Hodnotenie kapitálových investícií

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 01.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 148 slov
Počet zobrazení: 2 439
Tlačení: 127
Uložení: 120

42.  Hodnotenie kapitálových investícií.

Klasifikácia investičných projektov, metódy hodnotenia investičných projektov a ich rizikovosti. Priebežný audit projektov – ciele a nástroje.
 

Klasifikácia investičných projektov

 
Klasifikácia projektov na základe vzťahu k rozvoju podniku pozitívny vzťah k rozvoju podniku umožňuje uchádzať sa o úspech a poprednú pozíciu v podnikaní a rovnako tak podnecuje ambiciózne ciele v podnikaní. Vzťah k rozvoju podniku v svojom obsahu zahŕňa:
 
•  Rozvojové, teda projekty slúžiace k expandovaniu podniku. Zvyčajne obsahujú zavedenie nových výrobkov, zvýšenie množstva produkcie, expandovanie podniku na nové trhy.
 
• Obnovy, alebo aj reprodukčné projekty, ktoré sa zameriavajú na technologické vybavenie podniku a to tak pred ako aj počas životnosti podniku. V prvom prípade ide o zachovanie kontinuity, v druhom prípade ide zväčša o zníženie nákladov.
 
•  Mandatórne projekty sú do istej miery vynútené legislatívnymi úpravami upravujúcimi určitú oblasť. Môžu to byť napríklad projekty zamerané na ekológiu, alebo ochranu životného prostredia, projekty pre zvýšenie bezpečnosti pri práci, alebo projekty zlepšujúce pracovné prostredie.
 
 
Klasifikácia projektov podľa vecnej náplne projektov – vecné náplne projektov riešia nasledovné oblasti:
 
•  Pri zavedení nových technológií, alebo produktov ide hlavne o motiváciu podniku vyrovnať sa, alebo mať konkurenčnú výhodu.
 
• Výskum a vývoj nových technológií a produktov prináša projekty slúžiace k zavedeniu noviniek vyšších radov. Ide zväčša o vysoko rizikové projekty, kde úspešnosť projektu je závislá na mnohých faktoroch. Aj úspešný výsledok bádania a vývoja môže byť
v  praxi nepoužiteľný, alebo komerčne neúspešný.
 
• Zavádzanie nových a obnova starých informačných systémov, alebo technológií. Ide
 
o  projekty, ktoré zavádzajú do podnikov inovatívne informačné systémy a technológie pre support niektorých procesov. Z pohľadu ich hodnotenia sa jedná o komplikované projekty z hľadiska efektu prejavu a stupňa náročnosti ich merateľnosti. Pri týchto projektoch ide hlavne o úspory času procesov a sprehľadnenie riadenia.
 
 
Klasifikácia na základe miery závislosti medzi projektmi – miera závislosti projektov v sebe zahŕňa vzťah medzi jednotlivými projektmi v podniku. Ich rozdelenie je nasledovné:
 
•  Vzájomne vylučujúce sa projekty sú bežné projekty, kde ide o jednoduché vylúčenie možnosti jedného realizovaného na úkor druhého. Jedno znemožňuje realizáciu druhého. Ide o projekty pri určitom rozpočtovom obmedzení, ktoré nezahŕňajú realizáciu viacerých projektov, alebo ide o projekty viazané na jeden vzácny zdroj (výrobná zóna, pozemok).
•  Vzájomne nevylučujúce sa projekty sú projekty, ktorých vzájomná realizácia sa nevylučuje a niekedy je dokonca potrebná.
•  Úplne závislé projekty tvoria určitú skupinu, ktorá tvorí celok. Pri týchto projektoch je riziko, že v prípade neúspechu, nesplnení, alebo problému pri realizácií jedného projektu nebudú realizovateľné ostatné projekty. Môže tiež ísť o rozloženie veľkého projektu na čiastkové projekty s postupnou realizáciou.
 
•  Komplementárne projekty sa spolu dopĺňajú, pretože realizácia jedného otvára možnosti pre realizáciu druhého, avšak nepodmieňuje ho (napr. postavenie vodnej nádrže môže byť spúšťadlom pre stavbu rekreačného zariadenia).
 
•  Ekonomicky závislé projekty sú vzájomne nahraditeľným (substituovateľným)
 
výstupom. Pri hodnotení týchto projektov je nutné brať na zreteľ, či sa ich efekty navzájom nekompenzujú a na základe toho prispôsobiť odhadovaný peňažný tok z týchto projektov. Pre príklad môže ísť o zavedenie inovácií, ktoré svojou kvalitou a zameraním na rovnakú cieľovú skupinu vytláčajú z trhu pôvodné výrobky od rovnakej firmy.
 
•  Staticky závislé projekty – tieto projekty môžu mať buď pozitívnu závislosť a ich výnosy, alebo náklady sa vyvíjajú rovnakým smerom (rast–rast, pokles–pokles), alebo majú negatívnu závislosť a ich vývoj hodnôt je opačný (rast–pokles, pokles–rast). Ak závislosť projektov má štatistický nulovú závislosť, hovoríme, že sú štatistický nezávislé. Toto členenie je dôležité hlavne pri výbere optimálneho vejára projektov, alebo investícií finančného charakteru. Vo firemnej praxi ide o projekty, ktoré sa zameriavajú na rovnakú cieľovú skupinu zákazníkov, rovnaké vstupy, alebo iné podobné veličiny.
 
Klasifikácia podľa charakteru peňažných tokov počas života projektov – rozdelenie peňažných tokov na základe spôsobu posudzovania peňažných tokov je nasledovné:
 
• So štandardnými (konvenčnými aj klasickými) peňažnými tokmi. Štandardný peňažný tok určuje, že spoločnosť produkuje záporný peňažný príjem v období výstavby projektu a kladný peňažný tok v čase prevádzky. Všeobecne možno konvenčný peňažný tok charakterizovať len zmenou znamienka v priebehu plánovanej životnosti projektu
•  S neštandardnými peňažnými tokmi ide o projekty, ktoré striedajú počas svojho života znamienko svojho peňažného toku niekoľkokrát. Môže ísť o projekty s vysokými nákladmi na začiatku a pri likvidácií projektu, alebo aj o projekty, kde sa v určitom časovom období ráta s rozšírením projektu. Rozlíšenie projektov podľa štandardných, alebo neštandardných peňažných tokov je dôležitou súčasťou prípravy na hodnotenie efektívnosti projektov, pretože niektoré metódy hodnotenia efektívnosti nie sú použiteľné pre projekty s neštandardnými peňažnými tokmi ako napríklad metóda vnútorného percenta.
 
Klasifikácia projektov podľa veľkosti projekty sú zvyčajne delené podľa výšky investičných nákladov. Dôležitý je pohľad na výšku investície podľa ekonomickej veľkosti subjektu realizujúceho investičný projekt. Čo je pre malý podnik vysoká investícia, môže byť pre veľký podnik malá investícia a opačne. Jedná sa teda o delenie veľmi relatívne, závisle od veľkosti spoločnosti a jej kapitálového rozpočtu. Toto delenie je dôležité z hľadiska určenia stupňa riadenia, ktorý sa bude daným projektom zaoberať.
 
Podstatou hodnotenia investícií je porovnávanie vynaloženého kapitálu (nákladov na investíciu) s výnosmi, ktoré daná investícia prinesie.
 
Metódy hodnotenia investičných projektov a ich rizikovosti
 
1)  Metóda čistej súčasnej hodnoty patrí k najlepším kritériám hodnotenia investičných projektov. Je založená na zohľadnení princípu časovej hodnoty peňazí. Ak máme peniaze dnes, sú viacej pre nás vhodné, ako peniaze, ktoré budeme mať zajtra.
2)  Metóda indexu rentability investície – predstavuje nekomplikovanú variáciu metódy čistej súčasnej hodnoty. Je definovaný ako jednoduchý podiel diskontovaných čistých peňažných tokov a investičných výdavkov. Index rentability (IR) > 1 projekt je pre investora výhodný, IR < 1 projekt je neakceptovateľný, IR = 1 projekt je indiferentný (výnos z projektu = alternatívnym nákladom). Index rentability sa používa ako doplnkový ukazovateľ pri projektoch , ktoré majú obmedzené zdroje investícií.
 
3)  Metóda vnútornej miery výnosu – je taká miera, pri ktorej sa súčasná hodnota peňažných príjmov z projektu rovná kapitálovým výdajom. Je to diskontná sadzba, pri ktorej sa čistá súčasná hodnota rovná nule.
4)  Metóda diskontovanej doby splatnosti investície – doba návratnosti je čas, za ktorý sa počiatočné kapitálové výdavky zaplatia peňažnými príjmami z investície. Predstavuje obdobie, za ktoré sa budú kapitálové výdavky rovnať kumulatívnemu súčtu peňažných príjmov.
 
5)  Metóda výnosu vloženého kapitálu – táto metóda hodnotí časový priebeh výnosu vloženého kapitálu.
 
6)  Metóda tvorby portfólia – táto metóda sa zaoberá otázkou investície do viacerých projektov tak, aby dosiahnutý výnos bol čo najvyšší pri určení trhového rizika.
 

Priebežný audit projektov – ciele a nástroje.

Po ukončení projektov (u veľkých projektov aj v ich priebehu) je prevádzaný audit projektu. Na rozdiel od priebežného monitoringu sa jedná o zistenie aktuálneho stavu projektu ku konkrétnemu dátumu (audit v priebehu projektu) alebo záverečného stavu projektu.
 
Audit projektu presne popíše súčasné problémy, upozorní na budúce pravdepodobné problémy, odhalí a popíše ich príčiny a navrhne účinné nápravné opatrenia, ktoré v maximálnej možnej miere súčasné i budúce problémy eliminujú. Overuje či sa postupovalo súlade s postupmi.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Manažment – teória, metódy, aplikácieOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.022