Kapitál a zdroje financovania dlhodobých aktív

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 01.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 864 slov
Počet zobrazení: 2 772
Tlačení: 139
Uložení: 138

41.  Kapitál a zdroje financovania dlhodobých aktív.

Cena (náklady) cudzích zdrojov, cena (náklady) vlastných zdrojov, odhad ceny zdrojov podľa metódy DCF (diskontovaný cash flow). Vážená priemerná cena kapitálu (WACC).
 
Kapitál – neobežný majetok (stále aktíva), použitý v prevádzkovom procese. Kapitál je sekundárny výrobný faktor. Je to súbor statkov, ktoré neboli bezprostredne spotrebované a slúžia na výrobu ďalších statkov. Kapitál má rôzne formy:
 
•  finančný/peňažný kapitál kapitál vo forme peňazí
 
•  komoditný – tovar na spotrebu
 
•  portfóliový – cenné papiere
 
•  produktívny – stroje, budovy
 
 
Cena – náklady cudzích zdrojov a Cena – náklady vlastných zdrojov.
 
VLASTNÉ ZDROJE:
 
a)  základné imanie – tvorí sa vkladmi vlastníkov alebo upisovaním akcií v nominálnej cene.
 
b)  kapitálové fondy možno sem zaradiť najmä emisné ážio fondy tvorené z darov, dotácií na nadobudnutie stáleho majetku, vklady spoločníkov, ktorými sa nezvyšuje základné imanie a pod.
 
c)  fondy zo zisku – majú charakter tzv. zákonných fondov (ako zákonný rezervný fond, ktorý sa musí tvoriť v  s.r.o. a v a.s. a nedeliteľný fond, ktorý sa tvorí v družstve), alebo charakter dobrovoľný (vznikajú na základe spoločenskej zmluvy, stanov, rozhodnutia
 
VZ a pod.)
 
d) Hospodársky výsledok minulých rokov – vystupuje v podobe nerozdeleného zisku
 
e) Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia podlieha schvaľovaciemu konaniu obchodnej spoločnosti alebo družstva, preto sa do doby jeho rozdelenia eviduje na účte
 
„hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní“.
 
CUDZIE ZDROJE
 
a)  rezervy – tvoria sa na vrub nákladov podniku (znižujú vykazovaný zisk). Predstavujú
 
čiastky peňazí, ktoré bude musieť  podnik v budúcnosti vydať, ide teda o budúce záväzky (napr. rezervy na opravy hmotného investičného majetku, na úhradu kurzových strát a pod.).
 
b)  dlhodobé záväzky – vystupujú vo forme záväzkov z obchodného styku po dobu dlhšiu ako 1 rok.
 
c)  krátkodobé záväzky predstavujú záväzky voči dodávateľom po dobu kratšiu ako 1 rok
 
d)  bankové úvery a výpomoci zahrňujú dlhodobé úvery s lehotou splatnosti dlhšou ako 1 rok, bežné krátkodobé úvery, úvery na eskontované zmenky, ako aj krátkodobé finančné výpomoci (emitované krátkodobé obligácie, komerčné cenné papiere a pod.)
 
OSTATNÉ PASÍVA – zachytávajú najmä zostatky výdavkov budúcich období, zostatky výnosov budúcich období a kurzové rozdiely.

Odhad ceny zdrojov podľa metódy DCF (diskontovaný cash flow)

Osviežme si výpočet súčasnej hodnoty €100 ktorý obdržíme o jeden rok, pri predpoklade úrokovej sadzby (diskontná sadzba, či výnos obetovanej príležitosti) 5%:
 
SH = 100/1.05 = 95.24
 
Aká bude súčasná hodnota €100 ktoré obdržíme o dva roky pri nezmenenej úrokovej sadzbe 5%?
 
SH = 100/(1.05x1.05) = 100/1.05² = 90.7
 
€100 musíme deliť diskontnou sadzbou dva krát, lebo 1.05² (čo je 1.1025) je úroková sadzba za obdobie dvoch rokov, ktorú dostaneme od banky za predpokladu 5% p.a. Keď sme „ročný cash-flow diskontovali ročnou sadzbou (5%), musíme „dvojročný“ cash-flow diskontovať dvojročnou sadzbou (10.25%). V tomto momente je nám jasné, akú hodnotu má cenný papier (či iné aktívum), ktoré nám vygeneruje €100 o rok a €100 o dva roky; €95.24 + €90.7 = €185.94
 
Mohli by sme podobným spôsobom oceňovať aktíva generujúce cash-flow tri, štyri, či viac rokov:
 
SH = C1/(1+r) + C2/(1+r)² + C3/(1+r)³ +...
 
Túto techniku nazývame diskontovaný cash-flow, inak povedané počítame súčasnú hodnotu každého budúceho cash-flow, po čom ich môžeme jednoducho spočítať. Aby sme sčítavali jablká s jablkami, musíme najprv nájsť hodnotu všetkých cash-flow plynúcich v rôznych obdobiach, v istom čase a až po tom ich sčítať. V našom prípade môžeme povedať, že pri
 
5% ročnom úroku nám je prakticky jedno či dostaneme € 185.94 dnes alebo € 100 o rok a € 100 o dva roky.
 
Zoberme si teraz príklad skladu, do ktorého výstavby by sme chceli investovať. Povedzme, že cena pozemku na ktorom budeme stavať je €50000, avšak pri realizácii tohto projektu sa vyskytol problém so stavebným povolením, keďže pozemok sa nachádza na chránenom území. Predpokladajme, že nám všetky povolenia potrebné pre začatie stavby zaberú rok, po ktorom môžeme začať stavať. Stavebné náklady projektujeme na €410000 a domnievame sa, že o dva roky sklad predáme za €520000. Povedzme, že od podobnej investície očakávame 5% ročný výnos. Diskontná sadzba bude teda 5%.

Vidíme, že pri dnešnej investícii do pozemku €50000, nákladoch €410000 ktoré nám vzniknú o rok a príjme €520000 o dva roky, nám tento projekt vygeneruje čistú súčasnú hodnotu €31179
 
(pri diskontnej sadzbe 5%). Metóda diskontovaných cash-flow je jednou z najčastejšie používaných metód pri oceňovaní investičných projektov a logika, ktorú sme pred chvíľkou použili pri našom imaginárnom projekte, je totožná s logikou používanou pri oceňovaní miliardových investícií.
 

Vážená priemerná cena kapitálu (WACC)

Je úroková miera používaná vo finančnom rozhodovaní, ktorá vyjadruje priemernú cenu, ktorú musí firma zarobiť a zároveň zaplatiť vlastníkom a veriteľom.
 
1)  tá časť krátkodobých cudzích zdrojov, ktorá bude použitá na permanentné financovanie
 
2)  dlhodobé cudzie zdroje po zdanení
 
3)  prioritné akcie
 
4)  ostatné vlastné imanie
 
Podnikateľské subjekty by mali mať zadefinovanú cieľovú (optimálnu) kapitálovú štruktúru s váhami jednotlivých zdrojov, ktoré používajú na financovanie svojich činností.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Manažment – teória, metódy, aplikácieOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.048