidlá na riadenie a výkon investovania
 
•  pravidlá na existenciu samo-regulujúcich sa organizácií v rámci investičného podnikania
•  pravidlá a označenie verejných trhov vrátane podmienok ich fungovania
 
•  pravidlá a podmienky emitovania, vlastníctva a obchodovania s jednotlivými finančnými produktmi (napríklad zákon o dlhopisoch, zákon o cenných papieroch a pod.)
 
•  daňové pravidlá a pod.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Manažment – teória, metódy, aplikácie

Diskusia: Finančné prostredie: trhy, inštitúcie, nástroje, produkty

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.024