Manažment pracovného (prevádzkového) kapitálu

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 01.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 561 slov
Počet zobrazení: 1 871
Tlačení: 106
Uložení: 104

43.  Manažment pracovného (prevádzkového) kapitálu.

Pracovný kapitál a jeho zložky. Hotovosť a likvidita. Náklady vyvolané držaním zásob, príklady systémov riadenia zásob. Pohľadávky finančná a nefinančná analýza odberateľa
 
(zákazníka), platobné i predajné podmienky.
 
Pracovný kapitál - kapitál, ktorý má firma dlhodobo k dispozícii na zabezpečenie prevádzkovej činnosti, charakterizuje finančné zdravie spoločnosti, charakterizuje schopnosť firmy splácať svoje záväzky v perspektíve jedného roka, predstavuje rezervu podnikateľského subjektu v prípade narušenia kontinuity v cykle obežného majetku, reprezentuje objem voľných prostriedkov firmy, s ktorými môže v prípade nutnosti disponovať bez ohrozenia svojej likvidity na úhradu svojich záväzkov = vlastné imanie + dlhodobé cudzie zdroje – fixné aktíva.
 
Celková likvidita = obežné aktíva/krátkodobé pasíva
 
• zdanlivo vysoká hodnota tohto ukazovateľa neznamená, že firma bude mať dostatok likvidity, lebo môže mať nepredajné zásoby alebo nedobytné pohľadávky.
 
Pohotová likvidita = (obežné aktíva – zásoby)/krátkodobé pasíva
 
• zásoby patria k najmenej likvidným obežným aktívam
 
 
Okamžitá likvidita = finančný majetok/krátkodobé pasíva
 
 
Manažment pracovného kapitálu – riadenie obežných aktív a krátkodobých pasív v duchu firemnej politiky.
 
Hotovosť – aktívum s „nízkym“ výnosom
 
•  bežné platby a bežné inkasá
 
•  kompenzačné platby bankám (úroky, poplatky bankám)
 
• preventívne saldá pre prípad neočakávaných fluktuácií v príjmoch a výdavkoch
 
 
Cash management - optimalizácia t.j. hľadanie takého minima peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré trvalo zabezpečuje nerušené podnikateľské činnosti .
 
Zásoby – materiál, nedokončená výroba a polotovary, výrobky, tovar
 
 
Manažment zásob:
 
•  definovanie „optimálnej“ úrovne zásob
 
•  správne“ načasovanie (timing) objednávok - kedy, čo a ako kúpiť
 
•  v akých objemoch (stála alebo sezónna potreba)

Zásoby a náklady:

 
Náklady z držania zásob - materiál, nedokončená výroba, polotovary, výrobky a tovar viažu zdroje a tým spôsobujú nemalé náklady
 
Objednávacie náklady - vstupy (materiál, polotovary) treba vopred objednať, dopraviť a uskladniť
 
 
Náklady, vyvolané nedostatkom zásob - výpadok v zásobách znamená straty a v konečnom dôsledku zbytočné náklady.
 
Príklady systémov riadenia zásob: automatizované kontrolné systémy riadenia zásob, just-in – time, outsourcing, PPS-systémy .
 
Manažment pohľadávok. Analýza pohľadávok.
 
Pokles pohľadávok môže znamenať zvýšenie doby obratu pohľadávok (napríklad zmenou platobných podmienok), postupné utlmenie činnosti (úroveň dosahovaných tržieb je nižšia)
 
Nárast pohľadávok môže znamenať zníženie doby obratu pohľadávok zapríčinené zhoršujúcou sa platobnou schopnosťou a disciplínou odberateľov, cielenou zmenou platobných podmienok s cieľom dosiahnuť konkurencieschopnosť
 
 

Predajné podmienky:

 
1)  lehota splatnosti faktúr
 
2)  platobné štandardy - platba vopred, v hotovosti, lehota splatnosti faktúry
 
3)  vymáhanie pohľadávok
 
4)  diskont (skonto)
 
 

Platobné podmienky:

 
•  aké podmienky musí splniť odberateľ, aby sa kvalifikoval pre predaj na faktúru
 
•  aké sú limity na predaje jednotlivým odberateľom
 
• aký je objem fakturácie na jedného odberateľa z celkového objemu pohľadávok
 
•  aká je pravdepodobnosť zlyhania toho- ktorého odberateľa
 
•  aké sú skúsenosti s realizáciou odbytu s týmto odberateľom z minulosti
 
 

Nefinančná analýza odberateľa:

makroekonomická analýza politická stabilita, legislatívne podmienky, daňový systém odvetvová analýza súčasná a očakávaná konkurencia, postavenie na trhu, elasticita dopytu
 
mikroekonomická analýza kvalita manažmentu a pracovníkov, technologické vybavenie, vlastnícke vzťahy

Finančná analýza odberateľa:

zhodnotenie hospodárskych výsledkov v minulom období finančné výkazy v skrátenej forme analýza súčasnej finančnej situácie finančné pomerové ukazovatele
prognóza finančného hospodárenia a finančnej stability Altmanov model, Tafflerov model ekonomická pridaná hodnota (economic value added – EVA)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Manažment – teória, metódy, aplikácieOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017